3

Ƀing Ană Plei Israel Găn Krong Yurdan

1Ƀơi hrơi tŏ tui, Yôsua hăng abih bang ană plei Israel tơgŭ mơguah ưm. Ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anih jưh gơñu ƀơi anih Sittim kiăng kơ anăp nao pơ gah yŭ̱ truh pơ krong Yurdan. Ƀơi anih anŭn yơh ƀing gơñu jưh dŏ tơguan hlŏng truh kơ hrơi mông kiăng kơ găn krong yơh. 2Klâo hrơi tơdơi kơ anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ đuaĭ nao amăng djŏp anih jưh, 3laih anŭn pơtă kơ ƀing ană plei tui anai, “Tơdang ƀing gih ƀuh ƀing khua ngă yang, čơkŭng tơbiă Hip Tơlơi Pơgop Yahweh Ơi Adai gih mơ̆ng anih jưh, ruh yaih hĭ bĕ anih jưh gih hăng đuaĭ tui bĕ ƀing gơñu. 4Yuakơ ƀing gih aka ƀu rai djơ̆ pơ anih anai ôh, tui anŭn ƀing khua ngă yang yơh či ba jơlan brơi kơ ƀing gih nao. Samơ̆ ƀing gih anăm rai jĕ Hip Tơlơi Pơgop anŭn ôh; brơi kơ ƀing gih dŏ ataih ƀiă bĕ tơdơi kơ Hip anŭn kơplăh wăh sămkrah rơwang juă.”
5Yôsua ăt pơtă kơ ƀing ană plei tui anai mơ̆n, “Pơrơgoh bĕ gih pô kiăng kơ prap pre, yuakơ hrơi pơgi Yahweh či pơrơđah tơlơi mơsêh mơyang tŏng krah ƀing gih yơh.”
6Amăng hrơi tŏ tui, Yôsua pơđar kơ ƀing khua ngă yang tui anai, “Čơkŭng đĭ bĕ Hip Tơlơi Pơgop laih anŭn rơbat nao hlâo bĕ kơ ƀing ană plei.” Tui anŭn, ƀing gơñu čơkŭng đĭ Hip anŭn laih anŭn rơbat nao tui hăng tơlơi Yôsua pơđar yơh.
7Laih anŭn Yahweh laĭ hăng Yôsua tui anai, “Hrơi anai Kâo či čơdơ̆ng pơpŭ pơdun đĭ ih ƀơi anăp mơta abih bang ƀing Israel, tui anŭn ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo dŏ hrŏm hăng ih kar hăng Kâo hơmâo dŏ hrŏm laih hăng Môseh. 8Pơtă bĕ kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop anŭn tui anai: Tơdang ƀing gih nao truh laih pơ ha̱ng ia, ƀing gih khŏm rơbat nao ƀiă laih anŭn dŏ dơ̆ng bĕ amăng ia jĕ ƀơi ha̱ng anŭn.”
9Giŏng anŭn, Yôsua pơtă kơ ƀing ană plei tui anai, “Brơi kơ ƀing gih rai bĕ pơ anai kiăng kơ hơmư̆ tơlơi Yahweh Ơi Adai gih hơmâo pơtă laih. 10Ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Ơi Adai jing Pô hơdip hlŏng lar yơh dŏ amăng tŏng krah ƀing gih laih anŭn sĭt Ñu či puh pơđuaĭ hĭ ƀing Kanaan, ƀing Hit, ƀing Hiwi, ƀing Periz, ƀing Girgas, ƀing Amôr laih anŭn ƀing Yebus, tơdang ƀing gih mŭt amăng anih lŏn anŭn. 11Hip Tơlơi Pơgop Yahweh, jing Khua Yang kơ abih bang lŏn tơnah anŭn, či găn hĭ krong Yurdan hlâo kơ ƀing gih yơh. 12Tui anŭn yơh, ră anai ruah mă bĕ pluh-dua čô đah rơkơi mơ̆ng ƀing kơnung djuai Israel, sa čô mơ̆ng rĭm kơnung djuai yơh. 13Tơdang ƀing khua ngă yang, jing ƀing čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop Yahweh, jing Khua Yang kơ abih bang lŏn tơnah, juă plă̱ tơkai gơñu mŭt amăng ia, ƀơi mông anŭn mơtam krong Yurdan či dơ̆ng hĭ laih anŭn ia ƀu rô dơ̆ng tah, samơ̆ ia anŭn či pơkom dơ̆ng đĭ amăng sa anih yơh.”
14Tui anŭn yơh, tơdang ƀing ană plei ruh yaih hĭ anih jưh gơñu kiăng kơ găn krong Yurdan, ƀing khua ngă yang yơh čơkŭng đĭ Hip Tơlơi Pơgop hăng rơbat nao hlâo kơ ƀing gơñu. 15Hlak anŭn jing amăng bơyan hơpuă, tui anŭn ia krong hlak blai ƀơi ha̱ng ia yơh. Samơ̆ tơdang ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip anŭn nao truh ƀơi ha̱ng ia krong Yurdan laih anŭn plă̱ tơkai gơñu hlŏng juă amăng ia ƀơi ha̱ng anŭn, 16ƀơi mông anŭn mơtam, ia krong anŭn dơ̆ng hĭ ƀu rô dơ̆ng tah, samơ̆ ia anŭn pơkom dơ̆ng đĭ, ataih truh pơ plei Adam, jing plei jĕ anih Zarethan. Laih anŭn glong ia rô nao pơ ia rơsĭ Djai thu hĭ, tui anŭn ƀing ană plei Israel dưi rơbat găn ia krong gah ngŏ̱ kơ plei pơnăng Yerêhô yơh. 17Tơdang ƀing ană plei Israel rơbat găn ƀơi lŏn thu, ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi lŏn thu amăng tŏng krah krong Yurdan tơl ƀing ană plei anŭn hơmâo găn hĭ laih abih bang yơh.