5

Yiem Gin^gaan Jiex Gaatv Nyei Leiz

1Yiem Jor^ndaen Ndaaih fai bung, Aa^mo^lai Mienh nyei zuangx hungh diex, caux yiem koiv-hlen Kaa^naa^an Mienh nyei zuangx hungh diex, haiz gorngv Ziouv weic I^saa^laa^en Mienh bun Jor^ndaen Ndaaih nqaai, zuov ninh mbuo jiex nzengc. Ninh mbuo ziouc weic I^saa^laa^en Mienh za'gengh! gamh nziex gau, mba'nziu yuqc nzengc.
2Wuov zanc Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Oix zuqc longc douz-lau zoux nzuqc daaih tengx I^saa^laa^en Mienh ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ da'nyeic baan.” 3Yo^su^waa ziouc longc douz-lau zoux nzuqc daaih yiem Gi^mbe^atc Haa^laa^lotv tengx I^saa^laa^en Mienh jiex gaatv nyei leiz.
4Se weic naaiv Yo^su^waa cingx daaih tengx ninh mbuo jiex gaatv nyei leiz. Yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih nyei zuangx m'jangc dorn, se yietc zungv zoux baeng nyei m'jangc dorn, cuotv I^yipv liuz, nqa'haav yiem deic-bung-huaang daic nzengc mi'aqv. 5Yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih nyei zuangx baeqc fingx jiex gaatv nyei leiz liuz, mv baac maaih cuotv I^yipv Deic-Bung gan jauv daaih yiem deic-bung-huaang cuotv seix wuov deix maiv gaengh duqv jiex gaatv nyei leiz. 6I^saa^laa^en Mienh youh mingh youh daaih wuov deic-bung-huaang feix ziepc hnyangx, zuov taux cuotv I^yipv Deic-Bung zoux baeng wuov baan mienh daic nzengc, laaix ninh mbuo maiv muangx Ziouv nyei waac. Ziouv houv jienv gorngv mbuox ninh mbuo, ninh maiv bun ninh mbuo buatc Ziouv caux ninh mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv ⟨laengz jiex ngaengc waac⟩ oix jiu bun ninh mbuo nyei deic-bung, se ndau-touv longx haic nyei deic-bung. 7Se naaiv deix mienh nyei dorn, Ziouv bun daaih div ninh mbuo. Ninh mbuo maiv gaengh duqv jiex gaatv nyei leiz, Yo^su^waa ziouc tengx ninh mbuo jiex gaatv nyei leiz, weic zuqc yiem jauv zaangc ninh mbuo maiv gaengh duqv jiex gaatv nyei leiz. 8Zuangx baeqc fingx jiex liuz gaatv nyei leiz, nqa'haav ninh mbuo yiem jienv ganh nyei dorngx, ndopv-liuh ciangv gu'nyuoz, zuov taux longx nzengc.
9Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Yie ih hnoi zorqv meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zuqc siouc nyaiv nyei sic guangc nzengc mi'aqv.” Wuov norm dorngx ninh mbuo ziouc cuotv mbuox heuc Gin^gaan taux ih jaax hnoi.

Yiem Gin^gaan Jiex Siex Maengc Zipv

10I^saa^laa^en Mienh liepc ciangv yiem Gin^gaan. Dongh naaiv norm hlaax ziepc feix wuov hnoi lungh maanz-hmuangx, ninh mbuo yiem Ye^li^ko nyei ndau-baengh jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 11Jiex liuz Siex Maengc Zipv da'nyeic hnoi, dongh wuov hnoi ninh mbuo duqv nyanc wuov norm deic-bung cuotv nyei laangh ziqc, se maiv an ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ nyei njuov caux caauv daaih nyei hmeiv. 12Ninh mbuo nyanc wuov norm deic-bung nyei laangh ziqc wuov hnoi,⟨Siex Maengc Zipv.⟩ ziouc dingh, maiv njiec aqv. Yiem naaic daaih I^saa^laa^en Mienh maiv maaih maa^naa nyanc mv baac wuov hnyangx ninh mbuo nyanc Kaa^naa^an Deic-Bung nyei laangh ziqc.

Yo^su^waa Buatc Ziouv Nyei Domh Baeng-Bieiv

13Yo^su^waa yiem nitv Ye^li^ko Zingh nyei ziangh hoc, ninh cau hmien mangc buatc dauh mienh baeng cuotv nzuqc ndaauv nanv jienv, souv jienv ninh nyei nza'hmien. Yo^su^waa mingh taux fatv deix ninh wuov naaic gaax, “Meih se tengx yie mbuo fai tengx yie mbuo nyei win-wangv?”
14Wuov dauh mienh dau, “Maiv zeiz. Yie daaih nyei se yie zoux Ziouv nyei domh baeng-bieiv.” Yo^su^waa ziouc puoqv njiec ndau baaix, yaac naaic ninh, “Yie nyei Ziouv aah! Meih oix yie, meih nyei bou, zoux haaix nyungc?”
15Ziouv nyei domh baeng-bieiv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Meih oix zuqc tutv nqoi heh, weic zuqc meih souv jienv naaiv norm dorngx, se cing-nzengc nyei dorngx.” Yo^su^waa ziouc ei jienv zoux aqv.