22

Jor^ndaen Ndaaih Dong Bung Maengx Nyei Fingx Nzuonx Ganh Nyei Dorngx

1Wuov zanc Yo^su^waa heuc Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh daaih, 2gorngv mbuox ninh mbuo, “Ziouv nyei bou, Mose, paaiv meih mbuo zoux nyei yietc zungv meih mbuo ei jienv zoux. Yie paaiv nyei yietc zungv meih mbuo yaac muangx nzengc. 3Ndongc naaiv lauh taux ih zanc meih mbuo maiv guangc yietc nzunc meih mbuo nyei gorx-youz. Meih mbuo yaac longx-longx nyei ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv nyei waac. 4Ih zanc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziux ninh laengz nyei waac bun meih mbuo nyei gorx-youz duqv taaix-baengh. Weic naaiv meih mbuo gunv nzuonx meih mbuo ganh nyei biauv, dongh Ziouv nyei bou, Mose, paaiv bun meih mbuo nzipc nyei buonc deic-bung, yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx. 5Meih mbuo oix zuqc faix fim, ei jienv Ziouv nyei bou, Mose, jiu bun meih mbuo nyei leiz-latc caux leiz. Se oix zuqc hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ei nzengc ninh nyei za'eix, gan ninh nyei leiz-latc, kaux wuonv ninh, yaac oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix fu-sux ninh.”
6Yo^su^waa ziouc buang waac ninh mbuo yaac heuc ninh mbuo nzuonx. Ninh mbuo ziouc nzuonx ninh mbuo ganh nyei biauv mi'aqv. 7Mose jiu Mbaasaan Deic bun Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh weic benx ninh mbuo nyei buonc, mv baac maaih Maa^natv^se ndaamv-fingx Yo^su^waa jiu bun ninh mbuo nyei buonc yiem Jor^ndaen Ndaaih fai bung maengx, nitv jienv wuov deix ganh fingx I^saa^laa^en Mienh. Yo^su^waa heuc ninh mbuo nzuonx biauv wuov zanc, ninh buang waac bun ninh mbuo. 8Yo^su^waa gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo butv zoih aqv, maaih ga'naaiv camv. Maaih saeng-kuv camv haic, maaih jiem nyaanh, dongh siqv, hlieqv caux lui-houx camv haic. Gunv dorh jienv nzuonx. Meih mbuo caangv duqv win-wangv nyei yietc zungv ga'naaiv oix zuqc bun nqoi meih mbuo nyei gorx-youz.”
9Hnangv naaic, Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung, Silo Mungv, leih nqoi I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo nzuonx Gi^le^aatc Deic, dongh Ziouv longc Mose paaiv benx ninh mbuo nyei deic-bung.

Yiem Jor^ndaen Ndaaih Hlen Ceix Ziec-Dorngh

10Ninh mbuo nzuonx taux Ge^li^lotv, yiem Kaa^naa^an Deic-Bung gu'nyuoz nitv Jor^ndaen Ndaaih, Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh yiem Jor^ndaen Ndaaih hlen ceix norm ziec-dorngh, youc hlo youc hlang. 11I^saa^laa^en Mienh haiz gorngv, “Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh ceix norm ziec-dorngh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung nyei gapv-jaaix gu'nyuoz, yiem I^saa^laa^en Mienh naaiv bung, nitv Jor^ndaen Ndaaih, Ge^li^lotv wuov.” 12I^saa^laa^en Mienh haiz gorngv hnangv naaic, zuangx mienh ziouc gapv zunv yiem Silo Mungv, oix mingh caux ninh mbuo mborqv jaax.
13I^saa^laa^en Mienh paaiv E^le^aa^saa sai mienh nyei dorn, Fi^ne^hatc, mingh Gi^le^aatc Deic lorz Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh. 14Aengx maaih ziepc dauh I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv caux jienv ninh mingh. Mouz dauh yaac zoux I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc nyei yietc dauh bieiv zeiv.
15Ninh mbuo mingh taux Gi^le^aatc Deic, Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh wuov ziouc gorngv, 16“Ziouv nyei mienh yietc zungv gapv zunv gorngv, ‘Meih mbuo weic haaix diuc zoux naaiv deix waaic sic baamz I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh? Ih hnoi meih mbuo weic haaix diuc guangc Ziouv, weic ganh ceix norm ziec-dorngh ngaengc jienv Ziouv? 17Mbuo yiem Be^o baamz nyei zuiz, weic mbuo corc maiv gaengh gaux fai? Taux ih zanc mbuo corc saax ganh maiv gaengh cing-nzengc, maiv gunv Ziouv nyei zuangx mienh zuqc zeqc naanc hoic. 18Ih hnoi meih mbuo oix guangc Ziouv maiv gan ninh fai?
 “ ‘Se gorngv ih hnoi meih mbuo ngaengc jienv Ziouv, njang hnoi Ziouv za'gengh qiex jiez haic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh aqv.
19Se gorngv meih mbuo nyei deic-bung maaih uix nor, gunv jiex daaih yiem Ziouv nyei deic-bung, se liepc zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh nyei deic-bung, yiem yie mbuo mbu'ndongx nzipc meih mbuo nyei buonc maah! Mv baac tov meih mbuo maiv dungx ngaengc Ziouv, yaac maiv dungx ngaengc yie mbuo, ziouc weic meih mbuo ganh ceix ziec-dorngh, cuotv liuz Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh nyei ziec-dorngh. 20Zelaa nyei fun, Aakaan, maiv ziepc zuoqv nyei fongc horc horpc zuqc fungx dangx bun Ziouv nyei ga'naaiv wuov zanc, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh zuqc Ziouv nouz. Laaix ninh baamz nyei zuiz maiv daan ninh ganh nduqc dauh zuqc mietc hnangv.’ ”
21Wuov zanc Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh dau I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv gorngv, 22“Tin-Hungh se Nernh Jiex Wuov Dauh. Ninh se Ziouv. Tin-Hungh se Nernh Jiex Wuov Dauh. Ninh se Ziouv. Ninh hiuv aqv. I^saa^laa^en Mienh yaac oix zuqc hiuv. Se gorngv yie mbuo ngaengc Ziouv fai zoux hnyouv maiv zingx bun Ziouv nor, ih hnoi maiv dungx liouh yie mbuo nyei maengc aqv. 23Se gorngv yie mbuo ceix yie mbuo ganh nyei ziec-dorngh weic guangc maiv gan Ziouv, fai yie mbuo zorqv buov ziec nyei ga'naaiv, fai fongc horc nyei laangh ziqc, fai ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, an ziec-dorngh buov ziec nor, tov Ziouv ganh dingc yie mbuo nyei zuiz.
24“Zungv maiv zeiz! Yie mbuo hnangv naaiv nor zoux weic zuqc yie mbuo nzauh heix nqa'haav hingv meih mbuo nyei zeiv-fun haih mbuox yie mbuo nyei zeiv-fun, ‘Meih mbuo caux Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, maaih haaix nyungc guen zuqc? 25Ziouv dingc ziangx Jor^ndaen Ndaaih zoux yie mbuo caux meih mbuo nyei gapv-jaaix mi'aqv. Meih mbuo Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh aac, meih mbuo caux Ziouv maiv maaih meih mbuo nyei buonc.’ Hnangv naaic meih mbuo nyei zeiv-fun haih zoux bun yie mbuo nyei zeiv-fun guangc, maiv zaangc Ziouv.
26“Weic naaiv yie mbuo cingx daaih gorngv, ‘Mbuo oix zuqc ceix norm ziec-dorngh, maiv zeiz weic buov ziec nyei ga'naaiv fai fongc horc ziec haaix nyungc ga'naaiv.’ 27Naaiv se weic yiem yie mbuo caux meih mbuo mbu'ndongx zoux zorng-zengx, yaac weic mbuo hoz baan mienh zoux zorng-zengx, bun cing yie mbuo fu-sux Ziouv, yiem ninh nyei nza'hmien dorh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, nyungc-nyungc ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv mingh ziec bun Ziouv. Hnangv naaic, nqa'haav hingv meih mbuo nyei zeiv-fun maiv haih gorngv mbuox yie mbuo nyei zeiv-fun, ‘Meih mbuo maiv maaih meih mbuo nyei buonc zaangc Ziouv. ’
28“Yie mbuo hnamv daaih, se gorngv nqa'haav hingv maaih haaix dauh hnangv naaiv nor gorngv mbuox yie mbuo fai yie mbuo nyei zeiv-fun nor, yie mbuo ziouc haih gorngv, ‘Mangc maah! Naaiv se Ziouv nyei ziec-dorngh nyei nyungc zeiv hnangv. Yie mbuo nyei ong-taaix ceix daaih maiv zeiz weic fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv fai dorh haaix nyungc mingh ziec, se weic yiem yie mbuo caux meih mbuo mbu'ndongx zoux zorng-zengx.’
29“Yie mbuo ndongc haaix zungv maiv maaih hnyouv ngaengc Ziouv fai ih hnoi guangc ninh cingx ceix ganh norm ziec-dorngh weic fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv fai ziec nyei laangh ziqc fai haaix nyungc ziec nyei ga'naaiv. Cuotv liuz yiem Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ziec-dorngh nor, se yiem ninh nyei ndopv-liuh nza'hmien nyei ziec-dorngh, yie mbuo maiv ceix ganh norm aqv.”
30Fi^ne^hatc sai mienh caux zuangx baeqc fingx nyei bieiv zeiv, dongh caux ninh yiem wuov deix I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv, haiz liuz Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se Mienh nyei waac, ninh mbuo haiz horpc hnyouv haic. 31E^le^aa^saa sai mienh nyei dorn, Fi^ne^hatc, gorngv mbuox Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se Mienh, “Ih hnoi yie mbuo hiuv duqv Ziouv yiem mbuo mbu'ndongx, weic zuqc meih mbuo maiv ngaengc Ziouv. Ih zanc meih mbuo njoux I^saa^laa^en Mienh biaux ndutv, maiv zuqc Ziouv dingc zuiz aqv.”
32E^le^aa^saa sai mienh nyei dorn, Fi^ne^hatc, caux wuov deix bieiv zeiv yiem Gi^le^aatc Deic leih nqoi Lu^mben Mienh caux Gaatc Mienh nzuonx Kaa^naa^an Deic-Bung gorngv naaiv deix jauv-louc bun I^saa^laa^en Mienh muangx. 33I^saa^laa^en Mienh haiz ninh mbuo gorngv naaiv deix jauv-louc ninh mbuo horpc hnyouv nyei ziouc ceng Tin-Hungh. Nqa'haav ninh mbuo maiv gorngv taux oix mingh caux wuov deix mienh mborqv jaax zoux waaic Lu^mben Mienh caux Gaatc Mienh yiem nyei deic-bung aqv.
34Lu^mben Mienh caux Gaatc Mienh tengx wuov norm ziec-dorngh cuotv mbuox heuc, ‘Zorng-Zengx nyei Ziec-Dorngh.’ Ninh mbuo gorngv, “Naaiv norm ziec-dorngh yiem mbuo mbu'ndongx zoux zorng-zengx, Ziouv se Tin-Hungh.”