5

Ua kevcai txav ntawm Kilakaa

1Thaus cov Amaulai tej vaajntxwv suavdawg kws nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub poob hab cov Khana‑aa tej vaajntxwv suavdawg kws nyob ntawm ntug havtxwv tau nov tas Yawmsaub ua rua tug dej Yalatee qhuav moog txug thaus cov Yixayee hlaa dhau huvsw, mas puab lub sab ntshai yaaj taag, hab puab tsw muaj sab ua daabtsw le lawm vem yog tim cov Yixayee.
2Thaus hov Yawmsaub has rua Yausua tas, “Xuas zeb hauv swm ua rag es muab cov Yixayee ua kevcai txav, yog zag kws ob.” 3Yausua txhad muab zeb hauv swm ua rag hab muab cov Yixayee ua kevcai txav ntawm Kinpe‑e Ha‑alalau. 4Qhov kws Yausua muab puab ua kevcai txav yog vem cov txwvneej Yixayee kws txawj ua rog suavdawg kws tawm huv Iyi tebchaws lug kuj tuag taag rua ntu kws puab tawm huv Iyi tebchaws lug taug kev rua huv tebchaws moj saab qhua lawm. 5Txawm yog cov kws tawm huv Iyi tebchaws lug ua kevcai txav txhua tug lawm, los txhua tug kws yug taug kev huv tebchaws moj saab qhua ua qaab kws tawm huv Iyi tebchaws lug tsw tau ua kevcai txav. 6Tsua qhov cov Yixayee taug kev huv tebchaws moj saab qhua tau plaub caug xyoo moog txug thaus cov kws txawj ua rog kws tawm huv Iyi tebchaws lug tuag taag huvsw lawm, vem puab tsw noog Yawmsaub lug. Yawmsaub tau cog lug twv rua puab tas nwg yuav tsw kheev puab pum lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug rua puab tej laug tas yuav pub rua peb, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo. 7Puab cov mivnyuas kws Yawmsaub pub lug nyob puab lub chaw hov, Yausua kuj muab ua kevcai txav, vem puab tsw tau ua kevcai txav rua thaus puab taug kev lug.
8Thaus muab cov txwvneej suavdawg ua kevcai txav taag lawm, puab kuj su huv lub zog moog txug thaus puab mob zoo taag. 9Yawmsaub has rua Yausua tas, “Nub nua kuv muab qhov kws mej poob ntsej muag huv Iyi tebchaws dov pov tseg lawm.” Yog le nuav txhad hu lub chaw ntawd ua Kilakaa txug naj nub nwgnuav.
10Thaus cov Yixayee tseed tsuam chaw nyob ntawm Kilakaa mas nub xab kaum plaub lub ib hlis thaus yuav tsaus ntuj puab txawm ua kevcai Hlaa Dhau rua ntawm lub taj Yelikhau. 11Dhau nub kws ua kevcai Hlaa Dhau nub tom qaab puab txawm tau noj tej qoob loos huv lub tebchaws hov, yog tej qoob kws muab kib hab tej ncuav tsw xyaw keeb. 12Mas nub tom qaab thaus puab tau noj tej qoob loos huv lub tebchaws hov lawm cov mana txawm tu nrho, cov Yixayee tsw muaj mana dua le lawm. Xyoo hov puab tau noj tej qoob loos huv lub tebchaws Khana‑aa.

Yausua hab tug yawm kws tuav rawv ntaaj

13Thaus Yausua nyob ze ntawm lub moos Yelikhau nwg tsaa muag saib pum ib tug txwvneej tuav rawv ntaaj sawv nreg tom nwg hauv ntej. Yausua txawm txaav moog cuag nwg hab has rua nwg tas, “Koj tuaj peb tog los tuaj yeeb ncuab tog?” 14Tug hov has tas, “Tsw yog. Kuv tuaj nuav yog tuaj ua Yawmsaub paab tub rog tug thawj.” Tes Yausua txawm khwb nkaus rua huv aav pe hawm hab has tas, “Yawm hlub, koj yuav kuas kuv kws yog koj tug qhev ua daabtsw?” 15Mas Yawmsaub tug thawj tub rog has rua Yausua tas, “Ca le hle koj nkawm khau ntawm koj kwtaw, tsua qhov lub chaw kws koj sawv nuav yog lub chaw kws dawb huv.” Yausua kuj ua lawv le ntawd.