7

Ai-chan Táq Lôih.

1Yiang Sursĩ khoiq patâp cũai I-sarel tỡ yỗn dững aloŏh muoi ramứh ntrớu tễ vil Yê-ri-cô ca cóq talốh táh. Ma tỗp alới tỡ bữn trĩh santoiq án patâp. Bữn muoi noaq samiang, ramứh Ai-chan con Car-mi, châu Sap-di, chễ Sê-rah, án khoiq táq ranáq ki. Án la tŏ́ng toiq tỗp Yuda. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt lứq chóq cũai I-sarel.
2Ntun ki, Yô-sũa ớn máh samiang loŏh tễ vil Yê-ri-cô pỡq chu vil A-ai ễn. Vil A-ai ỡt coah angia mandang loŏh vil Bet-el, cheq cớp vil Bet Aven. Yô-sũa atỡng alới neq: “Anhia chỗn cớp tutuaiq vil ki.”
 Chơ alới pỡq tutuaiq vil A-ai.
3Chơ alới píh chu atỡng Yô-sũa neq: “Tỡ bữn túh cóq nheq tữh tỗp hái chỗn rachíl vil ki; ma yỗn ống bar pái ngin náq chỗn chíl la dũ chơ, yuaq vil A-ai tỡ bữn toâr maléq.”
4Ngkíq tỗp I-sarel loŏh pỡq chíl, ma bữn sám pái ngin náq sâng pỡq. Ma tỗp A-ai chíl loah alới, táq yỗn alới cỡt pê; chơ alới carlũn loŏh tễ vil ki. 5Tỗp A-ai rapuai cũai I-sarel tễ ngoah toong viang vil toau toâq pỡ ntốq dốq ĩt tamáu. Tỗp A-ai bữn cachĩt tỗp I-sarel pái chít tapoât náq tâng cuar cóh. Ranáq nâi táq yỗn tỗp I-sarel cỡt ngcŏh cớp pứt mứt.
6Ngkíq Yô-sũa cớp máh cũai sốt tỗp I-sarel háq nheq tampâc alới tâc, cỗ sâng ngua lứq tâng mứt. Cớp alới pũp asễng tâng cutễq choâng moat Hĩp Parnai Parkhán toau toâq sadâu, dếh ĩt cutễq pức tâng plỡ táq tếc alới tanúh. 7Chơ Yô-sũa pai neq: “Ơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi! Cỗ nŏ́q anhia dững tỗp hếq yang crỗng Yôr-dan ma toâq pỡ ntốq nâi? Anhia ễ chiau tỗp hếq yỗn tỗp Amô-rit tỡ? Anhia ễ pupứt tỗp hếq tỡ? Nŏ́q anhia tỡ yỗn tỗp hếq ỡt coah tooh dỡq ki? 8Ơ Ncháu ơi! Nŏ́q cứq ễ pai; sanua anhia khoiq yỗn tỗp I-sarel lúh mprieih nheq choâng moat cũai par‑ũal tỗp hếq. 9Tỗp Cana-an cớp máh cũai canŏ́h tâng cruang nâi, toâq alới bữn sâng tễ ŏ́c nâi; chơ tỗp alới lứq toâq sarlũm hếq cớp cachĩt táh nheq hếq. Khân ngkíq, nŏ́q têq cũai yám noap ramứh anhia?”
10Yiang Sursĩ atỡng loah Yô-sũa neq: “Mới yuor tayứng! Nŏ́q mới ỡt pũp níc tâng cutễq? 11Cũai I-sarel khoiq táq lôih. Alới tỡ bữn trĩh ŏ́c cứq patâp yỗn alới talốh táh nheq máh crơng tễ vil Yê-ri-cô. Tỗp alới tuoiq ĩt crơng cứq ớn cóq táh nheq. Tỗp alới cakéq, cớp dững dŏq crơng ki carchốc cớp crơng alới bữm. 12Cỗ ngkíq, cũai I-sarel ma rachíl tỡ riap cũai par‑ũal alới. Tỗp I-sarel lúh mprieih, cỗ tian tỗp alới ễn cỡt crơng cóq talốh táh. Cứq tỡ bữn ỡt noâng cớp tỗp anhia, khân anhia tỡ bữn talốh crơng cứq ớn talốh táh.
13“Yuor tayứng! Chơ sambráh tỗp I-sarel yỗn cỡt bráh puai rit. Cớp ớn alới thrũan dŏq tâng tangái parnỡ, yuaq cứq Yiang Sursĩ, la Ncháu cũai I-sarel, pai neq: ‘Cũai I-sarel ơi! Anhia khoiq tuoiq ĩt crơng cứq ớn anhia talốh táh. Ma anhia khoiq ĩt táq khong anhia ễn. Anhia tỡ riap tayứng táng chíl loah cũai par‑ũal anhia, khân anhia tỡ bữn talốh táh crơng ki.’
14“Ngkíq toâq poang tarưp parnỡ, cóq mới ớn tỗp alới tayứng choâng moat cứq, cỡt tỗp. Tỗp léq cứq sadoi, yỗn tỗp ki ỡt cỡt sâu. Sâu léq cứq sadoi, yỗn sâu ki ỡt cỡt dống sũ. Dống sũ léq cứq sadoi, yỗn cũai tâng dống sũ ki loŏh choâng moat cứq, chữ muoi noaq. 15Cũai aléq ma noau ramóh bữn crơng cóq talốh táh, cóq bốh cũai ki tâng ũih, dếh cũai tâng dống sũ án, cớp máh crơng án bữn hỡ. Táq ngkíq la cỗ án khoiq dững atoâq ŏ́c casiet táq toâr lứq pỡ cũai I-sarel, cớp phaq clốq máh ŏ́c cứq patâp.”
16Poang tarưp parnỡ tễ cláih, Yô-sũa dững cũai I-sarel dũ tỗp mut muoi chữ muoi tỗp, cớp Yiang Sursĩ rưoh tỗp Yuda. 17Án dững tỗp Yuda pỡq yáng moat, cớp pĩeiq rưoh sâu Sê-rah. Chơ án dững sâu Sê-rah pỡq ỡt yáng moat, ma pĩeiq rưoh dống sũ Sap-di. 18Chơ án dững cũai tâng dống sũ Sap-di chữ muoi noaq loŏh yáng moat, ma pĩeiq rưoh Ai-chan con samiang Car-mi, châu Sap-di, chễ Sê-rah, tỗp Yuda.
19Ngkíq Yô-sũa pai chóq Ai-chan neq: “Con ơi! Cóq mới atỡng ŏ́c lứq choâng moat Yiang Sursĩ tỗp I-sarel, cớp ngin kho lôih. Cóq mới atỡng yỗn cứq dáng sanua toâp! Chỗi cutooq noâng.”
20Ngkíq Ai-chan ta‑ỡi neq: “Lứq pĩeiq. Cứq khoiq táq lôih chóq Yiang Sursĩ tỗp I-sarel; cứq khoiq táq lôih neq: 21Tễ máh crơng hếq pũr ĩt ki, bữn muoi ploah au tuar cứq hữm nêuq o lứq, au tuar tỗp Ba-bulôn dốq satễng, dếh práq ntâng bar ki-lô, cớp yễng muoi cỗc ntâng clữi tễ tadĩ ki-lô. Cứq yoc ễ bữn lứq crơng ki; ngkíq cứq cutooq dŏq. Achuaih têq ramóh crơng ki tâng dống aroâiq cứq ỡt; cứq khoiq tứp dŏq nheq tâng cutễq pưn dống cứq, bữn práq ỡt pưn tháng.”
22Ngkíq Yô-sũa ớn noau pỡq chuaq pỡ dống aroâiq Ai-chan. Chơ alới ramóh crơng Ai-chan tứp dŏq pưn dống aroâiq, ma práq ki ỡt pưn tháng. 23Alới dững achu crơng ki tễ dống aroâiq, chơ yỗn pỡ Yô-sũa; cớp nheq tỗp I-sarel nhêng. Chơ alới achúh dŏq crơng ki choâng moat Yiang Sursĩ.
24Chơ Yô-sũa cớp máh cũai I-sarel cỗp Ai-chan, cớp ĩt nheq práq, yễng, au tuar, dếh máh con mansễm con samiang án. Alới ĩt dếh máh aséh dễn, cữu, cớp dống aroâiq, cớp crơng canŏ́h Ai-chan bữn; chơ alới dững crơng ki pỡ avúng cóh Acôr. 25Chơ Yô-sũa pai neq: “Nŏ́q mới táq yỗn tỗp hếq ramóh túh coat nneq? Sanua Yiang Sursĩ ễ táq yỗn mới ramóh túh coat.”
 Toâq Yô-sũa pai moâm, nheq tữh cũai I-sarel tám tamáu chóq Ai-chan toau cuchĩt, cớp alới tám tamáu chóq máh cũai tâng dống sũ án hỡ. Tỗp alới chŏ́ng cũai parnơi cớp máh crơng crớu Ai-chan.
26Moâm ki alới ĩt tamáu cróh catễt tâng tỗ Ai-chan cỡt bốq toâr lứq. Bốq ki noâng níc toau tangái nâi. Tian ki, noau amứh ntốq ki la avúng Acôr. Chơ Yiang Sursĩ tỡ bữn cutâu mứt noâng chóq tỗp I-sarel.