5

1Khi vua các dân tộc sống bên bờ phía tây Giô-đan (gồm dân A-mo và dân Ca-na-an sống dọc miền biển) nghe tin Chúa làm nước sông Giô-đan khô cạn cho người Y-sơ-ra-ên đi qua, họ mất hết tinh thần, không còn nhuệ khí để đương đầu với người Y-sơ-ra-ên.

Lễ cắt bì

2Trong lúc ấy, Chúa bảo Giô-suê: “Lấy dao bằng đá lửa để làm lễ cắt bì lần thứ hai cho người Y-sơ-ra-ên.”
3Giô-suê vâng lời, sắm dao, cắt bì cho dân tại Ghi-bê-át A-ra-lốt. 4,5Lý do Giô-suê phải hành lễ cắt bì lần này là khi người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai cập, những người đàn ông đủ tuổi ra trận đều đã được cắt bì nhưng họ đều gửi thây trong sa mạc. Còn những người được sinh ra sau này chưa ai chịu lễ cắt bì. 6Vì người Y-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa, nên cuộc hành trình của họ phải kéo dài suốt bốn mươi năm trong sa mạc, cho đến khi toàn thế hệ ấy những người đủ tuổi chiến đấu lúc ra khỏi Ai-cập chết đi, Chúa đã thề không cho họ vào đất hứa, một vùng đất phì nhiêu màu mỡ. 7Lần này Giô-suê làm lễ cắt bì cho thế hệ sau (gồm những người mới lớn lên thay thế địa vị cha mình, vì họ chưa chịu cắt bì. 8Khi lệ này thi hành xong, họ ở yên trong trại cho đến khi vết cắt lành lặn.

Lễ Vượt qua

9Chúa bảo Giô-suê: “Ngày nay, Ta xóa sạch mối nhục Ai-cập cho con rơi.” Và nhu thế, chỗ ấy được gọi là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. 10Trong thời gian cắm trại tại Ghinh ganh trên đồng bằng Giê-ri-cô, họ ăn lễ Vượt qua vào tối ngày mười bốn tháng giêng như thường lệ. 11,12Ngay sau ngày lễ, họ bắt đầu dùng thổ sản làm thực phẩm, lấy hạt ngũ cốc làm bánh không men và vào ngày kế tiếp, ma na không rơi xuống nữa. Từ đấy, họ không còn thấy ma na, nhưng sống bằng mùa màng của đất Ca-na-an.

Vị Thống Tướng

13Khi Giô-suê đến gần thành Giê-ri-cô, chợt nhìn lên, ông thấy một người cầm kiếm trần đứng trước mặt. Giô-suê bước tới, hỏi: “Ông là bạn hay thù?” 14Người ấy đáp: “ Ta là Thống Tướng quân đội của Chúa”. Giô-suê vội sấp mình xuống lạy và thưa: “Chúa muốn dạy con điều gì?” 15Vị tư lệnh quân đội Chúa bảo: “ Cởi giày con ra, vì đây là đất thánh” Giô-suê vâng lời.