22

Nơng Dăch Dak Krong Yurdăn

1Y-Yôsuê kuăl phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul phung ndŭl mpôl Manasê 2jêh ri lah: "Khân may djôt prăp lĕ nau Y-Môis oh mon Yêhôva ntăm jêh ma khân may. 3Ntơm bơh jŏ tât ma nar aơ, khân may mâu geh tâm chalơi ôh oh nâu khân may; ƀiă lah khân may njrăng djôt prăp lĕ kan Yêhôva Brah Ndu khân may jao jêh ma khân may. 4Aƀaơ ri Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh nau rlu ma phung oh nâu khân may, tĭng nâm păng ton jêh ma khân păng, yor nây plơ̆ sĭt hom ma ngih khân may tâm bri bu, ăn ma khân may nơm ndơn, Y-Môis oh mon Yêhôva ăn jêh ma khân may ta kơh đah ri dak krong Yurdan. 5Njrăng ăn ueh gay djôt prăp nau ntăm jêh ri nau vay Y-Môis oh mon Yêhôva ntăm jêh ma khân may, ăn khân may rŏng ma Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri chuat tĭng ndô̆ lĕ trong păng, djôt prăp nau păng ntăm, tâm rnglăp đah păng, jêh ri pah kan ma păng ma lĕ nuih n'hâm jêh ri ma lĕ huêng khân may." 6Pô nây Y-Yôsuê mŏt ton nau ueh lăng ma khân păng jêh ri ăn khân păng sĭt ma ngih khân păng nơm.
7Y-Môis ăn jêh ma du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê ndơn drăp tâm bri Basan, ƀiă lah Y-Yôsuê ăn ma du n'gul êng ri ndơn drăp dăch phung oh nâu khân păng tâm bri padâng dak krong Yurdan. Tơ lah Y-Yôsuê ăn khân păng sĭt ma ngih khân păng jêh ri mŏt ton nau ueh lăng ma khân păng. 8Jêh ri lah: "Sĭt hom rlet ma ngih khân may nchuăn drăp ndơ dŭt âk, nđâp ma mpô mpa rong ma phung, mah, prăk, kông, loih jêh ri âk ngăn bok ao. Tâm pă hom ma phung oh nâu khân may drăp ndơ khân may pit in bơh phung rlăng khân păng."
9Pô nây, Phung Ruben, Phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê chalơi phung ƀon lan Israel ta ƀon Silô tâm bri Kanaan, gay plơ̆ sĭt jêng hăn ma bri Galaat, bri khân păng nơm chăm hŏ sŏk pit jêh tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.
10Tơ lah khân păng tât jêh tâm nkuăl dăch dak krong Yurdan tâm bri Kanaan, phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê ndâk ta nây du mlâm nơng dăch dak krong Yurdan: Nơng nây prêh dŭt ma toyh. 11Phung ƀon lan Israel tăng bu nkoch, lah: "Ta aơ phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê ndâk jêh du mlâm nơng ta n'har bri Kanaan tâm nkuăl dăch dak krong Yurdan mpeh mơ bri phung ƀon lan Israel", 12tơ lah phung ƀon lan Israel tăng nau nây, lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rbŭn ta ƀon Silô ŭch tâm lơh đah khân păng.
13Jêh ri phung ƀon lan Israel prơh phung bunuyh hăn ma phung Ruben, phung Gat jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê tâm bri Galaat, geh Y-Phinêas kon bu klâu Y-Êlêasar kôranh ƀư brah, 14jêh ri jât nuyh kôranh ndrel ma păng, tâm ăp ndŭl mpôl phung Israel du huê, ăp nơm khân păng jêng kôranh ma ngih tâm ndŭl mpôl phung Israel. 15khân păng tât ma phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê tâm bri Galaat, jêh ri lah ma khân păng: 16Pô aơ nau lĕ phung ƀon lan Yêhôva lah: Moh nau khân may ƀlêp ƀlêr ƀư jêh nau aơ đah Brah Ndu Phung Israel: Tâm nar aơ khân may chalơi Yêhôva, dôl nar aơ khân may ndâk du mlâm nơng jêng nau khân may tâm rdâng đah Yêhôva ƀơh? 17Mâu hŏ mpay, nau tih mhĭk ta ƀon Pêôr, bơh nau tih nây, abaơ ri he mâu hŏ ƀư kloh he nơm ôh, jêh ri yor nau nây geh nau ji tưp tât ma phung ƀon lan Yêhôva, nây jêng du nau jê̆ lê̆ dơm ăn phung he, di mâu? 18nar aơ khân may tâm chalơi tay Yêhôva đŏng! Pô ri, tơ lah nar aơ khân may tâm rdâng đah Yêhôva, nar ôi taơ păng mra ji nuih ngăn yơh ma lĕ phung ƀon lan Israel. 19Ƀiă lah tơ lah bri khân may mâu kloh ueh ôh, ăn khân may hăn rlet ma bri Yêhôva, ntŭk ngih bok Yêhôva gŭ, jêh ri sŏk hom drăp ta nklang phung hên ăn ma khân may ndơn; kanŏng lơi ta khân may tâm rdâng ôh đah Yêhôva, mâu lah tâm rdâng đah hên dôl khân may jan ma khân may nơm du mlâm nơng êng ngăn đah nơng Yêhôva Brah Ndu he. 20Mâu di hĕ, Y-Akan, kon bu klâu Y-Sêra, gŭ ngao mâu geh nau nanê̆ ôh yor ndô ndơ prăp jêh ma Yêhôva, jêh ri nau Yêhôva hao nuih tât ma lĕ phung ƀon lan Israel? Jêh ri mâu geh rai yot êng du huê păng nơm ôh yor nau kue păng."
21Jêh ri phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê plơ̆ lah pô aơ ma phung kôranh ngih phung Israel. 22"Nơm Brah lơn, Brah Ndu, Yêhôva! Nơm Brah lơn, Brah Ndu, Yêhôva! Păng gĭt nau aơ, jêh ri ăn phung Israel gĭt nau aơ! Tơ lah ma nau tâm rdâng mâu lah tâm nau mâu gŭ nanê̆ tâm Yêhôva ôh, lơi ta nhhuach ma hên ôh nar aơ, 23Yor nau hên jan du mlâm nơng ŭch chalơi Yêhôva; mâu lah tơ lah hên jan pô nây gay nhhơr ndơ nhhơr gŭch mâu lah mpa nhhơr ranih muy, mâu lah nhhơr ma nau đăp mpăn ta kalơ nây, ăn Yêhôva nơm har plơng bôk, 24Mâu ôh, ƀiă lah hên jan pô nây yor klach du nar kăndơ̆ phung kon sau khân may mra lah ma kon sau hên. "Moh nau khlay khân may geh đah Yêhôva Brah Ndu Phung Israel? 25Yor lah Yêhôva ăn jêh dak krong Yurdan jêng n'har vah vang hên đah khân may, khân may phung Ruben, phung Gat, khân may mâu geh du nkô̆ tâm Yêhôva." Pô nây klăp lah kon sau khân may mra ăn phung kon sau hên rlu nau yơk mbah ma Yêhôva. 26Yor nây hên lah, "Ăn hên ndâk du mlâm nơng, mâu di ma mpa nhhơr gŭch ôh, mâu lĕ di ma nau ƀư brah, 27ƀiă lah gay geh du nau nkoch ndrăng hên đah khân may, jêh ri ndrăng phung kon sau he ô klak, ma nau hên pah kan ma Yêhôva ta năp păng ma nau hên nhhơr mpa gŭch, nau ƀư brah, jêh ri nhhơr ma nau đăp mpăn: Klach lah nar kăn dơ̆ phung kon sau khân may mra lah ma phung kon sau hên, khân may mâu geh du nkô̆ tâm Yêhôva ôh." 28Jêh ri hên mĭn jêh. Tơ lah nar kăndơ̆ bu lah nau aơ ma hên mâu lah ma phung kon sau hên, hên mra lah. Aơ rup nơng Yêhôva phung che hên jan jêh, mâu di ôh ma nau nhhơr mpa gŭch, mâu lĕ di ma nau ƀư brah, Ƀia lah gay geh du nau nkoch ndrăng hên đah khân may." 29Phung hên ngơi ngăn mâu geh nau mĭn ŭch tâm rdâng đah Yêhôva jêh ri mâu lĕ chalơi Yêhôva nar aơ, dôl ndâk du mlâm nơng êng lơn ma nơng gŭ pa năp ngih bok Yêhôva Brah Ndu he, gay nhhơr mpa gŭch, mpa nhhơr ranih muy, mpa ƀư brah."
30Tơ lah phung kôranh ƀư brah Y-Phinêas, jêh ri phung kôranh tâm phung ƀon lan phung kôranh ma ngih phung Israel ndrel ma păng tăng nau phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê ngơi, khân păng ma ăt du ai ngăn. 31Y-Phinêas kon bu klâu kôranh ƀư brah Y-Lêasar lah ma phung Ruben, phung Gat, jêh ri du n'gul ndŭl mpôl phung Manasê. "Nar aơ hên gĭt ma Yêhôva gŭ tâm nklang phung he; yor lah khân may mâu ƀư nau ƀlêp ƀlêr aơ đah Yêhôva ôh: Pô nây khân may tâm rklaih jêh phung ƀon lan Israel bơh ti Yêhôva."
32Jêh ta nây Y-Phinêas kon bu klâu Y-Lêasar kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh plơ̆ sĭt ma bri Kanaan bơh phung Ruben, jêh ri phung Gat, tâm bri Galaat jêh ri tât ma phung ƀon lan Israel gay mbơh ma khân păng. 33Nau mbơh nây ƀư maak ma phung ƀon lan Israel. Phung ƀon lan Israel tâm rnê ma Brah ndu. Jêh ri mâu hôm geh ôh nau tâm rkeh gay hăn hao lơh phung Ruben, jêh ri phung Gat, ŭch ƀư rai bri ntŭk khân păng gŭ. 34Phung Ruben, jêh ri phung Gat ntơ ma nơng nây nau nkoch. "Yor lah", khân păng lah, "Nơng nây jêng du nau nkoch ma phung he Yêhôva jêng Brah Ndu."