20

Dingc Ziangx Siex Maengc Zingh

1Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh ginv deix zingh weic zoux siex maengc zingh ziux yie longc Mose mbuox meih mbuo nyei waac, 3weic bun caqv-bouc daix mienh fai maiv jiez hnyouv daix mienh nyei mienh haih biaux mingh wuov. Naaiv deix zingh benx meih mbuo ndaauh kaux nyei dorngx weic biaux jaauv mienh maengc win wuov dauh.
4“Caqv-bouc daix mienh nyei mienh biaux mingh taux yietc norm naaiv deix zingh, ninh oix zuqc souv jienv zingh gaengh ndaangc yaac gorngv mengh ninh nyei sic bun wuov norm zingh nyei ⟨mienh gox⟩ hiuv. Ninh mbuo ziouc dorh ninh bieqc zingh gu'nyuoz bun dorngx ninh yiem, ninh ziouc caux ninh mbuo yiem wuov. 5Se gorngv jaauv mienh maengc win wuov dauh zunc jienv ninh daaih, wuov norm zingh nyei mienh gox maiv dungx zorqv daix mienh nyei mienh jiu bun ninh, weic zuqc caqv-bouc daix mienh wuov dauh, maiv zeiz nipc win fai jiez hnyouv daix. 6Ninh oix zuqc yiem wuov norm zingh taux souv jienv gapv zunv nyei zuangx mienh nyei nza'hmien zuqc siemv zuiz, yaac zuov taux dongh wuov zanc zoux ⟨mienh gox⟩ wuov dauh guei seix. Nqa'haav caqv-bouc daix mienh wuov laanh mienh haih nzuonx ninh ganh nyei biauv, nzuonx ninh biaux cuotv wuov norm mungv.”
7Hnangv naaiv ninh mbuo dingc ziangx yiem Napv^taa^li nyei mbong-aiv dorngx, Gaa^li^li Deic nyei Ke^ndetc Zingh, caux E^faa^im mbong-aiv dorngx, Sekem Zingh, caux yiem Yu^ndaa nyei mbong-aiv dorngx, Ki^li^yaatv Aan^mbaa, se He^mbo^lon Zingh. 8Yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx, Ye^li^ko Zingh dong bung nyei deic-bung-huaang nyei ndau-baengh, ninh mbuo dingc ziangx Lu^mben Fingx nyei Mbese Mungv. Gaatc Fingx gu'nyuoz ninh mbuo dingc Gi^le^aatc Deic nyei Laamotv Zingh, yiem Maa^natv^se Fingx nyei Mbaasaan Deic, Golaan Mungv. 9Naaiv deix zingh se weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yaac weic yiem ninh mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh dingc daaih bun caqv-bouc daix mienh nyei mienh haih biaux mingh yiem naaiv deix zingh ziouc maiv zuqc jaauv mienh maengc win wuov dauh daix. Zuov taux duqv souv jienv gapv zunv nyei zuangx mienh nyei nza'hmien zuqc siemv zuiz.