23

Yausua ntuag cov Yixayee

1Lug rua yaav tom qaab ntev loo thaus Yawmsaub pub cov Yixayee tau su tsw ua rog rua tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig puab, hab Yausua noob nyoog nchaav hab laug heev lawm, 2Yausua hu cov Yixayee suavdawg, yog cov kev txwj quas laug hab cov thawj, cov kws tu plaub hab cov num tswv suavdawg tuaj hab has rua puab tas, “Kuv noob nyoog nchaav hab laug heev lawm. 3Mej tub pum txhua yaam kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tau ua rua tej haiv tuabneeg nuav huvsw vem yog saib rua mej, tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tau ua rog paab mej. 4Saib maj, tej tebchaws kws tseed tshuav kuv tub muab faib ua qub txeeg qub teg rua mej cov quas xeem, ua ke rua tej tebchaws kws kuv tub kov yeej lawd, txwj ntawm tug dej Yalatee moog txug Havtxwv Luj saab nub poob. 5Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav muab puab thawb kuas tswv ntawm mej hauv ntej moog hab yuav ntab puab tswv dhau plhawv ntawm mej lub qhov muag moog. Mas mej yuav txeeb tau puab lub tebchaws ua mej tug lawv le mej tug Vaajtswv Yawmsaub cog lug rua mej. 6Vem le nuav mej ca le ua khov kho tuav rawv hab ua lawv nraim le txhua yaam kws sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai, tsw xob tig rua saab xws lossws saab phem hlo le, 7sub mej txhad tsw nrug tej haiv tuabneeg kws tshuav nyob huv plawv mej koom ua ke, lossws has txug puab tej daab lub npe hab tuav puab tej daab lub npe twv lossws ua koom rua hab pe puab tej daab hov. 8Tassws mej yuav tsum nrug Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tsheej xeeb yaam le mej ua lug txug naj nub nwgnuav. 9Tsua qhov Yawmsaub ntab tej haiv tuabneeg kws luj hab muaj zug dua mej tswv ntawm mej hauv ntej moog. Hab tsw muaj leejtwg tiv tau mej lug txug naj nub nwgnuav. 10Mej ib leeg lawv tau ib txheeb leej tswv, vem mej tug Vaajtswv Yawmsaub paab mej ua rog, lawv le nwg cog lug ca lawd. 11Yog le nuav mej yuav tsum ceev faaj tuab zoo hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 12Yog mej tig rov qaab es moog koom tej haiv tuabneeg kws tseed tshuav nyob rua huv mej nuav, moog nrug puab ua tshoob ua kug, hab moog yuav puab tej tub tej ntxhais, 13tes mej ca le paub tseeb tas, mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav tsw ntab tej haiv tuabneeg hov tswv ntawm mej hauv ntej moog lawm. Puab yuav ua rooj ntxab rooj hlua cuab mej hab yuav ua raab nplawm nplawm mej nraus qaum hab ua xuav paug chob mej qhov muag moog txug thaus mej puam tsuaj taag huv lub tebchaws zoo nuav kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej lawm.
14“Nwgnuav kuv saamswm yuav dua moog. Mej txhua tug lub sab hab tug ntsuj plig yeej paub tas txhua yaam zoo kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub cog lug rua mej tsw poob ib lus le, yeej ua tav txhua yaam tsw muaj ib yaam daabtsw kws tsw tau tav. 15Txhua yaam zoo kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub cog lug rua mej tub ua tav rua mej le caag lawm, Yawmsaub yuav ua tej xwm txheej phem huvsw lug txug mej tav ib yaam le ntawd moog txug thaus nwg rhuav tshem mej pluj taag huv lub tebchaws zoo nuav kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua mej. 16Yog mej faav xeeb rua mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug cog tseg kws nwg muab cob rua mej es moog ua koom rua luas tej daab hab pe tej daab ntawd, mas Yawmsaub txujkev npau tawg yuav tshwm plawg rua mej mas mej yuav puam tsuaj sai kawg pluj taag huv lub tebchaws zoo kws nwg tau muab pub rua mej.”