22

Người Ru-bên, Gát và Ma-na-se về xứ

1Giô-suê triệu tập người trong đại tộc Ru-bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se. 2Ông nói: “Anh em đã tuân lệnh Mai-sen, tôi tớ Chúa và vâng lời tôi. 3Anh em đã không bỏ rơi bà con mình tức các đại tộc khác trong một thời gian dài đằng đẵng. Như vậy anh em đã nghiêm chỉnh tuân hành mệnh lệnh của chính Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. 4Ngày nay, Chúa cho các đại tộc kia nghỉ ngơi như Ngài đã hứa nên bây giờ anh em được về cùng gia đình, đất đai mình ở bên kia sông Giô-đan, nơi Mai-sen tôi tớ Chúa cấp cho anh em. 5Nhưng anh em phải luôn luôn hết lòng tuân giữ mệnh lệnh và luật lệ Mai-sen đã truyền, yêu kính Chúa, Thượng Đế Hằng Hữu, theo đúng đường lối Ngài, khắng khít với Ngài, đem hết tâm hồn phụng sự Ngài.” 6Rồi Giô-suê chúc phước lành cho họ, và tiễn họ về trại mình. 7,8(Trước kia, Mai-sen cấp đất Ba-san cho nửa đại tộc Ma-na-se; nửa đại tộc còn lại được Giô suê chia cho đất bên phía tây sông Giô-đan). Trong lúc tiễn đưa, sau khi chúc phước lành xong, Giô-suê tiếp: “Anh em ra về với bao nhiêu của cải trong tay: súc vật, vàng, bạc, đồng, sắt, áo xống đầy dẫy. Xin nhớ chia sẻ chiến lợi phẩm với các anh chị em mình.”

Vụ bàn thờ mới

9Người đại tộc Ru bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se từ Si-lô trong đất Ca-na-an từ giã người Y-sơ-ra-ên về Ga-la-át, đất Mai-sen cho họ. 10-12Đi gần đến sông Giô-đan, tại một nơi còn thuộc đất Ca-na-an, họ xây lên một bàn thờ rất lớn. Người Y sơ-ra-ên nghe tin này, liền họp nhau tại Si-lô và định đi đánh hai đại tộc rưỡi kia. 13Nhưng, trước tiên họ phái Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa đến Ga-la-át để nói chuyện với đại tộc Ru-bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se. 14Phi-nê-a dẫn đầu một phái đoàn gồm mười nhà lãnh đạo, mỗi người đại diện một đại tộc Y-sơ-ra-ên, họ đều thuộc hàng trường tộc. 15Khi phái đoàn đến Ga-la-át, họ chất vấn người thuộc đại tộc Ru-bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se: 16“Toàn thể nhân dân của Chúa muốn biết tại sao anh em dám phạm tội với Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, từ bỏ Chúa, xây một bàn thờ để tỏ lòng phản nghịch Ngài? 17Tội ác chúng ta gây ra tại Phê-ô còn chưa đủ sao? Đến nay vẫn chưa rửa sạch, mặc dù chúng ta đã chịu tai họa nặng nề? 18Bây giờ anh em gây thêm tội, từ bỏ Chúa! Nếu anh em phản nghịch hôm nay, ngày mai Chúa sẽ nổi giận với toàn dân Y-sơ-ra-ên. 19Nếu đất của anh em không tinh sạch thì dọn qua đất của Chúa, nơi có Đền thờ Ngài, ở với chúng tôi, chúng tôi sẽ chia đất cho anh em. Chỉ xin anh em đừng phản nghịch Chúa, làm cho chúng tôi cũng ra người phản nghịch. Xin đừng xây một bàn thờ khác với bàn thờ Chúa, Thượng Đế Hằng Hữu chúng ta. 20Trường hợp A-can, con Xê rách, phạm luật về các vật phải bị hủy diệt, làm cho toàn dân phải chịu tai họa do cơn lôi đình của Chúa. A-can đâu có bị tiêu diệt một mình đâu!”
21Người Ru-bên, Gát và Ma-na-se đáp lời các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. 22,23“Lạy Thượng Đế Hằng Hữu Toàn năng! Thượng Đế Toàn năng biết rõ! Xin Y-sơ-ra-ên cũng biết cho. Nếu chúng tôi xây bàn thờ vì phản nghịch, vì lòng bất trung với Chúa, xin Ngài đừng tha chúng tôi. Nếu chúng tôi xây bàn thờ để dâng lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc, lễ thù ân, xin chính Chúa trừng phạt. 24Chúng tôi đã làm như thế chỉ vì lo sợ cho tương lai, một ngày nào con cháu của anh em sẽ bảo con cháu chúng tôi: 'Các người đâu có liên hệ gì với Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, 25vì Chúa đã đặt sông Giô-đan làm biên giới ngăn cách đôi đàng, các người chẳng có phần gì nơi Chúa cả.’ Và như thế, con cháu anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi phụng thờ Chúa. 26Vì thế, chúng tôi mới bảo nhau xây một bàn thờ, không phải để dâng lễ thiêu hay lễ vật gì khác, 27nhưng để chứng minh cho đôi bên và cho hàng con cháu, là chúng tôi có phụng thờ Chúa, có dâng trước mặt Ngài lễ thiêu, lễ thù ân và các lễ vật khác, để con cháu anh em không nói được rằng con cháu chúng tôi không có phần gì nơi Chúa. 28Vậy nếu có ai nói với chúng tôi hay con cháu chúng tôi như thế, con cháu chúng tôi sẽ trả lời: ‘Đây, xin xem bàn thờ cha ông chúng tôi đã xây, nó giống hệt bàn thờ của Chúa. Bàn thờ này không dùng để dâng lễ thiêu hay lễ vật gì khác, nhưng để chứng tỏ mối quan hệ giữa đôi bên.’ 29Tuyệt nhiên không có việc chúng tôi phản nghịch Chúa, từ bỏ Ngài, xây một bàn thờ để dâng lễ thiêu, ngũ cốc hay các lễ vật khác ngoài bàn thờ Chúa trước Lều hội kiến.” 30Thầy tế lễ Phi-nê-a và các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên rất thỏa mãn khi nghe xong lòi giải thích của người Ru-bên, Gát và Ma-na-se. 31Phi-nê-a đáp lời họ như sau: “Chúng ta biết chắc có Chúa ở giữa chúng ta hôm nay, vì anh em đã không phạm tội với Ngài, nhưng đã cứu Y-sơ-ra-ên khỏi bị Chúa trừng phạt.”
32Sau đó, Phi-nê-a, con thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên từ giã người Ru-bên, Gát và Ma-na-se, từ Ga-la-át trở về Ca-na-an để phúc trình nội vụ. 33Nghe lời phúc trình, ngưòi Y-sơ-ra-ên cởi mở tấc lòng, tung hô Thượng Đế. Họ không còn nói tới việc đi đánh Ru-bên và Gát nữa. 34Người Ru-bên và Gát gọi bàn thờ này là “Bàn thờ minh chứng.” Vì nó chứng minh cho đôi bên rằng chỉ có Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế.