20

Sáu thành trú ẩn

1Chúa Hằng Hữu dạy Giô-suê:
2,3“Con bảo người Y-sơ-ra-ên chọn một số thành làm nơi trú ẩn cho những kẻ ngộ sát tránh khỏi tay người báo thù, như ta đã chỉ thị Mai-sen. 4Kẻ ngộ sát sẽ chạy đến một trong những thành này. Tại cổng thành, người này sẽ trình bày nội vụ cho các trưởng lão của thành. Họ sẽ đem người ấy vào, cho ở trong thành. 5Nếu người báo thù đến tìm, họ không được giao nạp kẻ ngộ sát, vì người này đã không chủ tâm giết người, không hành động vì thù hận nạn nhân. 6Kẻ ngộ sát sẽ ở lại trong thành, được dân chúng xét xử, và chỉ được về nhà mình khi nào thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm qua đời.”
7Vậy, các thành sau đây được chọn làm nơi trú ẩn: Kê-đe thuộc Ga-li-lê, trên đồi núi Nép-ta-li, Si-chem trên đồi núi Ép-ra-im; và Ki-ri-át A-ra-ba tức Hếp-rôn trên đồi núi Giu-đa. 8Bên bờ phía đông sông Giô-đan, (đối diện Giê-ri-cô) cũng có ba thành: Bết-se trong sa mạc thuộc đất Ru-bên, Ra-mốt thuộc Ga-la-át trong đất Gát và Gô-lan thuộc Ba-san trong đất Ma-na-se. 9Các thành trú ẩn nầy đều cho người Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều sử dụng. Nếu có ai rủi ro giết người sẽ chạy đến một nơi trong những thành ấy để tránh kẻ báo thù, chờ ngày ra tòa cho nhân dân xét xử.