22

Yôsua Brơi Ƀing Ling Tơhan Kơnung Djuai Gah Ngŏ̱ Wơ̆t Glaĭ

1Giŏng anŭn, Yôsua iâu rai abih bang ƀing ling tơhan kơnung djuai Reuben, Gad laih anŭn sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱, 2laih anŭn laĭ kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Ƀing gih hơmâo pơgiŏng hĭ laih abih bang tơlơi bruă Môseh, ding kơna Yahweh, hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih tơdơi kơ ñu djai laih, laih anŭn ƀing gih ăt tui gưt abih bang tơlơi kâo pơđar mơ̆n. 3Wơ̆t tơdah sui biă mă, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh kơ tă anai, ƀing gih ƀu đuaĭ lui hĭ ƀing ayŏng adơi gih Israel ôh, samơ̆ ƀing gih hơmâo răng pơñen tui gưt laih tơlơi Yahweh Ơi Adai gih pơđar kơ ƀing gih ngă. 4Ră anai Yahweh Ơi Adai gih hơmâo brơi laih kơ ƀing ayŏng adơi Israel gih tơlơi rơnŭk rơnua tui hăng tơlơi Ñu ƀuăn laih. Tui anŭn, ƀing gih glaĭ bĕ pơ sang anŏ gih, jing pơ anih lŏn kŏng ngăn Môseh, ding kơna Yahweh, hơmâo pơpha brơi laih kơ ƀing gih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. 5Samơ̆ brơi kơ ƀing gih khŏm pơñen tui gưt bĕ tơlơi pơđar laih anŭn tơlơi juăt Môseh brơi laih kơ ƀing gih tui anai: Khăp bĕ kơ Yahweh Ơi Adai gih, rơbat tui bĕ amăng abih bang hơdră jơlan Ñu, gưt tui bĕ hơdôm tơlơi Ñu pơđar, dŏ tŏng ten bĕ hăng Ñu laih anŭn mă bruă bĕ kơ Ñu hăng abih pran jua abih bơngăt gih.” 6Giŏng anŭn, Yôsua bơni hiam kơ ƀing gơñu hăng brơi kơ ƀing gơñu tơbiă nao laih anŭn ƀing gơñu glaĭ pơ sang anŏ gơñu yơh.
7Hlâo adih, Môseh pơpha brơi laih anih lŏn kŏng ngăn kơ sămkrah kơnung djuai Manasseh amăng anih lŏn Basan; samơ̆ bơ kơ sămkrah kơnung djuai Manasseh adih, Yôsua pơpha brơi anih lŏn gah yŭ̱ kơ krong Yurdan yơh hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi Israel gơñu pơkŏn. Tơdang Yôsua brơi kơ klâo kơnung djuai anŭn glaĭ pơ sang anŏ gơñu, ñu bơni hiam kơ ƀing gơ̆ tui anai, 8“Ƀing gih glaĭ bĕ pơ sang anŏ gih hăng tơlơi pơdrŏng săh, anŭn jing hơdôm gơnam sua mă ƀing gih hơmâo mă laih mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gih. Pơpha hrŏm bĕ hăng ƀing ayŏng adơi gih tơpul hlô mơnơ̆ng rong, hrŏm hăng amrăk, mah, ko̱ng, pơsơi laih anŭn hơmâo lu abăn ao anŭn.”
9Tui anŭn, ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱ đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Israel ƀơi anih Silôh amăng anih lŏn Kanaan hăng wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn gơñu pô amăng anih tring Gilead. Anih lŏn gơñu anŭn ƀing gơñu hơmâo mă tŭ laih tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.

Kơnưl Ngă Yang Jĕ Ƀơi Krong Yurdan

10Tơdang ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh truh pơ anih Gelilôt jĕ krong Yurdan amăng anih lŏn Kanaan, ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl ngă yang prŏng biă mă pơ anŭn jĕ ƀơi krong Yurdan anŭn. 11Ƀing Israel dŏ gah yŭ̱ kơ krong Yurdan hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơnưl ƀơi anih Gelilôt jĕ ƀơi krong Yurdan samơ̆ amăng anih lŏn Kanaan jing gah yŭ̱ kơ krong anŭn. 12Tui anŭn, abih bang ƀing ling tơhan Israel anŭn rai pơƀut glaĭ ƀơi anih Silôh prap pre kiăng nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kơnung djuai gah ngŏ̱ anŭn yơh.
13Blung hlâo, ƀing Israel pơkiaŏ nao khua ngă yang Phinehas, ană đah rơkơi khua ngă yang prŏng hloh Eleazar, pơ anih lŏn Gilead kiăng kơ nao pơ ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh anŭn yơh. 14Ƀing Israel ăt pơkiaŏ nao hrŏm hăng Phinehas pluh čô khua pơala, sa čô khua jing pô djă̱ akŏ mơ̆ng rĭm kơnung djuai Israel gah yŭ̱ yơh.
15Tơdang ƀing gơñu truh laih pơ anih lŏn Gilead, jing truh pơ ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱, ƀing gơñu pơhiăp tui anai, 16“Ƀing gơmơi rai pơala brơi kơ abih bang ƀing ană plei Yahweh laih anŭn ƀing gơñu tơña tui anai, ‘Yua hơget ƀing gih pơblư̆ hĭ Ơi Adai ƀing Israel yuakơ ƀing gih ngă tơlơi anŭn lĕ? Hiư̆m pă ƀing gih dưi đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Yahweh laih anŭn pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl kơ gih pô kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu ră anai lĕ? 17Tơlơi soh ƀing ta ngă laih ƀơi anih Peôr hlâo adih ƀu djŏp kơ ƀing ta ôh hă? Hlŏng truh kơ tă anai ƀing ta ăt aka ƀu pơrơgoh hĭ ôh ta pô mơ̆ng hơdôm tơlơi soh anŭn, wơ̆t tơdah tơlơi kli̱n khe̱ng hơmâo lê̆ laih ƀơi ƀing ană plei Yahweh! 18Laih anŭn ră anai ƀing gih hơngah hăng đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Yahweh hă?
 “ ‘Tơdah ƀing gih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh ră anai, Ñu či hil kơ abih bang ană plei ƀing Israel tơdơi kơ anŭn yơh.
19Tơdah anih lŏn gih jing hĭ grĭ grañ, brơi kơ ƀing gih nao bĕ pơ anih lŏn Yahweh jing anih hơmâo Sang Yang Hăng Khăn Ñu laih anŭn mă tŭ bĕ đơđa anih lŏn amăng ƀing gơmơi. Samơ̆ anăm pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl dơ̆ng kơ gih pô phara hăng kơnưl Yahweh Ơi Adai ta ôh kiăng kơ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh ƀôdah ngă brơi kơ ƀing gơmơi ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu mơ̆n. 20Tơdang Akhan, ană đah rơkơi Zerah, hơngah ƀu kiăng gưt tui ôh tơlơi pơtă anăm tĕk djơ̆ ôh khul gơnam ƀing ta khŏm pơrai hĭ, samơ̆ ñu ƀu gưt tui ôh. Tui anŭn, abih bang ƀing Israel yơh tŭ tơlơi pơkơhma̱l yuakơ tơlơi anŭn. Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Akhan đôč ôh djai yuakơ tơlơi soh ñu anŭn.’ ”
21Giŏng anŭn, ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱ laĭ glaĭ kơ ƀing khua pơala mơ̆ng rĭm kơnung djuai ƀing Israel tui anai, 22“Pô Dưi Kơtang jing Ơi Adai! Ñu yơh jing Yahweh! Pô Dưi Kơtang jing Ơi Adai! Ñu yơh jing Yahweh! Ñu thâo krăn yua hơget ƀing gơmơi ngă tơlơi anai! Laih anŭn ƀing gơmơi kiăng kơ ƀing gih thâo krăn mơ̆n! Tơdah ƀing gơmơi ngă tơlơi anŭn kiăng tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ ƀôdah pơblư̆ hĭ Yahweh, sĭt anăm brơi ƀing gơmơi hơdip dơ̆ng tah! 23Tơdah ƀing gơmơi hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Yahweh laih anŭn pơdơ̆ng đĭ laih kơnưl kơ ƀing gơmơi pô kiăng pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh, gơnam pơyơr pơdai ƀôdah gơnam pơyơr pơgop pơlir ƀơi kơnưl anŭn, sĭt rơkâo kơ Yahweh Pô yơh pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing gơmơi.
24“Samơ̆ ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Ƀing gơmơi ngă laih tơlơi anŭn yuakơ ƀing gơmơi huĭ kơ hơmâo sa hrơi pơanăp anai, ƀing ană tơčô gih či laĭ kơ ƀing ană tơčô gơmơi tui anai, ‘Yahweh Ơi Adai ƀing Israel ƀu djơ̆ Ơi Adai gih ôh. 25Yahweh hơmâo pơjing laih krong Yurdan jing guai lŏn pơkăh pơpha tŏng krah ƀing gơmơi hăng ƀing gih, Ơ ƀing kơnung djuai Reuben hăng ƀing kơnung djuai Gad ăh. Ƀing gih ƀu hơmâo dưi găl djơ̆ hơget ôh kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.’ Tui anŭn, ƀing gơmơi huĭ kơ ƀing ană tơčô gih či pơgăn hĭ ƀing ană tơčô gơmơi mơ̆ng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.
26“Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget ƀing gơmơi khưp kiăng pơkra pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl, samơ̆ ƀu djơ̆ pioh kơ pơyơr khul gơnam pơyơr čuh ƀôdah kơ khul gơnam pơyơr ngă yang pơkŏn ôh. 27Samơ̆ kơđai glaĭ, ƀing gơmơi pơdơ̆ng đĭ kơnưl anŭn kiăng kơ jing sa gru ngă gơ̆ng jơlan tŏng krah ƀing ta laih anŭn tŏng krah ƀing ană tơčô ta pơanăp anai yơh kơ tơlơi ƀing gơmơi ăt či kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng Sang Yang Hăng Khăn rơgoh hiam Ñu hăng khul gơnam pơyơr čuh gơmơi, khul gơnam pơyơr ngă yang pơkŏn laih anŭn khul gơnam pơyơr pơgop pơlir yơh. Tui anŭn yơh, ƀing ană tơčô gih ƀu či dưi laĭ ôh kơ ƀing ană tơčô gơmơi tui anai, ‘Ƀing gih ƀu hơmâo tơlơi dưi găl djơ̆ hơget ôh kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.’
28“Tui anŭn, ƀing gơmơi pơmĭn tơdah ƀing ană tơčô gih laĭ tơlơi anŭn kơ ƀing gơmơi ƀôdah kơ ƀing ană tơčô gơmơi amăng rơnŭk pơanăp, ƀing gơmơi či laĭ glaĭ tui anai, ‘Lăng bĕ ƀơi kơnưl ngă yang anai hrup hăng kơnưl ngă yang Yahweh ƀơi anăp sang Ñu, jing kơnưl ƀing ơi adon gơmơi pơkra laih, ƀu djơ̆ kiăng kơ čuh gơnam pơyơr ƀôdah pioh ngă yang ôh, samơ̆ jing sa gru gơ̆ng jơlan tŏng krah ƀing ta yơh.’
29“Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, sĭt nik ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi ƀing gih pơmĭn ôh, ƀing gơmơi ƀu djơ̆ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih anŭn đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu ôh tơdang ƀing gơmơi pơkra pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl. Ƀing gơmơi ƀu pơkra pơdơ̆ng đĭ ôh kơnưl anŭn pioh kơ khul gơnam pơyơr čuh, khul gơnam pơyơr pơdai laih anŭn khul gơnam ngă yang pơkŏn rơngiao kơ kơnưl ngă yang Yahweh Ơi Adai ta, jing kơnưl ƀơi anăp Sang Yang Hăng Khăn Ñu.”
30Tơdang khua ngă yang Phinehas laih anŭn ƀing khua pơala, jing ƀing khua djă̱ akŏ mơ̆ng rĭm kơnung djuai ƀing Israel gah yŭ̱, hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh gah ngŏ̱ pơhiăp pơblang, ƀing gơñu mơak pran jua yơh. 31Khua ngă yang Phinehas, ană đah rơkơi Eleazar, pơtă kơ ƀing kơnung djuai dŏ pơ gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan anŭn tui anai, “Hrơi anai ƀing gơmơi thâo krăn yơh Yahweh dŏ hrŏm hăng ƀing ta yuakơ ƀing gih ƀu pơblư̆ hĭ ôh Yahweh amăng tơlơi bruă anai. Tui anŭn, ƀing gih hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing Israel mơ̆ng tơlơi Yahweh pơkơhma̱l.”
32Giŏng anŭn, Phinehas laih anŭn ƀing khua pơala anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing kơnung djuai Reuben laih anŭn ƀing kơnung djuai Gad amăng anih lŏn Gilead, laih anŭn wơ̆t glaĭ laĭ pơthâo kơ ƀing Israel pơ anih lŏn Kanaan yơh. 33Ƀing Israel mơak pran jua laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai yơh tơdang ƀing gơñu hơmư̆ kơ tơlơi laĭ pơthâo anŭn. Ƀing gơñu ƀu pơhiăp dơ̆ng tah kơ tơlơi nao blah pơrai hĭ anih lŏn ƀing kơnung djuai Reuben laih anŭn ƀing kơnung djuai Gad jing anih lŏn ƀing gơ̆ hlak dŏ hơdip.
34Laih anŭn ƀing kơnung djuai Reuben hăng ƀing kơnung djuai Gad pơanăn kơ kơnưl anŭn, “Kơnưl Ngă Gơ̆ng Jơlan Tŏng Krah Ƀing Ta kơ tơlơi Yahweh yơh jing Ơi Adai.”