6

Lub Nroog Yelikaus Puastsuaj

1Vim cov Yixalayees mus ze lub nroog Yelikaus, cov neeg hauv lub nroog thiaj kaw tej roojvag, tsis pub leejtwg tawm lossis mus tau rau hauv lub nroog li. 2Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Kuv yuav muab lub nroog Yelikaus, tus vajntxwv uas kav lub nroog, thiab tej tubrog uas siab tawv cob rau koj tes. 3Koj thiab koj cov tubrog cia li ncig lub nroog no rau hnub, ib hnub ncig ib lwm. 4Koj kom xya tus povthawj, ib leeg nqa ib lub xyu mus ua cov povthawj uas kwv lub Phijxab ntej. Hnub xya koj thiab koj cov tubrog mus ncig lub nroog xya lwm, thiab kom cov povthawj tshuab raj tshuab xyu mus ua ntej, 5thiab koj hais kom lawv tshuab raj tshuab xyu ib zaj ua lub suab nrov ntev loo. Thaum nej hnov lub suab xyu ntawd, nej sawvdaws cia li qw nrov nrov, ces tej ntsa yeej yuav pob zuav pes zog, thaum ntawd nej sawvdaws cia li mus kiag rau hauv lub nroog.”
6Yausuas thiaj hu cov povthawj los cuag nws, nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li kwv lub Phijxab mus thiab kom xya tus povthawj uas nqa xyu mus ua ntej.” 7Yausuas hais rau cov tubrog hais tias, “Peb cia li mus ncig lub nroog, cia ib pab tubrog mus ua tus TSWV lub Phijxab ntej.”
8-9Thaum Yausuas hais li ntawd tas, ib pab tubrog txawm mus ua cov povthawj uas tshuab raj tshuab xyu ntej; pab uas mus ua cov tshuab xyu qab yog cov povthawj uas kwv lub Phijxab, thiab ib pab tubrog lawv cov povthawj ntawd qab. Lub sijhawm ntawd suab raj suab xyu nrov tsis tu li. 10Yausuas hais rau nws cov tubrog kom tsis txhob qw thiab tsis txhob hais lus mus txog thaum Yausuas kom lawv hais, lawv mam li hais thiab qw. 11Yausuas kom cov povthawj kwv tus TSWV lub Phijxab mus ncig lub nroog ib lwm rov los so hauv yeej ib hmos.
12-13Hnub tom qab Yausuas sawv ntxov los txhib cov povthawj thiab cov tubrog rov mus ncig lub nroog Yelikaus ib yam li thawj hnub: ib pab tubrog mus ua xya tus povthawj uas tshuab xya lub xyu ntej; cov povthawj uas kwv tus TSWV lub Phijxab ua cov tshuab xyu qab, thiab ib pab tubrog lawv cov povthawj ntawd qab. Lub sijhawm ntawd suab raj suab xyu nrov tsis tu li. 14Hnub ob los lawv rov mus ncig lub nroog ib lwm, lawv mam li rov los rau hauv lub yeej. Lawv ua li ntawd tau rau hnub.
15Hnub xya lawv sawv ntxov mus ncig lub nroog ib yam li txhua hnub, tib hnub ntawd lawv ncig xya lwm. 16Thaum lawv ncig lwm xya tas, cov povthawj txawm tshuab raj tshuab xyu, thiab Yausuas hais kom nws cov tubrog cia li qw nrov nrov, thiab nws hais tias, “Tus TSWV twb muab lub nroog no rau nej lawm! 17Nej yuav tsum ua kom txhua yam uas nyob hauv lub nroog no puastsuaj tas, thiaj suav tau hais tias yog muab tej ntawd fij rau tus TSWV. Nej tsuas tseg tus niamntiav uas hu ua Lahaj thiab nws tsevneeg xwb, rau qhov nws tau zais peb ob tug neeg soj tebchaws. 18Nej tsis txhob yuav ib yam dabtsi uas tus TSWV hais kom muab rhuav kom puastsuaj huv tibsi; yog nej muab tej ntawd los yuav, nej yuav ua rau cov Yixalayees raug kev txomnyem thiab lub yeej yuav puastsuaj. 19Tej cuabyeej uas yog muab nyiaj, muab kub, muab tooj lossis muab hlau ua, yog tej uas tshwj tseg rau tus TSWV. Nej yuav tsum coj tej ntawd los tso rau hauv tus TSWV lub txhab.”
20Cov povthawj tshuab raj tshuab xyu. Thaum cov tubrog hnov tej suab xyu, lawv txawm qw nrov nrov, ces lub nroog Yelikaus tej ntsa yeej txawm pob zuav pes zog tas. Cov tubrog txawm nce pes hlo mus rau hauv lub nroog thiab txeeb kiag tau tamsim ntawd. 21Lawv muab ntaj tua txhua tus neeg hauv lub nroog, tsis hais pojniam txivneej, tus hlob tus yau thiab tua tej nyuj tej yaj, tej neesluav tuag tas huv tibsi.
22Yausuas hais rau ob tug uas mus soj tebchaws hais tias, “Neb cia li mus rau hauv Lahaj uas yog tus niamntiav lub tsev, coj nws thiab nws tsevneeg txhua tus tawm los, raws li neb tau coglus rau nws lawm.” 23Yog li ntawd, nkawd thiaj mus coj Lahaj, nws niam nws txiv, nws cov kwvtij thiab cov tubqhe uas nyob hauv nws tsev tawm los, thiab coj lawv los nyob ze cov Yixalayees lub yeej. 24Ces cov Yixalayees txawm hlawv lub nroog thiab txhua yam uas nyob hauv kub hnyiab tas, tsuas tseg tej cuabyeej uas yog muab nyiaj, muab kub, muab tooj lossis muab hlau ua uas lawv yuav coj los tso rau hauv tus TSWV lub txhab xwb. 25Vim tus niamntiav Lahaj tau zais ob tug uas Yausuas tso mus soj lub nroog Yelikaus, Yausuas thiaj tsis tua nws, nws niam nws txiv, thiab nws cov kwvtij. (Lahaj cov xeebntxwv tseem nyob hauv tebchaws Yixalayees los txog niaj hnub no.)
26Thaum ntawd Yausuas coglus samhwm hais tias: “Yog leejtwg tseem rov txhim kho lub nroog Yelikaus no dua, tus ntawd yuav raug tus TSWV foom tsis zoo.
  Yog leejtwg kho lub nroog no,
   nws tus tub hlob yuav tuag;
  Yog leejtwg kho tej roojvag, nws tus
   tub ntxawg yuav tuag.”
27Tus TSWV nrog nraim Yausuas, ua rau nws lub koob lub npe nrov ncha moo lug mus thoob lub tebchaws.