21

Lewi Mienh Nyei Zingh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 6:54-81)

1Wuov zanc ⟨Lewi Mienh⟩ nyei bungh buonc bieiv zeiv daaih lorz E^le^aa^saa sai mienh caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, caux mouz fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv. 2Ninh mbuo yiem Kaa^naa^an Deic-Bung, Silo Mungv, gorngv mbuox naaiv deix mienh, “Ziouv longc Mose heuc meih mbuo paaiv deix zingh bun yie mbuo yiem, liemh wuov deix zingh nyei miev-ciangv bun yie mbuo yungz saeng-kuv.” 3Hnangv naaic, ziux Ziouv paaiv nyei waac, I^saa^laa^en Mienh zorqv ninh mbuo ganh nzipc nyei buonc zingh caux miev-ciangv jiu bun Lewi Mienh. Maaih hnangv naaiv.
4Dingc daauh nzunc ndortv zuqc Lewi Mienh nyei bungh buonc, Ko^haatv Mienh. ⟨Aalon⟩ sai mienh nyei zeiv-fun ziouc duqv Yu^ndaa Fingx, Si^me^on Fingx caux Mben^yaa^min Fingx nyei ziepc faam norm zingh. 5Dingc bun zengc njiec nyei Ko^haatv Mienh nyei zeiv-fun duqv E^faa^im Fingx, Ndaan Fingx caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh nyei bungh buonc nyei ziepc norm zingh.
6Dingc bun Geson Mienh nyei zeiv-fun duqv Itc^saax^kaa Fingx, Aa^se Fingx, Napv^taa^li Fingx caux yiem Mbaasaan Deic nyei Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nyei ziepc faam norm zingh.
7Me^laa^li Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv Lu^mben Fingx, Gaatc Fingx caux Se^mbu^lun Fingx nyei ziepc nyeic norm zingh.
8Naaiv deix zingh caux zingh nyei miev-ciangv, I^saa^laa^en Mienh ziux dingc maengc mangc, zorqv bun Lewi Mienh, hnangv Ziouv longc Mose paaiv nyei waac.
9Yiem Yu^ndaa caux Si^me^on Fingx zorqv cuotv nyei zingh ziux zingh nyei mbuox maaih hnangv naaiv. 10Naaiv deix zingh zorqv bun Lewi Fingx, Ko^haatv Mienh, Aalon nyei zeiv-fun, ziux ninh mbuo nyei bungh buonc, weic zuqc dingc maengc mangc ndortv zuqc ninh mbuo nyei buonc ndaangc.
11Ninh mbuo zorqv yiem Yu^ndaa mbong-aiv dorngx, Ki^li^yaatv Aan^mbaa, se He^mbo^lon Zingh, liemh weih gormx naaiv norm zingh nyei miev-ciangv bun Lewi Mienh. (Aan^mbaa zoux Aanaakv nyei die.) 12Mv baac naaiv norm zingh nyei lingh deic caux weih gormx nyei laangz jiu bun Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, zoux ninh nyei buonc mi'aqv.
13Ninh mbuo zorqv He^mbo^lon Zingh caux naaiv norm zingh nyei miev-ciangv bun Aalon sai mienh nyei zeiv-fun, se caqv-bouc daix mienh nyei yietc norm siex maengc zingh. Ninh mbuo aengx bun Lipv^naa Zingh caux naaiv norm zingh nyei miev-ciangv, 14Yaatv^ti caux Etc^te^mo^aa caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 15Holon caux Nde^mbi caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 16Aayin, Yutv^taa caux Mbetc Semetv caux jienv naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yiem naaiv deix i fingx paaiv cuotv daaih nyei maaih nduoh norm zingh.
17Yiem Mben^yaa^min Fingx bun daaih nyei zingh maaih Gi^mbe^on caux Ge^mbaa caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 18Aa^naa^totv caux Anmon caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh. 19Aalon nyei zeiv-fun, zoux sai mienh wuov deix, duqv nyei zingh yietc zungv maaih ziepc faam norm, liemh wuov deix zingh nyei miev-ciangv.
20Paaiv bun Lewi Fingx, zengc njiec wuov deix Ko^haatv Mienh nyei zeiv-fun ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nyei zingh yiem E^faa^im Fingx nyei zingh bun daaih.
21Ninh mbuo paaiv yiem E^faa^im mbong-aiv dorngx, Sekem Zingh, se weic caqv-bouc daix mienh nyei mienh caux zingh nyei miev-ciangv nyei siex maengc zingh, caux Gese Zingh, liemh zingh nyei miev-ciangv, 22Kipc^saa^im caux Mbetc Holon caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
23Yiem Ndaan Fingx bun daaih nyei zingh maaih En^te^ke, Gipc^mbe^ton caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 24Ai^yaa^lon caux Gatc Limmon caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
25Yiem Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh bun daaih nyei zingh maaih Taa^aa^naakv caux Gatc Limmon caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih i norm zingh.
26Zengc njiec nyei Ko^haatv Mienh nyei zingh yietc zungv maaih ziepc norm caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv.
27Paaiv bun Lewi Fingx, Geson Mienh nyei zeiv-fun duqv nyei zingh
yiem Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh nyei zingh bun daaih.
Ninh mbuo bun nyei se yiem Mbaasaan Deic nyei Golaan, se weic caqv-bouc daix mienh nyei mienh nyei siex maengc zingh, caux Mbe Etc^te^laa caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih i norm zingh.
28Yiem Itc^saax^kaa Fingx bun daaih nyei zingh maaih Ki^si^on, Ndaa^mbe^latv caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 29Yaanmutv caux En Gannim caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
30Yiem Aa^se Fingx bun daaih nyei zingh maaih Misaan, Apc^ndon caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 31Henkatc, Le^hopc caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
32Yiem Napv^taa^li Fingx bun nyei zingh maaih yiem Gaa^li^li nyei Kaa^ndetc Zingh, se weic caqv-bouc daix mienh nyei mienh nyei siex maengc zingh, caux Hammotv Ndo^aa caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv yaac maaih Kaantaan caux zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih buo norm zingh.
33Geson Mienh nyei bungh buonc duqv nyei zingh yietc zungv maaih ziepc faam norm caux jienv naaiv deix zingh nyei miev-ciangv.
34Paaiv bun zengc njiec nyei Lewi Fingx, Me^laa^li Mienh nyei zeiv-fun, duqv nyei zingh maaih
yiem Se^mbu^lun Fingx bun daaih, Yokv^ne^am, Kaantaa,
35Ndimnaa, Naa^haa^laan caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
36Yiem Lu^mben Fingx bun daaih maaih Mbese, Yaa^haatv caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv, 37Ke^nde^motv caux Me^faa^aatc caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
38Yiem Gaatc Fingx bun daaih maaih
yiem Gi^le^aatc Deic nyei Laamotv Zingh, se weic caqv-bouc daix mienh nyei mienh nyei siex maengc zingh, aengx maaih Maa^haa^naa^im,
39Hetv^mbon caux Yaase caux naaiv deix zingh nyei miev-ciangv. Yietc zungv maaih biei norm zingh.
40Paaiv bun zengc njiec nyei Lewi Fingx, Me^laa^li Mienh nyei zeiv-fun ziux nyei bungh buonc, yietc zungv maaih ziepc nyeic norm zingh.
41Yiem I^saa^laa^en Mienh nzipc nyei deic-bung, Lewi Mienh duqv nyei zingh yietc zungv maaih feix ziepc betv norm, liemh zingh nyei miev-ciangv. 42Naaiv deix norm-norm zingh maaih miev-ciangv weih gormx. Mouz norm zingh yaac fih hnangv nyei.

I^saa^laa^en Mienh Nzaeng Duqv Nyei Deic-Bung

43Hnangv naaic, Ziouv ceix naaiv norm deic-bung yietc zungv jiu bun I^saa^laa^en Mienh, ziux Ziouv caux ninh mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv houv jienv laengz nyei waac. Ninh mbuo nzaeng duqv daaih ziouc bieqc mingh liepc nguaaz-gorn yiem wuov. 44Ziouv bun ninh mbuo nyei yietc zungv deic-bung taaix-baengh nyei yiem, hnangv Ziouv caux ninh mbuo nyei ong-taaix houv jienv laengz jiex nyei waac. Ninh mbuo nyei win-wangv maiv maaih yietc dauh haih mborqv duqv hingh ninh mbuo. Ziouv zorqv ninh mbuo nyei yietc zungv win-wangv jiu bun yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev mi'aqv. 45Ziouv laengz bun I^saa^laa^en Mienh yietc zungv longx nyei waac ninh zoux ziangx nzengc, maiv bungx ndortv yietc joux.