18

Faib Tej Av uas Seem

1Thaum cov Yixalayees tua thiab txeeb tau tebchaws tas lawm, tagnrho cov Yixalayees tuaj sib sau rau hauv Silaus thiab tsa tus TSWV lub Tsevntaub. Ces lub tebchaws nyob thajyeeb lug lawm. 2Tiamsis tseem tshuav xya xeem Yixalayees uas tsis tau faib av rau lawv. 3Yausuas hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej tseem yuav tos txog thaum twg nej mam li mus tua thiab txeeb lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv twb muab rau nej lawm? 4Nej cia li xaiv ib xeem peb leeg txivneej tuaj rau kuv. Kuv yuav txib lawv mus kom thoob lub tebchaws ntsuas tej cheebtsam av uas lawv nyiam nyob ua lawv tug. Tom qab ntawd lawv mam rov los qhia rau kuv. 5Yuav muab lub tebchaws uas lawv mus ntsuas ntawd faib ua xya cheebtsam rau lawv; xeem Yudas yuav nyob cheebtsam sab qabteb, thiab xeem Yauxej yuav nyob cheebtsam sab qaumteb. 6Nej muab xya cheebtsam av ntawd sau kom meej rau hauv ntawv thiab coj los rau kuv. Kuv yuav rho ntawv thiab nug tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv thiab faib av rau nej. 7Tiamsis kuv yuav tsis faib av rau xeem Levis, rau qhov lawv feem tug yog ua cov povthawj uas ua tus TSWV tes haujlwm. Tiamsis xeem Khas, xeem Lunpees thiab ib nrab xeem Manaxes, ces peb twb paub hais tias tus TSWV tus tubtxib Mauxes twb faib cheebtsam av ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj rau lawv lawm.”
8Yausuas hais tias, “Nej cia li mus ntsuas kom thoob lub tebchaws thiab muab sau rau hauv ntawv coj los rau kuv. Kuv yuav nyob hauv lub nroog Silaus no rho ntawv rau nej tabmeeg tus TSWV.” Thaum Yausuas hais li ntawd tas, lawv txawm mus ntsuas lub tebchaws lawm. 9Cov txivneej ntawd txawm mus thoob plaws lub tebchaws thiab los zaum tsaws sau saib yuav muab faib li cas thiaj tau xya cheebtsam, thiab sau tej nroog txhua lub. Ces lawv rov los cuag Yausuas hauv Silaus. 10Yausuas thiaj li rho ntawv tabmeeg tus TSWV thiab muab tej cheebtsam av ntawd faib rau xya xeem Yixalayees ib xeem ib cheebtsam.

Faib Av rau Xeem Npeenyamees

11Xeem Npeenyamees yog thawj pab uas Yausuas xub faib av rau. Lawv cheebtsam av nyob ntu nruab nrab ntawm xeem Yudas thiab xeem Yauxej. 12Lawv tus ciamteb sab qaumteb yog txij ntua ntawm tus Dej Yauladees nce mus rau zaj ntav zag ntawm Yelikaus sab qaumteb, nkhaus mus rau sab hnubpoob mus hla cheebtsam uas ua laj roob thiab mus rau tiaj suabpuam Npethavees. 13Tus ciamteb mus rau zaj ntav zag uas nyob sab qabteb ntawm lub nroog Lus (uas hu ua Npethees), nqis mus rau Atalaus Adales mus rau saum lub roob uas nyob sab qabteb ntawm Npethes Hauloos Theem Qis. 14Tus ciamteb puav lub roob no sab hnubpoob mus rau sab qabteb thiab mus rau ntawm Kili-as Npa-as (lossis Kili-as Ye-alees) uas yog xeem Yudas av. Tej uas hais los no yog tus ciamteb sab hnubpoob. 15Tus ciamteb sab qabteb txij ntua ntawm ceskaum nroog Kili-as Ye-alees thiab mus rau ntawm cov Qhovdej Netau-as. 16Tus ciamteb nqis mus rau ntawm lub taw roob uas saib ntsoov lub Hav Hinoos ntawm sab qaumteb uas lub Hav Lefayees mus xaus. Tus ciamteb hla lub Hav Hinoos nqis mus rau zaj ntav zag sab qabteb ntawm Yenpus thiab nqis mus rau Elaunkees. 17Tus ciamteb lem mus rau sab qaumteb mus rau Esemes, mus rau Nkelilaus uas nyob ncaj lub Dawm Adumees, thiab tus ciamteb nqis mus rau ntawm lub Pobzeb Npuhas (Npuhas yog Lunpees tus tub), 18thiab hla sab qaumteb ntawm zaj ntav zag uas saib ntsoov rau hauv lub Hav Yauladees. Tus ciamteb nqis mus rau hauv lub hav ntawd, 19thiab hla mus rau zaj ntav zag ntawm Npethes Haunkelas sab qaumteb, mus xaus rau ntawm Hiavtxwv Tuag uas tus Dej Yauladees los tshuam sab qaumteb. Tej uas hais los no yog tus ciamteb kawg sab qabteb. 20Tus ciamteb sab hnubtuaj yog raws tus Dej Yauladees. Tej uas hais los no yog cheebtsam av uas tu rau xeem Npeenyamees ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg.
21Cov nroog uas faib rau xeem Npeenyamees ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg yog: Yelikaus, Npethes Haunkelas, Emes Kexis, 22Npethes Alanpas, Xemalais, Npethees, 23Avimes, Palas, Aupalas, 24Khefalamaunis, Aufanis thiab Nkenpas, tagnrho muaj kaum ob lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig. 25Thiab Nkinpe-oos, Lamas, Npelaus, 26Mixepas, Khefilas, Mauxas 27Lekees, Ipees, Talalaj, 28Xelas, Halefas, Yenpus (lossis Yeluxalees), Nkinpe-as thiab Kili-as Ye-alees, tagnrho muaj kaum plaub lub nroog thiab tej zos uas nyob ibncig. Tej uas hais los no yog cheebtsam av uas faib rau xeem Npeenyamees ua lawv tug raws li lawv tej tsevneeg.