17

Xeem Manaxes Sab Hnubpoob

1Muab feem av ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob faib rau Yauxej tus tub hlob Manaxes cov xeebntxwv ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg. Manaxes tus tub hlob Makhiles uas yog Nkile-as txiv, nws yog ib tug tubrog uas ua tau heev, yog li ntawd, lawv thiaj muab cheebtsam Nkile-as thiab Npasas ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj rau Makhis. 2Muab feem av ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob faib rau xeem Manaxes uas tseem tsis tau av raws li lawv tej tsevneeg: Anpixes, Heles, Aliyees, Sekhees, Hefeles thiab Semidas. Lawv yog Yauxej tus tub hlob Manaxes cov xeebntxwv uas ua thawjcoj rau lawv tej tsevneeg. 3Manaxes tus tub yog Makhis, Makhiles tus tub yog Nkile-as, Nkile-as tus tub yog Xelaufehas, Xelaufehas tsis muaj tub, tiamsis nws muaj tsib tug ntxhais; nws cov ntxhais yog Malas, Nau-es, Haunkelas, Milekas thiab Tilexas. 4Lawv tsib leeg mus thov tus povthawj Ele-axas, Noos tus tub Yausuas thiab cov thawjcoj hais tias, “Tus TSWV tau hais rau Mauxes kom faib av rau peb ua peb tug ib yam li faib rau peb tej nus kwvtij.” Yog li ntawd, cov thawjcoj thiaj faib av rau lawv tsib leeg ntawd ib yam li faib rau lawv tej nus kwvtij. 5Yog li ntawd, xeem Manaxes thiaj tau av kaum feem ntxiv rau cheebtsam Nkile-as thiab Npasas uas nyob sab hnubtuaj ntawm tus Dej Yauladees, 6rau qhov Manaxes cov xeebntxwv, tsis hais cov ntxhais lossis cov tub puavleej muaj feem tau av ua lawv tug. Yog li ntawd, thiaj muab hlo cheebtsam Nkile-as faib rau Manaxes cov xeebntxwv.
7Manaxes cheebtsam av tus ciamteb pib ntawm Aseles mus rau ntawm lub nroog Mimethas uas nyob ntawm Sekhees sab hnubtuaj. Tus ciamteb nqis mus rau sab qabteb, mus txog rau ntawm cov Etapuas tus ciamteb. 8Feem av uas nyob ibncig lub nroog Tapuas puavleej yog xeem Manaxes li, tiamsis lub nroog Tapuas uas nyob ntawm tus ciamteb yog Efalayees cov xeebntxwv li. 9Tus ciamteb nqis mus rau ntawm tus Dej Kanas. Txawm yog cov nroog uas nyob sab qabteb ntawm tus Dej Kanas hauv xeem Manaxes tus ciamteb los cov nroog ntawd puavleej yog xeem Efalayees li. Xeem Manaxes tus ciamteb raws tus Dej Kanas sab qaumteb mus xaus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes. 10Xeem Efalayees nyob sab qabteb thiab xeem Manaxes nyob sab qaumteb uas yog Hiavtxwv Meditelanes ua lawv tus ciamteb sab hnubpoob. Xeem Aseles nyob sab qaumteb hnubpoob thiab xeem Ixakhas nyob sab qaumteb hnubtuaj. 11Xeem Manaxes tau lub nroog Npethes Sas thiab lub nroog Inpelas, thiab tej zos uas nyob ibncig thiab lub nroog Daules (lub nroog uas nyob ntawm ntug hiavtxwv), lub nroog Edaules, Tanas, Menkidaus thiab tej zos uas nyob ibncig hauv xeem Ixakhas thiab xeem Aseles cheebtsam av. 12Tiamsis cov Manaxes tsis ntiab cov neeg uas nyob hauv cov nroog no khiav, cov Kana-as thiaj tseem nrog lawv nyob rau hauv cov nroog ntawd. 13Txawm yog cov Yixalayees huamvam coob thiab muaj zog txaus los lawv tsis ntiab cov Kana-as khiav, tiamsis lawv yuam kom cov Kana-as ua lawv qhev.

Xeem Efalayees thiab Xeem Manaxes Sab Hnubpoob Thov Av Ntxiv

14Yauxej cov xeebntxwv tuaj hais rau Yausuas hais tias, “Tus TSWV twb foom koob hmoov rau peb, peb huamvam coob heev lawm, ua li cas koj faib tib thaj av rau peb xwb?”
15Yausuas teb lawv hais tias, “Yog nej muaj neeg coob heev lawm, feem av ua laj roob uas faib rau xeem Efalayees tsis txaus nej nyob, nej cia li mus luaj thiab ntov thaj havzoov hauv cov Pelixes thiab Lefayees lub tebchaws ua nroog rau nej nyob.”
16Lawv teb hais tias, “Feem av uas ua laj roob dav tsis txaus peb nyob; tsis yog li ntawd xwb, cov Kana-as uas nyob hauv tiaj nrag, tsis hais cov uas nyob hauv Npethes Sas thiab nyob hauv tej zos ibncig thiab cov uas nyob hauv lub Hav Yexelees puavleej muaj tsheb nees hlau.”
17Yausuas hais rau xeem Efalayees thiab xeem Manaxes sab hnubpoob hais tias, “Nej cov neeg coob thiab muaj zog heev lawm. Yeej tsimnyog nej tau dua ib feem av ntxiv. 18Feem av uas ua laj roob yuav yog nej li. Txawm yog feem av ntawd tseem ua havzoov los nej cia li mus luaj thiab ntov ua nej tug, tagnrho sab no mus rau sab tim ub. Txawm yog cov Kana-as muaj tsheb nees hlau thiab muaj zog heev los nej cia li muab lawv ntiab khiav mus.”