20

Tu tej moos cawm sav

1Yawmsaub has rua Yausua tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yuav tsum tu tej moos cawm sav kws kuv tub kuas Mauxe has rua koj lawd, 3sub tug kws tua tuabneeg kws tsw yog txhob txwm tua hab tsw paub txhad tau tswv moog rua huv. Tej moos nuav yuav ua lub chaw rua mej cawm sav sub txhad dim tug kws tsob caub. 4Tug kws tua tuabneeg hov yuav tswv moog rua cov moos hov ib lub hab moog sawv ntawm txujkev kws nkaag rua huv lub rooj loog hov hab pav nwg zaaj xwm txheej rua cov kev txwj quas laug huv lub moos hov paub. Mas puab yuav coj nwg nkaag moog rua huv lub moos hab tu chaw rua nwg nyob mas tug hov yuav nrug puab nyob. 5Yog tug tsob caub lawv moog txug los cov kev txwj quas laug yuav tsw muab tug kws tua tuabneeg hov rua huv tug tsob caub txhais teg, tsua qhov tug kws tua tuabneeg hov tsw yog txhob txwm tua tsw tau ua dua yeeb ncuab le. 6Tug hov yuav nyob huv lub moos hov moog txug thaus nwg moog sawv has plaub taab meeg ntawm cov pejxeem xubndag taag hab nyob txug thaus tug kws ua tuam pov thawj hlub lub swjhawm hov tuag lawm. Tug kws tua tuabneeg hov le rov moog tau rua nwg vaaj nwg tsev huv nwg lub moos kws nwg tswv tuaj.’ ”
7Puab txhad tu lub moos Khente huv Kalilai kws yog peg toj sab huv Nathali tebchaws, hab lub moos Sekhee peg toj sab huv Efa‑i tebchaws, hab lub moos Khiliya Anpa (kws yog lub moos Heploo) kws nyob peg toj sab huv Yuta tebchaws. 8Saab dej Yalatee nub tuaj kws ncaaj lub moos Yelikhau puab tu lub moos Npexaw huv tebchaws moj saab qhua kws nyob tej nraag taj toj sab huv xeem Lunpee tebchaws, hab lub moos Lamau huv Kile‑a huv xeem Kas tebchaws, hab lub moos Kaulaa huv Npasaa kws yog xeem Manaxe tebchaws. 9Tej moos nuav yog tej kws tu ca rua cov Yixayee suavdawg hab lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob, sub leejtwg tua tuabneeg tassws tsw yog txhob txwm tua txhad tau tswv moog rua huv, sub txhad tsw tuag rua tug tsob caub txhais teg ua ntej kws tsw tau moog sawv has plaub taab meeg cov pejxeem xubndag.