5

Klei Khăt Klĭt leh anăn Klei Ƀơ̆ng Klei Găn Ti Gilgal

1Tơdah jih phung mtao phung Amôrit dôk nah yŭ êa krông Yurdan leh anăn jih phung mtao phung Kanaan dôk giăm êa ksĭ hmư̆ kơ Yêhôwa bi khuôt êa krông Yurdan ti anăp phung ƀuôn sang Israel tơl diñu găn leh, digơ̆ dlưh ai tiê leh anăn amâo lŏ thâo mĭn ôh kyua phung ƀuôn sang Israel.
2Hlăk anăn Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, “Ngă bĕ dhŏng boh tâo leh anăn lŏ khăt klĭt phung ƀuôn sang Israel tal dua.” 3Snăn Y-Yôsuê ngă dhŏng boh tâo, leh anăn khăt klĭt kơ phung ƀuôn sang Israel ti Gibêat-Haralôt. 4 Kyua snei Y-Yôsuê čiăng khăt klĭt diñu: jih jang phung êkei phung ƀuôn sang kbiă leh mơ̆ng čar Êjip, jih jang phung êkei bi blah djiê leh ktuê êlan hlăm kdrăn tač leh diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip. 5Wăt tơdah jih jang phung ƀuôn sang kbiă mơ̆ng čar Êjip mâo leh klei khăt klĭt, ƀiădah jih jang mnuih arăng kkiêng ktuê êlan hlăm kdrăn tač leh diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip ka tuôm mâo klei khăt klĭt ôh. 6Kyuadah phung ƀuôn sang Israel êbat leh pă pluh thŭn hlăm kdrăn tač, tơl jih jang phung êkei bi blah kbiă leh mơ̆ng čar Êjip djiê kyua diñu amâo gưt asăp Yêhôwa ôh. Yêhôwa kat asei leh kơ diñu amâo srăng brei diñu ƀuh ôh čar gơ̆ kat asei leh kơ phung aê diñu đưm čiăng brei kơ drei, čar mâo êa ksâo leh anăn êa hnuê êbeh dlai. 7Snăn Y-Yôsuê khăt klĭt kơ phung anak diñu, phung Yêhôwa rông pioh leh hrô diñu, kyuadah digơ̆ ka mâo klei khăt klĭt ôh, kyuadah arăng amâo khăt klĭt kơ digơ̆ ôh ktuê êlan.
8Tơdah jih jang mâo leh klei khăt klĭt, diñu dôk hlăm anôk diñu jưh tơl diñu hlao. 9Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, “Hruê anei kâo bi ruê̆ klei čar Êjip bi hêñ diih.” Kyuanăn arăng bi anăn kơ anôk anăn Gilgal hlŏng kơ hruê anei.
10 Êjai phung ƀuôn sang Israel jưh ti Gilgal hlăm lăn dap Yêrikô, diñu hdơr pioh knăm Klei Găn ti tlam hruê pluh pă hlăm mlan. 11Aguah êdei kơ knăm Klei Găn hlăm hruê anăn yơh, diñu ƀơ̆ng huă mnơ̆ng mơ̆ng čar anăn, ƀêñ amâo mâo kpei leh anăn mdiê đeh. 12 Amâo lŏ mâo ôh kpŭng mana êdei kơ hruê knăm Klei Găn anăn, tơdah diñu ƀơ̆ng mnơ̆ng mơ̆ng čar anăn; phung ƀuôn sang Israel amâo lŏ mâo kpŭng mana ôh, ƀiădah diñu ƀơ̆ng mnơ̆ng mơ̆ng čar Kanaan thŭn anăn.

Y-Yôsuê leh anăn Êkei Djă Đao Gưm Hliê

13Êjai Y-Yôsuê dôk giăm ƀuôn Yêrikô, ñu kngưr ală dlăng. Nĕ anei, sa čô êkei dôk dơ̆ng ti anăp ñu djă đao gưm hliê. Y-Yôsuê nao kơ gơ̆ leh anăn lač, “Ih tĭng kơ hmei, amâodah tĭng kơ phung roh hmei?” 14Gơ̆ lač, “Hơăi, kâo jing khua kơ phung kahan Yêhôwa. Snăn yơh kâo hriê anei.” Y-Yôsuê kŭp ƀô̆ ti lăn kkuh mpŭ, leh anăn lač kơ gơ̆, “Ya klei khua kâo mtă kơ dĭng buăl ih?” 15Khua kơ phung kahan Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, “Toh hĕ hdruôm jơ̆ng ih, kyuadah anôk ih dôk dơ̆ng anăn jing anôk doh jăk pioh kơ Aê Diê.” Leh anăn Y-Yôsuê ngă snăn.