22

Knưl Giăm Êa Krông Yurdan

1Y-Yôsuê iêu phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê, 2 leh anăn lač kơ digơ̆, “Diih djă pioh leh jih klei Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa mtă leh kơ diih, leh anăn gưt leh asăp kâo hlăm jih klei kâo mtă leh kơ diih. 3Dơ̆ng mơ̆ng sui truh kơ hruê anei, diih amâo tuôm hngah ôh đru phung ayŏng adei diih, ƀiădah diih răng djă pioh leh bruă Yêhôwa, Aê Diê diih jao leh kơ diih. 4Ară anei Yêhôwa, Aê Diê diih brei leh klei mdei kơ phung ayŏng adei diih, tui si Ñu ƀuăn leh kơ digơ̆. Kyuanăn lŏ wĭt bĕ kơ sang diih hlăm čar ngăn dưn diih, Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa brei leh kơ diih ti hang nah dih êa krông Yurdan. 5Răng bi jăk čiăng djă pioh klei mtă leh anăn klei bhiăn Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa mtă leh kơ diih, brei khăp kơ Yêhôwa, Aê Diê diih leh anăn êbat tui hlue jih êlan Ñu, djă pioh klei Ñu mtă, bi mguôp hŏng Ñu, leh anăn mă bruă kơ Ñu hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng jih mngăt diih.” 6Y-Yôsuê hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diñu leh anăn brei diñu wĭt; snăn diñu wĭt yơh kơ sang diñu.
7Y-Môis brei leh kơ sa mkrah găp djuê phung Manasê ngăn dưn hlăm čar Basan; ƀiădah Y-Yôsuê brei kơ sa mkrah mkăn ngăn dưn giăm phung ayŏng adei diñu hlăm čar ti yŭ êa krông Yurdan. Êjai Y-Yôsuê brei diñu wĭt kơ sang diñu, gơ̆ hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diñu, 8gơ̆ lač kơ diñu, “Wĭt bĕ kơ sang diih mbĭt hŏng lu ngăn drăp, lu mnơ̆ng rông, prăk, mah, kông, msei, leh anăn lu čhiăm ao. Bi mbha bĕ hŏng phung ayŏng adei diih dŏ diih plah mơ̆ng phung roh diih.” 9Snăn phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê lŏ wĭt ti sang, lui phung ƀuôn sang Israel ti ƀuôn Silô hlăm čar Kanaan, čiăng nao kơ čar Galaat, čar diñu pô diñu mă bha leh tui si Yêhôwa, mtă leh hŏng Y-Môis.
10Tơdah diñu truh leh kơ krĭng giăm êa krông Yurdan hlăm čar Kanaan, phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê mdơ̆ng sa boh knưl giăm êa krông Yurdan, sa boh knưl prŏng snăk. 11Phung ƀuôn sang Israel hmư̆ arăng lač, “Nĕ anei phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê mdơ̆ng leh sa boh knưl ti kdriêl čar Kanaan hlăm krĭng giăm êa krông Yurdan tĭng čar phung ƀuôn sang Israel.” 12Tơdah phung ƀuôn sang Israel hmư̆ klei anăn, jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn ti ƀuôn Silô čiăng bi blah hŏng diñu.
13Leh anăn phung ƀuôn sang Israel tiŏ nao Y-Phinêas anak êkei Y-Êlêasar khua ngă yang kơ phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê hlăm čar Galaat, 14mâo pluh čô khua mbĭt hŏng ñu, sa čô mơ̆ng grăp găp djuê phung Israel, grăp čô diñu jing khua kơ sang hlăm găp djuê phung Israel. 15Diñu truh kơ phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê hlăm čar Galaat, leh anăn lač kơ phung anăn, 16 “Snei klei jih phung ƀuôn sang Yêhôwa lač, ‘Ya klei lhiăr anei diih ngă leh hŏng Aê Diê phung Israel hlăm klei diih lui wir Yêhôwa hruê anei, êjai diih mdơ̆ng sa boh knưl hruê anei jing klei bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa? 17 Ka djăp hĕ hŏng klei soh ti ƀuôn Pêôr? Mơ̆ng klei soh anăn ka drei bi doh drei pô ôh, leh anăn kyua klei anăn mâo klei ruă tưp djiê truh kơ phung ƀuôn sang Yêhôwa, 18snăn si diih lui wir Yêhôwa hruê anei lĕ? Leh anăn tơdah diih bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa hruê anei, Ñu srăng ăl kơ jih phung ƀuôn sang Israel mgi. 19Ƀiădah tơdah čar diih amâo doh jăk ôh, brei diih găn nao kơ čar Yêhôwa, anôk sang čhiăm Yêhôwa dôk, leh anăn mă bĕ kơ diih ngăn dưn ti krah phung hmei; knŏng đăm diih bi kdơ̆ng ôh hŏng Yêhôwa, amâodah bi kdơ̆ng hŏng hmei êjai diih ngă kơ diih pô sa boh knưl mdê hŏng knưl Yêhôwa Aê Diê drei. 20 Amâo djŏ hĕ Y-Akan anak êkei Y-Sêra amâo dôk sĭt suôr ôh kyua mnơ̆ng pioh leh kơ Yêhôwa, leh anăn klei Yêhôwa ngêñ truh kơ jih phung ƀuôn sang Israel? Leh anăn ñu amâo rai tuč hjăn ñu ôh kyua klei wê ñu.’ ”
21Leh anăn phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê lŏ wĭt lač snei kơ phung khua sang phung Israel, 22“Pô Myang Hĭn, Aê Diê, Yêhôwa! Pô Myang Hĭn, Aê Diê, Yêhôwa! Ñu thâo klei anei; leh anăn brei phung Israel thâo klei anei! Tơdah hŏng klei bi kdơ̆ng amâodah hlăm klei amâo dôk sĭt suôr hŏng Yêhôwa ôh, đăm hơưi kơ hmei ôh hruê anei 23kyua klei hmei ngă sa boh knưl čiăng lui wir Yêhôwa; amâodah tơdah hmei ngă snăn čiăng myơr mnơ̆ng čuh amâodah mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, amâodah mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang ti dlông anăn, brei Yêhôwa pô rŭ ênua. 24Hơăi, ƀiădah hmei ngă snăn kyua huĭ sa hruê êdei phung anak čô diih srăng lač kơ phung anak čô hmei, ‘Ya klei yuôm diih mâo hŏng Yêhôwa Aê Diê phung Israel? 25Kyuadah Yêhôwa brei leh êa krông Yurdan jing kdriêl plah wah hmei hŏng diih, diih phung Ruben leh anăn phung Gat, diih amâo mâo sa kdrêč hlăm Yêhôwa ôh’. Snăn năng ai phung anak čô diih srăng brei phung anak čô hmei mdei klei kkuh mpŭ kơ Yêhôwa. 26Kyuanăn hmei lač, ‘Brei drei mdơ̆ng sa boh knưl, amâo djŏ kơ mnơ̆ng myơr čuh ôh, kăn djŏ kơ klei ngă yang rei, 27ƀiădah čiăng mâo sa klei hưn bi sĭt hmei hŏng diih, leh anăn hdơ̆ng phung anak čô drei êdei, kơ klei hmei mă bruă kơ Yêhôwa ti anăp Ñu hŏng klei hmei myơr mnơ̆ng čuh, klei ngă yang, leh anăn myơr mnơ̆ng kơ klei êđăp ênang; huĭdah hruê êdei phung anak čô diih srăng lač kơ phung anak čô hmei, “Diih amâo mâo sa kdrêč hlăm Yêhôwa ôh.”’ 28Leh anăn hmei mĭn leh, Tơdah hruê êdei arăng lač klei anei kơ hmei amâodah kơ phung anak čô hmei, hmei srăng lač, ‘Nĕ anei rup knưl Yêhôwa phung aê hmei đưm ngă leh, amâo djŏ ôh kơ klei myơr mnơ̆ng čuh, kăn djŏ kơ klei ngă yang rei, ƀiădah čiăng mâo sa klei hưn bi sĭt hmei hŏng diih.’ 29Sĭt nik hmei amâo mâo klei mĭn bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa leh anăn lui wir Yêhôwa hruê anei êjai ngă sa boh knưl čiăng myơr mnơ̆ng čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mnơ̆ng ngă yang mdê hŏng knưl Yêhôwa, Aê Diê drei, dôk ti anăp sang čhiăm Ñu!”
30Tơdah khua ngă yang Y-Phinêas leh anăn phung khua hlăm phung ƀuôn sang, phung khua kơ găp djuê phung Israel mbĭt hŏng ñu hmư̆ klei phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê phung Manasê blŭ, diñu mơak snăk. 31Y-Phinêas anak êkei khua ngă yang Y-Êlêasar lač kơ phung Ruben, kơ phung Gat, leh anăn kơ sa mkrah găp djuê phung Manasê, “Hruê anei hmei thâo kơ Yêhôwa dôk ti krah phung drei, kyuadah diih amâo ngă klei lhiăr anei hŏng Yêhôwa ôh; snăn diih bi mtlaih leh phung ƀuôn sang Israel mơ̆ng kngan Yêhôwa.”
32Leh klei anăn, Y-Phinêas anak êkei Y-Êlêasar khua ngă yang leh anăn phung khua lŏ wĭt kơ čar Kanaan mơ̆ng phung Ruben leh anăn phung Gat hlăm čar Galaat leh anăn truh kơ phung ƀuôn sang Israel čiăng hưn kơ digơ̆. 33Klei hưn anăn bi mơak kơ phung ƀuôn sang Israel. Phung ƀuôn sang Israel bi mni kơ Aê Diê, leh anăn amâo lŏ blŭ kơ klei bi blah hŏng diñu ôh, čiăng bi rai čar anôk phung Ruben leh anăn phung Gat dôk. 34Phung Ruben leh anăn phung Gat pia kơ knưl anăn Klei Hưn Bi Sĭt, “Kyuadah”, diñu lač, “Knưl anăn jing sa klei hưn bi sĭt kơ phung drei kơ Yêhôwa jing Aê Diê.”