20

Năm Boh Plei Pioh Kơ Đuaĭ Kơdŏp

1Tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơtă kơ Yôsua tui anai, 2“Pơtă bĕ kơ ƀing Israel tui anai: Tui hăng tơlơi Kâo hơmâo brơi laih kơ Môseh pơtă laih kơ ƀing gih, brơi kơ ƀing gih ruah mă bĕ khul plei pla pioh kơ đuaĭ kơdŏp, 3kiăng kơ hlơi pô pơdjai djơ̆ mơnuih laih anŭn ƀu kơñăm ôh, ñu anŭn dưi đuaĭ nao pơ anih anŭn kiăng đuaĭ kơdŏp mơ̆ng pô rŭ nua yơh.
4“Tơdang ñu đuaĭ nao truh pơ sa amăng khul plei pla pioh kơ đuaĭ kơdŏp anŭn, ñu anŭn khŏm dŏ dơ̆ng ƀơi amăng ja̱ng plei anŭn laih anŭn ruai bĕ tơlơi bruă ñu ƀơi anăp ƀing kŏng tha plei anŭn. Giŏng anŭn, ƀing kŏng tha anŭn či brơi ñu mŭt amăng plei anŭn laih anŭn brơi kơ ñu sa anih dŏ amăng ƀing gơñu yơh. 5Tơdah pô rŭ nua kiaŏ tui ñu truh pơ plei anŭn, ƀing mơnuih amăng plei anŭn anăm jao hĭ ôh gơ̆ kơ pô rŭ nua anŭn, yuakơ gơ̆ hơmâo pơdjai hĭ laih mơnuih ƀu kơñăm ôh laih anŭn ƀu djơ̆ yuakơ gơ̆ pơrơmut kơ pô anŭn hlâo ôh. 6Ñu anŭn khŏm dŏ amăng plei anŭn tơl ƀing ană plei anŭn phat kơđi ñu laih anŭn tơl pô khua ngă yang prŏng hloh amăng rơnŭk anŭn djai hĭ. Tơdơi kơ anŭn, ñu dưi wơ̆t glaĭ pơ sang anŏ plei pla ñu pô, jing plei ñu hơmâo đuaĭ tơbiă laih mơ̆ng anŭn hlâo adih.”
7Tui anŭn, gah yŭ̱ krong Yurdan ƀing gơñu ruah pioh plei Kedes amăng anih tring Galilê jing amăng tring bŏl čư̆ ƀing kơnung djuai Naptali, plei pơnăng Sekhem amăng tring bŏl čư̆ ƀing kơnung djuai Ephraim, laih anŭn plei pơnăng Kiryat-Arba ăt jing plei Hebrôn mơ̆n amăng tring bŏl čư̆ ƀing kơnung djuai Yudah. 8Gah adih kơ krong Yurdan, jing ƀơi gah ngŏ̱ kơ plei pơnăng Yerêhô, ƀing gơñu ruah mă plei pơnăng Bezer ƀơi tơdron tơhnă̱ amăng guai lŏn ƀing kơnung djuai Reuben; plei pơnăng Ramôt amăng anih tring Gilead, jing amăng guai lŏn ƀing kơnung djuai Gad; laih anŭn plei Gôlan amăng anih tring Basan, jing amăng guai lŏn ƀing kơnung djuai Manasseh yơh. 9Sa čô amăng ƀing Israel ƀôdah pô tuai pă dŏ hơdip amăng ƀing Israel jing pô pơdjai djơ̆ hĭ laih arăng, ñu anŭn dưi đuaĭ kơdŏp amăng hơdôm plei pla arăng ruah pioh anŭn yơh kiăng kơ pô rŭ nua ƀu pơdjai hĭ ôh gơ̆ rơngiao kơ ƀing ană plei phat kơđi gơ̆ jing mơnuih soh laih.