18

Tơlơi Pơkăh Pơpha Anih Lŏn Dŏ Glaĭ

1Tơdơi kơ ƀing Israel blah juă hĭ laih anih lŏn Kanaan anŭn, abih bang ƀing Israel dŏ jưh ƀơi anih Silôh laih anŭn pơdơ̆ng đĭ Sang Khăn Pơjơnum ƀơi anih anŭn. 2Samơ̆ hlak anŭn ăt dŏ tơjuh kơnung djuai Israel aka hơmâo mă tŭ ôh anih lŏn kŏng ngăn gơñu.
3Tui anŭn, Yôsua laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơbĭn sui dơ̆ng ƀing gih či dŏ tơguan hlâo kơ čơdơ̆ng mŭt mă tŭ anih lŏn Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon ta hơmâo brơi laih kơ ƀing ta lĕ? 4Ruah mă bĕ klâo čô mơ̆ng rĭm kơnung djuai gih. Kâo či pơkiaŏ ƀing gơñu tơbiă nao ep kơsem amăng abih anih lŏn anai kiăng kơ čih pioh guai lŏn anŭn kiăng kơ mă jing hĭ kŏng ngăn gơñu pô. Tơdơi kơ ƀing gơñu čih pioh laih, ƀing gơñu khŏm wơ̆t glaĭ pơ kâo anai yơh.
5“Ƀing gih khŏm pơkăh pơpha bĕ anih lŏn anŭn jing hĭ tơjuh črăn. Kơnung djuai Yudah ăt či dŏ amăng guai lŏn gơñu ƀơi gah thu̱ng, laih anŭn ƀing ană tơčô Yôsêp ăt dŏ amăng guai lŏn gơñu gah dư̱r. 6Tơdơi kơ ƀing gih čih pioh laih tơjuh črăn amăng anih lŏn anŭn, ba rai bĕ pơ kâo laih anŭn kâo či ngă čram kiăng kơ tơña hơduah tơlơi Yahweh Ơi Adai ta kiăng brơi kơ ƀing gih yơh. 7Samơ̆ ƀing kơnung djuai Lêwi ƀu či tŭ mă anih lŏn hrŏm hăng abih bang ƀing gih ôh, yuakơ črăn pơpha brơi kŏng ngăn gơñu jing tơlơi mă bruă khua ngă yang Yahweh yơh. Sĭt yơh ƀing kơnung djuai Reuben, kơnung djuai Gad laih anŭn sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱ hơmâo mă tŭ laih anih lŏn kŏng ngăn gơñu gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan, jing anih lŏn Môseh, ding kơna Yahweh yơh, hơmâo pơpha brơi laih kơ ƀing gơñu.”
8Ƀing ep kơsem anŭn prap pre laih kiăng đuaĭ nao čih pioh anih lŏn dŏ glaĭ anŭn, Yôsua pơtă brơi laih kơ ƀing gơñu tui anai, “Nao ep kơsem bĕ amăng abih bang anih lŏn anŭn laih anŭn čih pioh bĕ. Giŏng anŭn, ƀing gih wơ̆t glaĭ bĕ pơ kâo ƀơi anih Silôh anai, kâo kiăng kơ ngă čram tơña hơduah tơlơi Yahweh kiăng brơi kơ rĭm kơnung djuai gih yơh.” 9Tui anŭn, ƀing mơnuih anŭn đuaĭ găn nao djŏp amăng anih lŏn anŭn laih anŭn čih pioh ƀơi tơkŭl hră tơlơi gơñu pơpha amăng tơjuh črăn tui hăng khul plei pla. Giŏng anŭn, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Yôsua ƀơi anih jưh Silôh yơh. 10Yôsua ngă čram ƀơi anih Silôh kiăng tơña hơduah tơlơi Yahweh kiăng brơi kơ ƀing gơñu laih anŭn pơpha brơi anih lŏn kŏng ngăn anŭn kơ rĭm kơnung djuai Israel aka mă tŭ anih lŏn ôh.

Guai Lŏn Pơpha Brơi Kơ Kơnung Djuai Benyamin

11Tơlơi ngă čram lê̆ djơ̆ kơ ƀing djuai amăng kơnung djuai Benyamin. Tui anŭn, ƀing gơñu mă tŭ guai lŏn kŏng ngăn jing guai lŏn ƀơi kơplăh wăh kơnung djuai Yudah hăng kơnung djuai Yôsêp yơh tui anai:
12Ƀơi guai lŏn gơñu gah dư̱r čơdơ̆ng mơ̆ng anih Yurdan đĭ nao pơ dơnung gah dư̱r kơ Yerêhô anăp nao pơ gah yŭ̱ truh pơ tring bŏl čư̆, hlŏng truh pơ anih tơdron ha̱r Bêt-Awen. 13Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn, guai lŏn anŭn găn nao pơ kơdư gah thu̱ng kơ plei pơnăng Luz ăt jing plei Bêthêl mơ̆n, trŭn nao pơ plei Atarôt-Ađar, ƀơi bŏl čư̆ gah thu̱ng kơ anih ƀlŭng plei pơnăng Bêt-Hôrôn.
14Guai lŏn anŭn wĕh đuaĭ nao mơ̆ng bŏl čư̆ gah yŭ̱ kơ plei pơnăng Bêt-Hôrôn, wơ̆t nao pơ gah thu̱ng truh pơ plei pơnăng Kiryat-Baal ăt jing plei pơnăng Kiryat-Yearim mơ̆n, jing plei lŏm kơ kơnung djuai Yudah. Anŭn yơh jing guai lŏn gơñu gah yŭ̱.
15Guai lŏn gơñu gah thu̱ng đuaĭ nao čơdơ̆ng mơ̆ng guai lŏn plei Kiryat-Yearim ƀơi gah yŭ̱, đĭ nao truh pơ anih ia bluh ƀơi hơnŏh ia Neptôah gah ngŏ̱. 16Guai anŭn ăt đuaĭ trŭn pơ tơkai čư̆ klă̱ anăp hăng dơnung Hinnôm, jing ƀơi gah dư̱r kơ dơnung Rephaim yơh. Giŏng anŭn, guai anŭn ăt nao trŭn pơ dơnung Hinnôm kơtuai dơnung gah thu̱ng kơ plei pơnăng ƀing Yebus hlŏng truh pơ anih hơnŏh ia In-Rôgêl yơh. 17Guai anŭn dar anăp nao pơ gah dư̱r truh pơ anih hơnŏh ia In-Semes laih anŭn truh pơ anih Gelilôt, klă̱ anăp hăng jơlan čư̆ jĕ anih Adummim. Guai anŭn ăt đuaĭ trŭn nao pơ anih Pơtâo Bôhan; Bôhan jing ană đah rơkơi Reuben. 18Guai lŏn anŭn đuaĭ găn nao pơ bŏl čư̆ gah dư̱r kơ Arabah hlŏng trŭn nao pơ dơnung anŭn yơh. 19Hơnăl tuč, guai lŏn anŭn ăt đuaĭ nao pơ gah dư̱r bŏl čư̆ jĕ plei pơnăng Bêt-Hoglah laih anŭn đŭt hĭ ƀơi ha̱ng ia gah dư̱r kơ rơsĭ Djai, jing ƀơi anih hơnăl tuč kơ krong Yurdan yơh. Anŭn yơh jing guai lŏn gơñu gah thu̱ng.
20Krong Yurdan yơh jing guai lŏn gơñu gah ngŏ̱.
Anŭn yơh jing khul guai anih lŏn kŏng ngăn kơ ƀing djuai amăng kơnung djuai Benyamin mă tŭ yơh.
21Anai yơh jing khul plei pla lŏm kơ ƀing djuai amăng kơnung djuai Benyamin:
Plei Yerêhô, Bêt-Hoglah, Imek-Keziz,
22Bêt-Arabah, Zemarayim, Bêthêl, 23Awim, Parah, Oprah, 24Khephar-Haammônai, Opni laih anŭn Gaba; abih bang jing pluh-dua boh plei wơ̆t hăng khul plei pơkŏn jum dar gơñu mơ̆n.
25Ăt hơmâo mơ̆n khul plei Gibôn, Ramah, Beêrôt, 26Mizpah, Kephirah, Môzah, 27Rekem, Yirpeêl, Taralah, 28Zêla, Haelep, Yebus ăt jing plei Yerusalaim mơ̆n, Gibeah laih anŭn Kiryat-Yearim; abih bang jing pluh-pă̱ boh plei wơ̆t hăng khul plei pla pơkŏn jum dar gơñu mơ̆n.
Anŭn yơh jing anih lŏn kŏng ngăn kơ ƀing djuai amăng kơnung djuai Benyamin mă tŭ.