24

Yôsua Pơphrâo Glaĭ Tơlơi Pơgop Ƀơi Plei Pơnăng Sekhem

1Giŏng anŭn, Yôsua iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing kơnung djuai Israel ƀơi plei pơnăng Sekhem. Ñu iâu rai ƀing kŏng tha, ƀing khua djă̱ akŏ, ƀing khua phat kơđi laih anŭn ƀing khua moa ană plei ƀing Israel; tui anŭn gơñu pô rai ƀơi anăp Ơi Adai yơh.
2Yôsua pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel pơhiăp, ‘Đưm hlâo adih ƀing ơi adon gih, wơ̆t hăng Tarah jing ama Abraham hăng Nahôr, hơdip pơ anih gah ngŏ̱ kơ krong Huphrat laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng. 3Samơ̆ Kâo hơmâo ruah mă laih ơi adon gih Abraham mơ̆ng anih lŏn gah ngŏ̱ kơ krong Huphrat laih anŭn dui ba ñu truh pơ djŏp djang anih amăng anih lŏn Kanaan anai laih anŭn pha brơi kơ ñu lu ană tơčô. Kâo pha brơi kơ ñu Isa̱k, 4laih anŭn kơ Isa̱k Kâo pha brơi Yakôb hăng Esâo. Kâo pha brơi kơ ƀing Esâo tring bŏl čư̆ Seir jing kŏng ngăn ñu, samơ̆ kơ ơi adon gih Yakôb laih anŭn ƀing ană tơčô ñu, ƀing gơñu trŭn nao pơ lŏn čar Êjip.
5“ ‘Sui biă mă tơdơi kơ anŭn, Kâo jing Ơi Adai gih, pơkiaŏ nao Môseh hăng A̱rôn, laih anŭn Kâo pơrŭng pơrăng hĭ ƀing Êjip hăng hơdôm tơlơi Kâo ngă laih pơ anŭn, samơ̆ Kâo ba tơbiă hĭ ƀing gih; 6Tơdang Kâo ba tơbiă hĭ laih ƀing ơi adon gih mơ̆ng lŏn čar Êjip, ƀing ling tơhan Êjip kiaŏ mă ƀing gơñu hăng lu aseh, khul rơdêh aseh wơ̆t hăng ƀing ling tơhan gơñu tơl truh ƀơi rơsĭ Mriah. 7Samơ̆ ƀing ơi adon gih ur kwưh ƀơi Kâo kơ tơlơi djru, tui anŭn Kâo pioh tơlơi kơnăm mơmŏt tŏng krah ƀing gơñu hăng ƀing Êjip. Giŏng anŭn, tơdơi kơ Kâo brơi kơ ƀing ơi adon gih găn hĭ ƀơi lŏn thu, Kâo ngă kơ ia rơsĭ lŏm pơƀlŭng pơdjai hĭ ƀing Êjip. Ƀing gih hơmâo ƀuh laih hăng mơta gih pô hơdôm tơlơi Kâo ngă laih kơ ƀing Êjip anŭn.
 “ ‘Tơdơi kơ anŭn, ƀing gih hơdip amăng tơdron ha̱r sui biă mă yơh.
8Giŏng anŭn, Kâo ba ƀing gih nao pơ anih lŏn ƀing Amôr, jing ƀing hơdip pơ gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. Ƀing gơñu pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, samơ̆ Kâo jao brơi kơ ƀing gih dưi hĭ hloh kơ ƀing gơñu. Kâo pơrai hĭ laih ƀing gơñu mơ̆ng anăp gih tơdang ƀing gih mŭt mă anih lŏn gơñu yơh. 9Tơdang pơtao lŏn čar Môab, jing Balak ană đah rơkơi Zippôr, prap pre kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel, ñu pơkiaŏ arăng nao iâu rai Balaam ană đah rơkơi Beôr kiăng kơ hơtŏm păh hĭ ƀing gih. 10Samơ̆ Kâo ƀu brơi kơ Balaam hơtŏm păh ƀơi ƀing gih ôh, kơđai glaĭ Kâo ngă kơ ñu bơni hiam kơ ƀing gih lu wơ̆t yơh, laih anŭn Kâo hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gih mơ̆ng pơtao Balak.
11“ ‘Tơdơi kơ anŭn, ƀing gih găn krong Yurdan kiăng nao pơ plei Yerêhô. Ƀing ling tơhan plei Yerêhô pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih hrup hăng ƀing Amôr, ƀing Periz, ƀing Kanaan, ƀing Hit, ƀing Girgas, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih mơ̆n. Samơ̆ Kâo jao brơi ƀing gih dưi hĭ hloh kơ abih bang ƀing gơñu yơh. 12Kâo brơi khul ho̱ng nao hlâo kơ ƀing gih kiăng pơkiaŏ pơđuaĭ hĭ dua čô pơtao ƀing Amôr mơ̆ng anăp gih. Ƀing gih ƀu ngă tơlơi anŭn hăng khul đao gưm laih anŭn hăng khul hraŏ gih ôh. 13Tui anŭn, Kâo pha brơi kơ ƀing gih anih lŏn jing anih ƀing gih ƀu jik kai ôh laih anŭn khul plei pla gih pô ƀu pơdơ̆ng đĭ ôh. Ră anai ƀing gih hơdip amăng khul plei pla anŭn laih anŭn ƀơ̆ng khul boh kơƀâo mơ̆ng phŭn hrĕ boh kơƀâo laih anŭn mă yua boh ôliwơ mơ̆ng khul kơyâo ƀing gih ƀu pla ôh.’ ”
14Yôsua pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn yơh ră anai, huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh laih anŭn mă bruă kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu tŏng ten sĭt nik. Pơrai hĭ bĕ ƀing yang rơba̱ng mơ̆ng anih lŏn gah ngŏ̱ kơ krong Huphrat laih anŭn mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing ƀing yang rơba̱ng ƀing ơi adon gih juăt kơkuh pơpŭ laih hlâo adih, laih anŭn kơnơ̆ng mă bruă kơkuh pơpŭ bĕ kơ Yahweh đôč. 15Samơ̆ tơdah ƀing gih hơngah ƀu kiăng mă bruă kơkuh pơpŭ kơnơ̆ng kơ Yahweh đôč ôh, ruah mă bĕ kơ gih pô hrơi anai hlơi yang ƀing gih kiăng kơ kơkuh pơpŭ lĕ: Ruah mă bĕ ƀing yang rơba̱ng ơi adon gih juăt kơkuh pơpŭ hlâo adih amăng anih lŏn gah adih kơ krong Huphrat ƀôdah ruah mă bĕ ƀing yang rơba̱ng ƀing Amôr mă bruă kơkuh pơpŭ amăng anih lŏn ƀing gih hlak hơdip ră anai. Bơ kơ kâo pô hăng sang anŏ kâo, ƀing gơmơi či mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh.”
16Giŏng anŭn, ƀing ană plei laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt biă mă yơh, ƀing gơmơi ƀu či đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng Yahweh kiăng mă bruă kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng! 17Yahweh Ơi Adai ta yơh jing Pô ba tơbiă laih ƀing ơi adon ta mơ̆ng lŏn čar Êjip jing anih ƀing ta jing hlŭn mơnă; laih dơ̆ng mơta ta pô ăt ƀuh laih mơ̆n khul tơlơi mơsêh mơyang Ñu hơmâo ngă laih. Ñu răk wai laih ƀing ta rơnŭk rơnua tơdang ƀing ta rơbat hyu amăng tơdron ha̱r laih anŭn găn nao laih amăng abih bang lŏn čar jing ƀing rŏh ayăt ta. 18Yahweh yơh ăt jing Pô puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆n abih bang kơnung djuai mơ̆ng anăp ta, wơ̆t hăng ƀing Amôr, jing ƀing hơdip amăng anih lŏn anai. Tui anŭn, ƀing gơmơi ăt či mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Yahweh yơh yuakơ Ñu jing Ơi Adai ta.”
19Yôsua laĭ kơ ƀing ană plei Israel tui anai, “Kâo huĭ kơ ƀing gih ƀu dưi mă bruă kơ Yahweh ôh yuakơ Ñu jing Ơi Adai rơgoh hiam ƀu djơ̆ hrup hăng ƀing yang rơba̱ng laih anŭn ƀing gih khŏm dŏ tŏng ten hăng kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh yuakơ Ñu jing Ơi Adai ga̱r. Ñu ƀu či pap brơi kơ khul tơlơi soh gih ƀôdah tơlơi wĕ wŏ gih ôh, 20tơdah ƀing gih hơngah hăng đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu kiăng kơ mă bruă kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ƀing tuai. Wơ̆t tơdah Ñu hơmâo ngă hiam laih kơ ƀing gih hlâo adih, Ñu ăt či wir glaĭ mơ̆n kiăng ba rai tơlơi răm rai ƀơi ƀing gih laih anŭn pơrơngiă hĭ ƀing gih yơh.”
21Samơ̆ ƀing ană plei laĭ hăng Yôsua tui anai, “Ơ ơh! Ƀing gơmơi či mă bruă kơkuh pơpŭ kơnơ̆ng kơ Yahweh đôč yơh.”
22Yôsua pơtă kơ ƀing gơñu dơ̆ng tui anai, “Ƀing gih pô hơmâo ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ƀing gih hơmâo ruah mă laih kiăng mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Yahweh. Tơlơi ngă gơ̆ng jơlan gih anŭn či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gih pô yơh tơdah ƀing gih ƀu ngă tui ôh.”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, ƀing gơmơi yơh jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi anŭn.”
23Giŏng anŭn, Yôsua pơđar kơ ƀing gơñu tui anai, “Mă pơrai hĭ bĕ abih bang khul yang rơba̱ng tuai amăng ƀing gih laih anŭn jao hĭ bĕ jua pơmĭn gih hlo̱m ƀo̱m kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel.”
24Tui anŭn, ƀing ană plei laĭ kơ Yôsua tui anai, “Sĭt ƀing gơmơi či mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta laih anŭn tui gưt khul tơlơi Ñu pơđar yơh.”
25Ƀơi hrơi anŭn, Yôsua pơjing sa tơlơi pơgop kơ ƀing ană plei Israel. Ƀơi anih Sekhem anŭn yơh, Yôsua jao brơi kơ ƀing gơñu khul tơlơi juăt laih anŭn tơlơi pơtă pơtăn kiăng kơ ngă tui. 26Yôsua čih pioh khul tơlơi pơđar anŭn amăng hơdrôm hră Tơlơi Juăt Ơi Adai. Giŏng anŭn, ñu brơi kơ arăng mă sa boh pơtâo prŏng pơdơ̆ng đĭ gah yŭ kơ kơyâo sen jĕ sang rơgoh hiam Yahweh yơh.
27Laih anŭn ñu pơtă kơ abih bang ƀing ană plei tui anai, “Anai nê, boh pơtâo anai yơh jing tơlơi gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta, yuakơ boh pơtâo anŭn hơmâo hơmư̆ laih abih bang boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing ta. Tui anŭn, boh pơtâo anŭn jing tơlơi ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh tơdah ƀing gih ƀu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai gih.”
28Giŏng anŭn, Yôsua brơi ƀing ană plei glaĭ hĭ yơh; rĭm čô ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn kŏng ngăn ñu pô yơh.

Yôsua Laih Anŭn Eleazar Djai

29Tơdơi kơ anŭn ƀiă, Yôsua, ding kơna Yahweh, jing ană đah rơkơi Nun, djai hlak ñu hơmâo sa-rơtuh pluh thŭn. 30Ƀing Israel dơ̱r gơ̆ amăng anih lŏn kŏng ngăn gơ̆ pô ƀơi plei Timnat-Serah amăng anih tring bŏl čư̆ Ephraim gah dư̱r kơ čư̆ Gaas yơh.
31Ƀing Israel mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng abih rơnŭk Yôsua dŏ hơdip, laih anŭn tơdơi kơ Yôsua djai laih, ƀing gơñu ăt dŏ kơkuh pơpŭ tui anŭn mơ̆n amăng rơnŭk ƀing khua djă̱ akŏ gơñu ăt dŏ hơdip, jing ƀing hơmâo mưn tŭ laih abih bang tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih kơ ƀing Israel.
32Bơ kơ khul tơlang Yôsêp ƀing Israel hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip anŭn, ƀing gơñu dơ̱r ƀơi plei pơnăng Sekhem, jing amăng anih lŏn Yakôb hơmâo blơi laih hăng sa-rơtuh prăk amrăk mơ̆ng ƀing ană đah rơkơi Hamôr, jing ama Sekhem. Anih anŭn jing hĭ anih lŏn kŏng ngăn kơ ƀing ană tơčô Yôsêp yơh.
33Eleazar ană đah rơkơi A̱rôn ăt djai hĭ mơ̆n laih anŭn arăng dơ̱r ñu ƀơi anih Gibeah, jing amăng plei ƀing Israel ngă čram pơpha brơi laih kơ ană ñu Phinehas amăng tring bŏl čư̆ Ephraim.