21

Ƀuôn Phung Lêwi

(I KYD 6:54-81)

1Phung khua găp djuê Lêwi nao kơ Y-Êlêasar khua ngă yang, kơ Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, leh anăn kơ phung khua găp djuê phung ƀuôn sang Israel. 2 Diñu lač kơ digơ̆ ti ƀuôn Silô hlăm čar Kanaan, “Yêhôwa mtă leh hŏng Y-Môis čiăng kơ arăng brei ƀuôn kơ hmei dôk, mbĭt hŏng lăn kdrăn rơ̆k pioh kơ hlô mnơ̆ng hmei rông.” 3Snăn tui si klei Yêhôwa mtă, phung ƀuôn sang Israel brei kơ phung Lêwi ƀuôn prŏng anei leh anăn kdrăn rơ̆k mơ̆ng ngăn dưn diñu.
4Klei mđăo truh kơ găp djuê phung Kôhat. Snăn phung Lêwi anei anak čô Y-Arôn khua ngă yang mă tŭ hŏng klei mđăo pluh tlâo boh ƀuôn mơ̆ng găp djuê phung Yuđa, phung Simêôn, leh anăn phung Benjamin.
5Phung Kôhat ăt dôk mă tŭ hŏng klei mđăo pluh boh ƀuôn mơ̆ng găp djuê phung Êphraim, găp djuê phung Dan, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê.
6Phung Gersôn mă tŭ hŏng klei mđăo pluh tlâo boh ƀuôn mơ̆ng găp djuê phung Isakar, găp djuê phung Aser, găp djuê phung Naptali, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê hlăm čar Basan.
7Phung Mêrari tui si găp djuê diñu mă tŭ pluh dua boh ƀuôn mơ̆ng găp djuê phung Ruben, găp djuê phung Gat, leh anăn găp djuê phung Sabulôn.
8Phung ƀuôn sang Israel brei kơ phung Lêwi hŏng klei mđăo jih ƀuôn anăn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k diñu, tui si Yêhôwa mtă leh hŏng Y-Môis.
9Mơ̆ng găp djuê phung Yuđa leh anăn găp djuê phung Simêôn, diñu brei leh ƀuôn mâo anăn răk ti gŭ anei, 10djŏ kơ phung anak čô Y-Arôn, sa găp djuê phung Kôhat, mơ̆ng phung Lêwi, kyuadah klei mđăo truh kơ diñu êlâo hĭn. 11Phung Yuđa brei kơ diñu ƀuôn Kiriat-Arba (lŏ bi anăn ƀuôn Hêbron), Y-Arba jing ama Y-Anak, hlăm čar kngư Yuđa, mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k jŭm dar gơ̆. 12Ƀiădah hma leh anăn dŭm ƀuôn điêt jŭm ƀuôn anăn, arăng brei kơ Y-Kalep, anak êkei Y-Jêphunê jing dŏ gơ̆ mă bha.
13Diñu brei kơ phung anak čô Y-Arôn khua ngă yang ƀuôn Hêbron, ƀuôn đuĕ dăp kơ pô bi mdjiê mnuih, mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Lipna mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 14Jatir mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, ƀuôn Êstêmôa mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 15Hôlon mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Dêbir mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 16Ain mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Juta mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Bet-Sêmes mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — dua păn boh ƀuôn mơ̆ng dua phung găp djuê anăn; 17leh anăn mơ̆ng găp djuê phung Benjamin, Gabaôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Gêba mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 18Anatôt mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, leh anăn Almôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn. 19Jih jang ƀuôn phung anak čô Y-Arôn khua ngă yang mâo pluh tlâo wăt anôk kdrăn rơ̆k digơ̆.
20Bi kơ phung Kôhat adôk, mơ̆ng găp djuê phung Kôhat hlăm phung Lêwi, ƀuôn arăng bi mbha hŏng klei mđăo kơ diñu dôk hlăm găp djuê Êphraim. 21Arăng brei kơ diñu ƀuôn Sičem, ƀuôn đuĕ dăp kơ pô bi mdjiê mnuih, mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ hlăm čar kngư phung Êphraim, Gêser mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 22Kibsaim mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Bet-Hôron mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 23mơ̆ng găp djuê phung Dan, ƀuôn Êltêkê mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Gibêthôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 24Aijalon mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Gat-Rimôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 25mơ̆ng sa mkrah găp djuê phung Manasê ƀuôn Tanak mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, leh anăn ƀuôn Gat-Rimôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — dua boh ƀuôn. 26Jih jang ƀuôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k digơ̆ pioh kơ găp djuê phung Kôhat adôk mâo pluh boh.
27Arăng brei kơ phung Gersôn, sa găp djuê phung Lêwi, mơ̆ng sa mkrah găp djuê phung Manasê, ƀuôn Gôlan hlăm čar Basan mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, ƀuôn đuĕ dăp pioh kơ pô bi mdjiê mnuih, leh anăn ƀuôn Bê-Êstêra mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — dua boh ƀuôn; 28mơ̆ng găp djuê phung Isakar, ƀuôn Kisiôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Dabêrat mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 29Jarmut mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Ênganim mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 30mơ̆ng găp djuê phung Aser ƀuôn Misal mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Apdôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 31Hêlkat mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, leh anăn Rêhop mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 32mơ̆ng găp djuê phung Naptali, ƀuôn Kadês hlăm čar Galilê mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, ƀuôn đuĕ dăp pioh kơ pô bi mdjiê mnuih, Hamôt-Dor mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, leh anăn Kartan mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — tlâo boh ƀuôn. 33Jih jang ƀuôn kơ jih găp djuê phung Gersôn mâo pluh tlâo boh ƀuôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k digơ̆.
34Kơ phung Lêwi adôk, găp djuê phung Mêrari, arăng brei mơ̆ng găp djuê phung Sabulôn ƀuôn Joknêam mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Karta mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 35Dimna mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Nahalal mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 36mơ̆ng găp djuê phung Ruben ƀuôn Bêser mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Jahas mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 37Kêdêmôt mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, leh anăn Mêphat mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — pă boh ƀuôn; 38mơ̆ng găp djuê Gat ƀuôn Ramôt hlăm čar Galaat mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, ƀuôn đuĕ dăp pioh kơ pô bi mdjiê mnuih, Mahanaim mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, 39Hêsbôn mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆, Jaser mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k gơ̆ — jih jang mâo pă boh ƀuôn. 40Bi ƀuôn kơ jih găp djuê phung Mêrari, čiăng lač tui si găp djuê phung Lêwi adôk, ƀuôn anăn bi mbha kơ diñu mâo jih jang pluh dua boh.
41Jih jang ƀuôn phung Lêwi ti krah ngăn dưn phung ƀuôn sang Israel mâo pă pluh sa păn boh ƀuôn, mbĭt hŏng kdrăn rơ̆k digơ̆. 42Grăp boh ƀuôn anăn mâo kdrăn rơ̆k ñu pô jŭm dar; msĕ snăn hlăm jih jang ƀuôn anăn.
43Snăn yơh, Yêhôwa brei kơ phung Israel jih čar Ñu kat asei leh čiăng brei kơ phung aê digơ̆ đưm; digơ̆ mă bha leh anăn dôk hlăm čar anăn. 44Yêhôwa brei klei mdei kơ digơ̆ tar ƀar tui si Ñu kat asei leh kơ phung aê digơ̆ đưm; amâo mâo ôh sa hlăm phung roh digơ̆ dưi bi kdơ̆ng hŏng digơ̆, kyuadah Yêhôwa jao leh jih phung roh anăn hlăm kngan digơ̆. 45Amâo mâo sa hlăm jih klei ƀuăn jăk Yêhôwa brei leh kơ sang Israel amâo bi sĭt ôh; jih jang truh bi sĭt leh sơăi.