18

Faib teb ntawm Silau

1Ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg tuaj txoos ua ke ntawm Silau, hab tsaa lub tsev ntaub sws ntswb rua hov ntawd. Puab tub ntaus yeej lub tebchaws hov lawm.
2Tseed tshuav cov Yixayee xyaa lub xeem kws tsw tau faib qub txeeg qub teg rua. 3Mas Yausua txhad has rua cov Yixayee tas, “Mej yuav tog ntev le caag le moog txeeb tebchaws ua mej tug kws Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv tub muab rua mej lawm? 4Ca le xaiv ib lub xeem peb leeg mas kuv yuav khaiv puab cov hov moog ncig kuas thoob plawg huv lub tebchaws, kuas sau lub tebchaws saib zoo le caag txhad txawj pub ua qub txeeg qub teg, puab le rov lug qha rua kuv. 5Puab yuav tsum muab faib ua xyaa feem. Cov Yuta yuav nyob huv puab tebchaws kws yog yaav qaab teb, hab Yauxej caaj ceg yuav nyob huv puab tebchaws kws yog saab peg. 6Mej sau tej nrwm teb huv lub tebchaws ua xyaa feem mas coj tej kws mej sau hov lug qha rua kuv ntawm nuav, mas kuv yuav ua ntawv rhu faib rua mej ntawm nuav rua ntawm peb tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag. 7Cov Levi tsw muaj feem nrug mej tau. Puab tej num kws ua Yawmsaub le pov thawj yog puab le qub txeeg qub teg lawm. Xeem Kas hab xeem Lunpee hab ib nraab xeem Manaxe tub tau puab qub txeeg qub teg saab dej Yalatee nub tuaj kws Yawmsaub tug tub qhe Mauxe muab rua puab lawm.”
8Puab cov hov kuj sawv kev moog hab Yausua has rua cov kws yuav sau nrwm teb hov tas, “Ca le moog ncig kuas thoob plawg huv lub tebchaws sau saib lub tebchaws zoo le caag mas rov lug cuag kuv. Kuv yuav muab ua ntawv rhu faib rua mej taab meeg Yawmsaub xubndag ntawm Silau.” 9Yog le hov puab txhad moog thoob plhawv huv lub tebchaws hab muab lub tebchaws hab tej moos sau rua huv ntawv faib ua xyaa feem, mas puab rov lug cuag Yausua huv lub zog ntawm Silau. 10Mas Yausua muab ua ntawv rhu rua puab taab meeg Yawmsaub lub xubndag ntawm Silau, hab Yausua muab lub tebchaws faib rua cov Yixayee ntawm lub chaw hov, txhua xeem nyag muaj nyag feem.

Faib teb rua xeem Npeeyamee

11Rhu ntawv rua xeem Npeeyamee hab puab cov quas cum, mas rhu tau ntsuj tebchaws nyob ntawm xeem Yuta hab xeem Yauxej ntu nruab nraab. 12Puab nrwm teb saab peg yog chiv ntawm dej Yalatee moog txug lub caaj roob ntawm Yelikhau saab peg, hlaa hlo tebchaws toj sab rua saab nub poob moog kawg rua ntawm tebchaws moj saab qhua Npe‑avee. 13Txuas hov ntawd tug nrwm teb moog rua saab nraag ncaaj rua lub moos Lu (kws yog lub moos Npe‑ee) hab moog rua lub caaj roob Lu, hab nrwm teb nqeg moog txug Athalau‑antaj kws nyob peg roob kws nyob ntawm lub moos Npe Hauloo nruab tag saab nraag.
14Nrwm teb saab nub poob kuj nkhaus moog rua saab nraag ntawm lub roob kws ncaaj lub moos Npe Hauloo saab nraag moog kawg rua ntawm Khiliya Npa‑aa (kws yog Khiliya Ye‑ali), yog xeem Yuta le ib lub moos. Nuav yog nrwm teb saab nub poob. 15Nrwm teb saab nraag chiv ntawm lub moos Khiliya Ye‑ali mas hov ntawd moog rua saab nub poob moog txug lub hauv dej txhawv Nethau‑a. 16Nrwm teb kuj nqeg moog txug taw roob kws saib ntsoov lub haav Npeehinoo kws nyob lub hauv haav Lefa‑i saab peg, hab lawv lub haav Hinoo rua nraag qaab lub caaj roob kws yog cov Yenpu lub roob hab nqeg moog txug lub moos Eelaukee, 17hab nkhaus moog rua saab peg moog txug Eeseme, hab txuas hov ntawm moog txug lub moos Kelilau kws nyob ncaaj txujkev kws hlaa lub dawm roob Antumi, hab nqeg moog rua lub Pob Zeb Npauhaa kws yog Lunpee tug tub, 18hab hlaa hlo moog rua lub caaj roob kws ncaaj Npe Alanpa saab peg nqeg moog txug Alanpa. 19Nrwm teb kuj moog rua lub caaj roob Npe Haula saab peg, hab nrwm teb moog kawg rua ntawm kaum Havtxwv Ntsev saab peg, kws dej Yalatee tshuam nkaus. Nuav yog nrwm teb saab nraag. 20Dej Yalatee ua nrwm teb saab nub tuaj. Nuav yog xeem Npeeyamee hab puab cov quas cum le qub txeeg qub teg, muaj nrwm teb vej puag ncig lawv le has taag nuav.
21Xeem Npeeyamee hab puab cov quas cum tej moos yog Yelikhau, Npe Haula, Emekhexi, 22Npe Alanpa, Xemala‑i, Npe‑ee, 23Avi, Pala, Aufa, 24Khefa Lamauni, Aunis hab Kenpa. Huvsw muaj kaum ob lub moos hab tej zej zog ib ncig cov moos hov. 25Kinpe‑oo, Lama, Npe‑awlau, 26Mixape, Khefila, Mauxa, 27Lekhee, Ipe‑ee, Thalala, 28Xela, Ha‑ele, Yenpu (kws yog lub moos Yeluxalee), Kinpe‑a hab Khiliya Ye‑ali. Huvsw muaj kaum plaub lub moos hab tej zej zog ib ncig cov moos hov. Nuav yog xeem Npeeyamee hab puab cov quas cum qub txeeg qub teg.