2

Hai thám tử và Ra-háp

1Từ Si-tim, Giô-suê sai hai thám tử đi trinh sát đất đai và tình hình quân địch, đặc biệt là thành Giê-ri-cô. Họ ra đi, vào trú đêm tại nhà của bà điếm Ra-háp. 2Có người hay tin, liền báo cáo cho vua Giê-ri-cô: “Đêm nay có mấy người Y-sơ-ra-ên đến do thám thành này.” 3Vua Giê-ri-cô sai công an đến nhà Ra-háp, bảo: “Đem mấy người mới đến ra nạp cho ta, vì họ là thám tử của địch.” 4Lúc ấy Ra-háp vừa dẫn hai thám tử đi giấu xong, nên thưa: “Có người đến đây thật; nhưng tôi đâu ngờ họ là thám tử địch. 5Lúc trời vừa tối, khi cổng thành sắp đóng, họ bỏ đi, tôi không rõ họ đi đâu. Nếu nhanh chân; các ông có thể đuổi kịp họ.” 6Nhưng thực ra, Ra-háp đã đem họ lên mái nhà, giấu dưới đống cây gai bà phơi trên ấy. 7Công an tin lời, chạy ra sông Giô-đan, đến những nơi nước cạn truy tầm. Vừa lúc ấy, người ta đóng cửa thành.
8Trước khi hai thám tử ngủ, Ra-háp leo lên nóc nhà, nói với họ: 9“Tôi biết Thượng Đế sắp cho các ông đất này, vì ở đây ai nấy đều khiếp sợ, âu lo khi nghe tiếng các ông. 10Chúng tôi có nghe tin khi các ông ra khỏi Ai-cập, Thượng Đế đã vạch một con đường để các ông đi ngay qua Biển Đỏ! Chúng tôi cũng nghe các ông tiêu diệt vua Si-hôn và vua Óc của dân A-mo ở bên kia sông. 11Những tin ấy làm chúng tôi thất kinh khiếp vía. Thượng Đế của các ông thật là Chân Thần của trời cao đất rộng. 12,13Bây giờ, tôi xin các ông thề trước mặt Thượng Đế sẽ bảo đảm an ninh cho gia đình tôi, để cho cha mẹ, anh chị em và tất cả các người trong gia đình tôi được sống còn. Vì tôi đã giúp các ông hôm nay, xin các ông cũng thương tình giúp lại.” 14Các thám tử đáp: “Bà đã cứu mạng chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu mạng gia đình bà. Nếu bà không tiết lộ công tác chúng tôi đang thi hành, chúng tôi sẽ giữ chữ tín, chữ nhân với bà khi Chúa cho chúng tôi đất này.”
15Vì nhà của Ra-háp ở ngay bên tường thành nên bà dùng dây thừng buộc vào cửa sổ cho hai thám tử tụt xuống, ra ngoài thành. 16Trước khi họ đi, bà bảo: “Các ông cứ chạy về phía núi, ẩn ở đấy ba ngày, đợi đến khi toán tầm nã trở về thành rồi hẳn đi.” 17Họ dặn lại bà: “Muốn chúng tôi khỏi vi phạm lời thề, 18khi chúng tôi trở lại, bà nhớ buộc sợi dây màu đỏ này vào cửa sổ chúng tôi dùng làm lối thoát đây; đồng thời bà cũng phải tập họp cha mẹ, anh em và mọi người khác trong gia đình tại dưới nóc nhà này. 19Chúng tôi chỉ bảo đảm an ninh cho những ai ở trong nhà này mà thôi. Ai ra khỏi nhà, chúng tôi không chịu trách nhiệm. 20Ngoài ra, nếu bà tiết lộ công tác của chúng tôi, lời thề kia sẽ không còn hiệu lực nữa.” 21Ra-háp nói: “Tôi xin thuận theo điều kiện các ông đặt ra.” Họ thoát đi. Ra-háp buộc ngay sợi dây đỏ vào cửa sổ.
22Hai người chạy lên núi, trốn tại đấy ba ngày. Toán người đi tầm nã lục lọi dọc đường, không tìm thấy các thám tử, nên đành quay về. 23Bấy giờ, hai nguời xuống núi, sang sông về phúc trình cho Giô-suê mọi việc. 24Họ kết luận: “Chúa đã đặt trọn lãnh thổ vào tay chúng ta. Dân địa phương đều khiếp đảm cả rồi.”