5

Tơlơi Khăt Klĭ Ƀơi Anih Gilgal

1Tơdang abih bang ƀing pơtao ƀing Amôr gah yŭ̱ kơ krong Yurdan laih anŭn abih bang ƀing pơtao anih lŏn Kanaan jing ƀing pơtao kơtuai ha̱ng ia Rơsĭ Prŏng hơmư̆ kơ tơlơi Yahweh hơmâo pơthu hĭ laih krong Yurdan tơl ƀing Israel hơmâo găn hĭ abih, jua pơmĭn gơñu hơtah hơtai huĭ bra̱l rŭng răng biă mă yơh yuakơ ƀing ană plei Israel.
2Tơdang anŭn, Yahweh pơđar kơ Yôsua tui anai, “Brơi bĕ kơ arăng pơkra khul thŏng boh pơtâo khăng tơma kiăng kơ khăt klĭ ƀing đah rơkơi ƀing Israel.” 3Tui anŭn, Yôsua brơi kơ arăng pơkra khul thŏng boh pơtâo anŭn laih anŭn khăt klĭ ƀing Israel ƀơi anih Gibat-Haaralôt yơh.
4Anai yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget Yôsua khŏm ngă tui anŭn: Abih bang ƀing hlơi pô tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing abih bang ƀing đah rơkơi thŭn dưi nao pơblah, djai hĭ amăng tơdron ha̱r tơdơi kơ ƀing gơñu tơbiă laih mơ̆ng lŏn čar Êjip. 5Abih bang ƀing mơnuih anŭn jing ƀing tŭ khăt klĭ laih, samơ̆ ƀing mơnuih hơmâo tơkeng rai amăng tơdron ha̱r aka ƀu tŭ khăt klĭ ôh. 6Ƀing Israel hơmâo rơbat hyu laih amăng tơdron ha̱r pă̱pluh thŭn tơl abih bang ƀing đah rơkơi thŭn dưi nao pơblah hơmâo djai hĭ laih. Ƀing gơñu ƀu gưt tui tơlơi Yahweh ôh, tui anŭn Yahweh hơmâo ƀuăn asăt laih kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu dưi mŭt ôh pơ anih lŏn Ñu hơmâo ƀuăn laih hăng ƀing ơi adon gơñu kiăng pha brơi kơ ƀing ta. Anŭn yơh jing anih lŏn pơdrŏng laih anŭn kơmơ̆k bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo ia hơni yơh. 7Tui anŭn yơh, Yahweh hơmâo rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ laih ƀing rơnŭk phrâo pơala kơ ƀing gơñu laih anŭn ƀing phrâo anŭn yơh jing ƀing Yôsua brơi tŭ khăt klĭ.
8Tơdơi kơ abih bang ƀing đah rơkơi amăng ƀing ană plei tŭ khăt klĭ laih, ƀing gơñu ăt dŏ jưh amăng anih anŭn tơl ƀing gơñu suaih hĭ abih yơh. 9Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Yôsua tui anai, “Hrơi anai Kâo hơmâo tơglŭng đuaĭ hĭ laih tơlơi mlâo jing ƀing hlŭn amăng lŏn čar Êjip.” Yuakơ anŭn yơh, anih anai arăng iâu Gilgal, hlŏng dŏ truh kơ tă anai.
10Ƀơi klăm hrơi tal pluh-pă̱ amăng blan anŭn mơ̆n, ƀing Israel djă̱ hơdơr kơ Tơlơi Găn, tơdang ƀing gơñu hlak dŏ jưh amăng anih Gilgal, jing ƀơi tơdron tơhnă̱ jĕ plei Yerêhô yơh. 11Ƀơi hrơi tơdơi kơ hrơi Tơlơi Găn, djơ̆ amăng hrơi anŭn yơh, ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng gơnam tăm mơ̆ng anih lŏn anŭn kar hăng anai: Braih hơna laih anŭn ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi. 12Ƀơi hrơi ƀing gơñu ƀơ̆ng gơnam tăm mơ̆ng anih lŏn anŭn, ƀañ mana ƀu lê̆ trŭn ôh. Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn ƀing ană plei Israel ƀu hơmâo ƀañ tơpŭng mana dơ̆ng tah, samơ̆ amăng thŭn anŭn ƀing gơñu kơnơ̆ng ƀơ̆ng gơnam tăm anih lŏn Kanaan đôč yơh.

Yôsua Hăng Pô Djă̱ Đao

13Hơmâo sa hrơi, tơdang Yôsua hlak dŏ pơ anih jĕ plei Yerêhô, blĭp blăp ñu ƀuh sa čô mơnuih djă̱ sa ƀĕ mơta đao mơ̆ng hrum ƀơi tơngan dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ñu. Yôsua nao jĕ pơ pô anŭn laih anŭn tơña, “Ih jing sa čô gah ƀing gơmơi ƀôdah gah ƀing rŏh ayăt gơmơi lĕ?”
14Pô anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀu djơ̆ gah hlơi pô ôh. Kâo rai pơ anai yuakơ kâo jing sa čô khua git gai dui ba ƀing ling tơhan Yahweh yơh.”
 Tui anŭn, Yôsua bon akŭp ƀô̆ ƀơi lŏn pơpŭ laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ khua kâo hơi, hơget tơlơi ih kiăng kơ kâo jing ding kơna ih anai ngă lĕ?”
15Giŏng anŭn, pô khua git gai dui ba ƀing ling tơhan Yahweh anŭn laĭ kơ Yôsua tui anai, “Tŏh hĭ bĕ tơkhŏ sanđal ih, yuakơ ƀơi anih ih hlak dŏ dơ̆ng anŭn jing anih rơgoh hiam.” Tui anŭn, Yôsua ngă tui tơlơi gơ̆ laĭ yơh.