5

Nau Koh Ntâu Jêh Ri Nhêt Sa Nau Rgăn Ta Gilgal

1Tơ lah lĕ phung hađăch phung Amôrit gŭ mpeh pa dâng dak krong Yurdan jêh ri lĕ phung hađăch phung Kanaan gŭ dăch dak mbŭt tăng lư ma Yêhôva ăn suăt dak krong Yurdan ta năp phung ƀon lan Israel tât khân păng rgăn jêh, khân păng rdja nuih n'hâm jêh ri mâu hôm blau mĭn ôh yor phung ƀon lan Israel.
2Rnôk nây Yêhôva lah ma Y-Yôsuê." Ƀư hom pêh ma lŭ jêh ri koh ntâu đŏng ma phung Israel tal bar." 3Pô nây Y-Yôsuê ƀư pêh lŭ, jêh ri koh ntâu ma phung ƀon lan Israel ta Gibêat Haralôt. 4Pô aơ Y-Yôsuê ŭch koh ntâu khân păng: lĕ rngôch phung bu klâu phung ƀon lan du luh jêh bơh n'gor bri Êjipt, ƀaƀă lĕ rngôch phung klâu lĕ khĭt tâm lơh ta rŏ trong tâm bri rdah jêh khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt. 5Pô nây lĕ rngôch phung ƀon lan nây geh jêh nau koh ntâu, ƀiă lah lĕ rngôch phung mhe bu deh rŏ trong tâm bri rdah, jêh khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt ê mâp geh nau koh ntâu ôh. 6Yor lah phung ƀon lan Israel chuat jêh puăn jât năm jê̆t năm tâm bri rdah, kŏ tât lĕ rngôch phung bu klâu tâm lơh du luh jêh tă bơh n'gor bri Êjipt khĭt yor lah khân păng mâu tông bâr Yêhôva ôh. Yêhôva ton jêh ma khân păng mâu mra ăn khân păng saơ ôh bri păng lĕ ton jêh đah che khân păng gay ăn ma phung he, bri geh mpa sông sa nhêt rmeh ler. 7Pô nây Y-Yôsuê koh ntâu ma phung kon bu klâu khân păng, phung Yêhôva rong prăp jêh ntrok khân păng yor lah khân păng ê mâp geh ôh nau koh ntâu, yor lah bu mâu koh ntâu ôh ma khân păng rŏ trong. 8Tơ lah lĕ rngôch geh nau koh ntâu, khân păng gŭ tâm ntŭk khân păng njưh tât khân păng lĕ bah.
9Yêhôva lah Y-Yôsuê. "Nar aơ gâp ƀư ăn lôch nau n'gor Êjip ƀư prêng khân may." Yor nây bu ntơ ma ntŭk nây jêng Gilgal n'ho tât nar aơ. 10Dôl phung ƀon lan Israel njưh ta Gilgal tâm neh lâng Yêrikô, khân păng kah git prăp năng Nau Găn kêng mhaơ nar jât ma puăn khay nguay nây. 11Ôi pakơi jêh ma năng Nau Găn. Tâm nan nây yơh, khân păng sông sa mpa tă bơh bri nây, bănh mâu geh ndrui jêh ri ba vâr oih. 12Mâu geh ôh ma na pakơi ma năng Nau Găn nây tơlah khân păng sa ndơ bơh n'gor nây; phung ƀon lan Israel mâu geh ôh ma na, ƀiă lah khân păng sa mpa tă bơh bri Kanaan năm nây.

Y-Yô Suê Jêh Ri Bu Klâu Djôt Đao Rngloi

13Dôl Y-Yôsuê gŭ dăch ƀon Yêrikô, păng n'gơr măt uănh. Ta aơ, păng saơ du huê bu klâu gŭ dâk tra năp păng djôt đao rngloi; mâu geh ndrop Y-Yôsuê hăn ran ma păng jêh ri lah, "May mpeh ma hên mâu lah mpeh ma phung rlăng hên?" 14Păng lah, "Mâu ôh, ƀiă lah gâp văch jêng kôranh ma phung tahan Yêhôva." Y-Yôsuê chŭn muh măt ta neh yơk mbah jêh lah ma păng: "Moh nau kôranh gâp ntăm ma oh mon păng?" 15Kôranh ma phung tahan Yêhôva lah ma Y-Yôsuê: "Doh lơi ntâu jot may, yor lah ntŭk may gŭ râng nây jêng ntŭk kloh ueh prăp ma Brah Ndu: Jêh ri Y-Yôsuê-ƀư pô nây.