5

1Thaum cov vajntxwv uas kav cov Amaules uas nyob ntawm tus Dej Yaudalees sab hnubpoob thiab cov vajntxwv uas kav cov Kana-as uas nyob raws ntug Hiavtxwv Meditelanes hnov hais tias, tus TSWV ua rau tus Dej Yauladees faib hlo ua kev qhuav qhawv rau cov Yixalayees mus, lawv ntshai cov Yixalayees thiab poob siab kawg li.

Ua Kevcai Txiav Ntawm Nkilenkas

2Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Koj cia li muab zebntais tsoo kom ntse li hniav riam thiab muab cov Yixalayees ua kevcai txiav.” 3Yausuas thiaj muab cov Yixalayees ua kevcai txiav saum lub Pov Roob uas hu ua lub Pov Roob Kevcai Txiav raws li tus TSWV hais. 4-6Thaum cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los, cov txivneej puavleej ua kevcai txiav tas lawm. Tiamsis plaub caug xyoo uas cov Yixalayees los hla tiaj suabpuam, lawv tsis tau muab cov menyuam tub ua kevcai txiav li. Cov txivneej uas muaj hnubnyoog ua taus tubrog uas los nram tebchaws Iziv los tuag tas lawm, rau qhov lawv tsis mloog tus TSWV lus. Tej ntawd yog muaj raws li tus TSWV tau coglus tseg hais tias, yuav tsis pub lawv mus pom lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas nws tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob lawm. 7Yausuas muab lawv cov tub ua kevcai txiav, rau qhov cov menyuam tiam ntawd tseem tsis tau ua kevcai txiav li.
8Tom qab lawv ua kevcai txiav tas lawm, lawv so mus txog thaum uas lawv tej qhov txhab zoo tas. 9Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Txawm yog nej ua luag qhev thiab poob ntsejmuag thaum nej nyob nram tebchaws Iziv los hnub no kuv pub kom nej rov tau ntsejmuag.” Yog li ntawd, lawv thiaj li tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Nkilenkas, niaj hnub no luag tseem hu lub npe ntawd.
10Thaum cov Yixalayees tseem nyob hauv Nkilenkas ntawm lub tiaj nrag uas ze lub nroog Yelikaus, lub hlis ntawd hmo kaum plaub thaum yuav tsaus ntuj lawv ua kevcai Hla Dhau. 11Hnub tom qab yog thawj hnub uas lawv tau noj tej qoobloo uas lawv ua tau hauv tebchaws Kana-as: yog cov ncuav tsis xyaw keeb thiab tej mov kib. 12Txij hnub ntawd manas tsis poob saum ntuj los, thiab cov Yixalayees tsis tau manas noj li lawm. Xyoo ntawd lawv noj tej qoobloo uas lawv ua tau hauv tebchaws Kana-as lawm xwb.

Yausuas thiab Tus uas Tuav Rab Ntaj

13Thaum Yausuas lawv mus ze lub nroog Yelikaus, nws pom ib tug txivneej tuav rawv ib rab ntaj sawv ntawm nws hauv ntej. Yausuas txav zog mus ze thiab nug nws hais tias, “Koj yog peb ib tug tubrog lossis koj yog yeebncuab?” 14Tus txivneej ntawd teb hais tias, “Kuv tsis yog tog twg tubrog li. Kuv los no yog los ua tus TSWV pab tubrog tus thawj.”
 Yausuas txhos caug ntua pe thiab hais tias, “Tus tswv, kuv yog koj tus tubtxib, koj xav kom kuv ua dabtsi?”
15Tus TSWV pab tubrog tus thawj hais rau Yausuas hais tias, “Cia li hle koj nkawm khau, vim thaj chaw uas koj sawv ko yog qhov chaw dawbhuv.” Yausuas txawm ua li nws hais.