6

Ye^li^ko Zingh Mbaang

1Laaix I^saa^laa^en Mienh, Ye^li^ko Zingh nyei mienh guon jienv zingh gaengh. Maiv maaih haaix dauh haih bieqc cuotv.
2Ziouv gorngv mbuox Yo^su^waa, “Mangc maah! Yie zungv zorqv Ye^li^ko Zingh, liemh zingh nyei hungh diex caux henv haic nyei baeng, jiu bun meih mi'aqv. 3Meih mbuo nyei zuangx baeng oix zuqc huing wuov norm zingh, yietc hnoi yietc nzuonx. Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux buangv juqv hnoi. 4Bun siec dauh sai mienh nanv jienv siec norm ba'gi yungh jorng mingh ndaangc ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ taux siec hnoi wuov hnoi, meih mbuo oix zuqc huing Ye^li^ko Zingh siec nzuonx, yaac bun sai mienh biomv jienv jorng mingh. 5Ninh mbuo biomv jorng nyei qiex ndaauv wuov zanc, meih mbuo yietv haiz nor, zuangx baeqc fingx oix zuqc njiec qaqv heuc mbui. Zingh laatc ziouc mbaang njiec nzengc. Gorqv-mienh oix zuqc yiem gorqv-mienh nyei dorngx baeng zaqc bieqc zingh.”
6Nun nyei dorn, Yo^su^waa, ziouc heuc sai mienh daaih gorngv mbuox ninh mbuo, “Bouh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang daaih gaeng jienv mingh. Yaac bun siec dauh sai mienh nanv jienv siec norm ba'gi yungh jorng mingh ndaangc Laengz Ngaengc Waac Faang.” 7Ninh aengx gorngv mbuox baeqc fingx, “Oix zuqc mingh aqv. Oix zuqc huing wuov norm zingh. Bun baeng dorh jienv wuoqc ginc mingh ndaangc Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang.”
8Yo^su^waa gorngv mbuox baeqc fingx liuz, wuov deix siec dauh sai mienh nanv jienv siec norm ba'gi yungh jorng ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien biomv jienv mingh. Maaih Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang gan jienv ninh mbuo mingh. 9Dorh jienv wuoqc ginc wuov deix baeng mingh ndaangc biomv jorng nyei sai mienh. Mbungh nqa'haav nqaang nyei baeng yaac gan jienv Laengz Ngaengc Waac Faang mingh. Sai mienh yaac maiv dingh liouh nyei biomv jorng. 10Mv baac Yo^su^waa hatc baeqc fingx, “Meih mbuo maiv dungx gaengh heuc. Maiv dungx bun haaix dauh haiz meih mbuo nyei qiex. Yaac maiv dungx gorngv yietc joux waac. Oix zuqc zuov taux yie mbuox meih mbuo heuc wuov norm hnoi cingx daaih heuc.” 11Ninh hnangv naaiv bun Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang huing Ye^li^ko Zingh yietc nzuonx. Huing liuz, ninh mbuo ziouc nzuonx ndopv-liuh ciangv jiex muonz.
12Da'nyeic ndorm nziouv nyei Yo^su^waa jiez sin daaih. Sai mienh aengx bouh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang gaeng jienv. 13Siec dauh sai mienh nanv jienv siec norm ba'gi yungh jorng ziouc mingh ndaangc Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang, yietc binc mingh yietc binc biomv jorng. Dorh mborqv jaax nyei wuoqc ginc wuov deix baeng mingh ndaangc ninh mbuo. Mbungh nqa'haav nqaang nyei baeng yaac gan jienv Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang mingh. Sai mienh yaac maiv dingh liouh nyei biomv jorng. 14Da'nyeic hnoi ninh mbuo aengx huing zingh yietc nzuonx liuz, ziouc nzuonx wuov ciangv. Ninh mbuo hnangv naaiv nor linh jienv zoux buangv juqv hnoi.
15Da'cietv hnoi nziouv nyei, lungh mbiouz-mbiouz njang hnangv, ninh mbuo jiez sin daaih aengx hnangv jiex daaih wuov nor huing Ye^li^ko Zingh siec nzuonx. Kungx wuov hnoi hnangv ninh mbuo huing siec nzuonx. 16Huing taux da'cietv nzuonx, sai mienh biomv ba'gi yungh jorng nyei ziangh hoc, Yo^su^waa mbuox baeqc fingx, “Heuc aqv! Weic zuqc Ziouv zorqv naaiv norm zingh jiu bun meih mbuo mi'aqv. 17Naaiv norm zingh caux yiem zingh gu'nyuoz nyei nyungc-nyungc ga'naaiv oix zuqc mietc nzengc weic fungx dangx bun Ziouv. Kungx siex cuotv maaic buonv-sin wuov dauh m'sieqv dorn, Laa^hapc, caux yiem ninh nyei biauv gu'nyuoz nyei mienh nyei maengc hnangv, weic zuqc Laa^hapc tengx bingx mbuo paaiv mingh caaiv juoqv nyei mienh. 18Mv baac meih mbuo oix zuqc simv jienv, oix zuqc mietc weic fungx dangx bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv. Nzauh heix meih mbuo zorqv deix wuov deix ga'naaiv ziouc zoux bun I^saa^laa^en Mienh nyei ciangv haih zuqc mietc, yaac zuqc zeqc naanc hoic. 19Yietc zungv jiem nyaanh caux longc dongh siqv, longc hlieqv zoux daaih nyei ga'naaiv se weih cing-nzengc nyei ga'naaiv fungx bun Ziouv. Oix zuqc dorh mingh an jienv zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx.”
20Sai mienh ziouc biomv jorng, I^saa^laa^en nyei zuangx baeqc fingx yaac heuc. Baeqc fingx yietv haiz jorng nyei qiex mbui, baeqc fingx njiec qaqv heuc wuov zanc, zingh laatc ziouc mbaang mbeih nzengc. I^saa^laa^en Mienh, gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei dorngx, baeng zaqc bieqc mingh caangv duqv naaiv norm zingh. 21Ninh mbuo longc nzuqc ndaauv mietc nzengc yietc zungv maaih maengc nyei ga'naaiv, liemh m'jangc, m'sieqv, gox, lunx, ngongh, ba'gi yungh caux lorh.
22Yo^su^waa ziouc gorngv mbuox dongh zinh ndaangc mingh caaiv juoqv zaah deic-bung wuov deix i laanh mienh, “Meih mbuo oix zuqc bieqc maaic buonv-sin wuov dauh m'sieqv dorn nyei biauv mingh, dorh ninh caux yiem ninh nyei biauv gu'nyuoz nyei yietc zungv mienh cuotv daaih, zoux ei meih mbuo caux ninh houv nyei waac.” 23Wuov deix i laanh caaiv juoqv nyei mienh lunx mienh ziouc bieqc mingh dorh Laa^hapc caux ninh nyei diex maac, muoz-doic caux ninh nyei biauv zong mienh yietc zungv cuotv daaih, yaac dorh ninh mbuo mingh yiem I^saa^laa^en Mienh nyei ndopv-liuh ciangv ga'nyiec maengx.
24Ninh mbuo longc douz buov nzengc wuov norm zingh caux wuov norm zingh nyei yietc zungv ga'naaiv. Kungx jiem nyaanh caux longc dongh siqv, longc hlieqv zoux daaih nyei ga'naaiv ninh mbuo dorh mingh hietv jienv zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh, siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx. 25Mv baac Yo^su^waa siex cuotv maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn, Laa^hapc, caux Laa^hapc nyei die nyei biauv zong mienh caux Laa^hapc nyei yietc zungv mienh nyei maengc, weic zuqc Laa^hapc tengx bingx Yo^su^waa paaiv mingh Ye^li^ko Zingh caaiv juoqv nyei mienh. (Laa^hapc nyei zeiv-fun yiem I^saa^laa^en taux ih jaax hnoi.)
26Dongh wuov zanc Yo^su^waa gorngv cuotv houv nyei waac mbuox zuangx mienh. Ninh gorngv, “Haaix dauh jiez gorn oix siang-ceix Ye^li^ko Zingh jiez daaih, wuov dauh ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien zuqc zioux aqv.
  “Haaix dauh liepc naaiv norm zingh nyei gorn-ndoqv,
   wuov dauh ziouc zuqc guangc ninh nyei dorn-hlo.
  Haaix dauh liepc zingh gaengh,
   wuov dauh zuqc guangc ninh nyei dorn-faix.”
27Hnangv naaic, Ziouv caux Yo^su^waa yiem. Yo^su^waa nyei mengh dauh yaac sing buangv wuov norm deic-bung.