18

Lãnh thổ Bên-gia-min

1Toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên họp nhau tại Si-lô, dựng Đền hội kiến lên. 2Tuy đất đã chinh phục xong, nhưng vẫn còn bảy đại tộc chưa lãnh phần mình. 3Giô-suê hỏi họ: “Đến bao giờ anh em mới đi chiếm đất Chúa cho? 4Bây giờ mỗi đại tộc hãy chọn cho tôi ba người. Họ có nhiệm vụ đi khắp đất còn lại, khảo sát địa hình rồi trở về đây báo cáo với tôi. 5-7Họ phải chia đất này thành bảy phần dựa theo địa lý. Và tôi sẽ bắt thăm cho bảy đại tộc trước mặt Chúa. Giu-đa vẫn tiếp tục ở phía nam, Giô-sép phía bắc. Người Lê-vi sẽ không có phần, vì phần của họ là tế lễ phụng sự Chúa. Đại tộc Gát, Ru-bên và phân nửa đại tộc Ma-na-se đã được Mai-sen, tôi tớ của Chúa cấp đất ở phía đông sông Giô-đan rồi.”
8Vậy, những người ấy phải đi khắp phần đất còn lại, vẽ bản đồ, đem về báo cáo cho Giô-suê, và dựa vào đấy ông sẽ bắt thăm chia cho các đại tộc trước mặt Chúa. 9Họ theo đúng chỉ thị, chia đất ra làm bảy phần, vẽ bản đồ của mỗi phần và các thành trong phần đất ấy, rồi trở về trại quân ở Si-lô phúc trình cho Giô-suê. 10Tại Si-lô, Giô-suê bắt thăm chia đất cho bảy đại tộc trước mặt Chúa, kết quả như sau:
11Thăm thứ nhất chỉ định đất của đại tộc Bên-gia-min. Lô đất này nằm giữa đất của Giu-đa và Giô-sép. 12Biên giới phía bắc chạy từ sông Giô-đan lên phía bắc Giê-ri-cô rồi về phía tây qua miền đồi núi và sa mạc Bết-a-ven. 13Từ đấy biên giới chạy về phía nam đến Lu-xơ (tức Bê-tên) rồi tiếp tục xuống đến A-ta-rốt A-đa trên cao nguyên, phía nam Bết-hô-rôn hạ. 14Biên giới đổi hướng chạy về phía tây nam qua hòn núi đối diện mặt nam Bết-hô-rôn, rồi chấm dứt ở Ki-ri-át Ba-anh tức Ki-ri-át Giê-a-rim của Giu-đa. Đó là biên giới phía tây. 15Biên giới phía nam chạy từ ngoại ô Ki-ri-át Giê-a-rim qua phía tây, thẳng đến suối Nép-tô-ách, 16xuống đến chân hòn núi cạnh thung lũng của con trai Hi-nôm, phía bắc thung lũng Rê-pha-im. Từ đấy biên giới chạy xuống thung lũng Hi-nôm, qua phía nam đất Giê-bu, rồi tiếp tục xuống đến Ên-rô-ghên. 17Biên giới chuyển lên hướng bắc đến Ên-Sê-mết, qua Ghê-li-lốt ở ngang dốc A-đu-mim, rồi chạy xuống đến Đá Bô-han (Bô-han là con Ru-bên). 18Từ đấy biên giới chạy về góc bắc của A-ra-ba, rồi chạy qua A-ra-ba. 19Biên giới tiếp tục, chạy qua góc bắc của Bết-hốt-la rồi chấm dứt ở vịnh bắc của Biển Mặn, ở cửa sông Giô-đan. (Sông này chảy từ bắc xuống nam, đổ vào Biển Mặn). Đó là biên giới phía nam. 20Biên giới phía đông là sông Giô-đan. Đó là giới hạn phần đất của đại tộc Bên-gia-min.
21Các thành trong lô đất của con cháu Bên-gia-min gồm có: Giê-ri-cô, Bết-hốt-la, Ê-méc-kê-sít, 22Bết-A-ra-ba, Xê-ma-ra-im, Bê-tên, 23A-vim, Pha-ra, Óp-ra, 24Kê-pha, A-mô-rai, Óp-ni và Ghê-ba, 25(Gi-bê-ôn) Ra-ma, Bê-ê-rốt, 26Mít-bê, Kê-phi-ra, Mô-sa 27Rê-kem I-ê-bê-ên, Ta-ra-la, 28Xê-la, Ha-ê-lép, Giê-bu tức Giê-ru-sa-lem, Ghi-bê-át và Ki-ri-át Giê-a-rim, gồm hai mươi sáu thành với các thôn ấp phụ cận. Đó là phần của con cháu Bên-gia-min.