7

Akhaa lub txem

1Cov Yixayee tsw noog lug rua tej kws muab cais rua Yawmsaub, vem yog Akhaa tau muab tej kws muab cais lawm qee yaam lug yuav, mas Yawmsaub txujkev npau tawg txhad le tshwm plawg rua cov Yixayee. Akhaa yog Khami tug tub, nwg yawm yog Xanti, nwg yawm koob yog Xelag, yog xeem Yuta.
2Yausua khaiv tuabneeg tawm huv Yelikhau moog rua lub moos Ai kws nyob ze Npe‑avee kws nyob ntawm lub moos Npe‑ee saab nub tuaj hab has rua puab tas, “Ca le moog tshuaj saib lub tebchaws ntawd.” Puab txhad moog tshuaj saib lub moos Ai. 3Puab rov qaab lug has rua Yausua tas, “Tsw taag khaiv cov pejxeem suavdawg moog, tsuas yog tso ob txheeb peb txheeb leej moog ntaus lub moos Ai xwb. Tsw taag yuav ca cov pejxeem suavdawg nkim zug moog hov ntawd, tsua qhov puab muaj tuabneeg tsawg tsawg xwb.” 4Yog le ntawd txhad muaj kwvlaam peb txheeb leej moog ntaus lub moos tassws puab tswv tawg taag ntawm cov tuabneeg Ai rov qaab lug. 5Cov tuabneeg Ai muab puab tua tuag kwvlaam peb caug rau leej hab muab puab lawv tswv ntawm rooj loog moog txug lub moos Senpali, hab muab puab tua taug kev nqeg taug lug. Cov Yixayee txhad ntshai ua sab ntsws yaaj taag yaam le dej.
6Tes Yausua txawm dua rhe nwg lub tsho khwb nkaus rua huv aav rua ntawm Yawmsaub lub swb xaab moog txug tsaus ntuj hab Yixayee cov kev txwj quas laug kuj ua ib yaam le ntawd. Puab tsuab moov aav rua sau puab taubhau. 7Yausua txhad has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, ua caag koj coj haiv tuabneeg nuav hlaa tug dej Yalatee lug es muab peb cob rua huv cov Amaulai txhais teg ua kuas puam tsuaj? Kheev yog peb txaus sab nyob saab ntug dej Yalatee nub tuaj. 8Au tug tswv, kuv yuav has le caag lauj vem cov Yixayee tub tig hlo tswv yeeb ncuab lug lawm? 9Cov Khana‑aa hab cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav suavdawg yuav tau nov hab yuav tuaj vej nkaus peb hab muab peb lub npe thuam kuas pluj plag huv nplajteb. Mas koj yuav ua le caag rua koj lub npe kws luj kawg?”
10Yawmsaub has rua Yausua tas, “Ca le sawv tseeg. Ua le caag koj yuav khwb nkaus le kod? 11Cov Yixayee tau ua txhum, puab faav xeeb rua tej lug cog tseg kws kuv muab cob rua puab. Puab qee tej kws muab cais rua kuv, puab nyag hab puab daag, puab muab khaws ca nrug puab tej hov txhua chaw ua ke. 12Vem le nuav cov Yixayee tiv tsw tau puab tej yeeb ncuab puab txhad tig hlo tswv ntawm puab tej yeeb ncuab lug lawm, tsua qhov puab yog yaam kws raug muab cais ua kuas puam tsuaj lawm. Kuv yuav tsw nrug mej nyob le lawm, yuav yog mej muab tej kws muab cais rua kuv hov ua kuas puam tsuaj pluj huv mej moog tsaiv. 13Ca le sawv tseeg, tu kuas cov pejxeem dawb huv hab has tas, ‘Mej ca le tu kuas mej dawb huv rua pigkig, tsua qhov Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, “Cov Yixayee 'e, muaj tej yaam kws muab cais rua Yawmsaub nyob huv mej cov, mej txhad tiv tsw tau mej tej yeeb ncuab moog txug thaus mej muab tej kws muab cais rua kuv hov rhu tawm huv mej moog.” 14Pigkig kaaj ntug mej tuaj quas zug ua ib xeem ib xeem. Xeem twg kws Yawmsaub nteg tau kuj tuaj quas zug ua ib cum ib cum. Cum twg kws Yawmsaub nteg tau kuj tuaj quas zug ua ib yig ib yig. Hab yim twg kws Yawmsaub nteg tau kuj tuaj quas zug ua ib leeg ib leeg. 15Tug kws nteg tau, nwg yog tug kws muaj tej kws muab cais rua Yawmsaub. Nwg yuav raug muab hlawv pov tseg, yog nwg tug kheej hab txhua yaam kws nwg muaj vem nwg faav xeeb rua Yawmsaub tej lug cog tseg hab nwg ua yaam kws txaaj muag kawg le rua huv cov Yixayee.’ ”
16Yausua txhad sawv ntxuv tseeg hab coj cov Yixayee tuaj quas zug ua ib xeem ib xeem, mas xeem Yuta raug nteg. 17Nwg txhad coj quas zug ib cum ib cum huv xeem Yuta tuaj, mas Xelag cum txhad raug nteg. Nwg txhad coj Xelag cum tuaj quas zug ua ib yig ib yig mas Xanti yim raug nteg. 18Nwg coj Xanti yim tuaj quas zug ib leeg ib leeg mas Akhaa txhad raug nteg. Akhaa yog Khami tug tub, nwg yawm yog Xanti nwg yawm koob yog Xelag, yog xeem Yuta. 19Yausua txhad has rua Akhaa tas, “Tub 'e, ca le ua rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tau koob meej hab qhuas nwg. Ca le qha rua kuv saib koj tau ua daabtsw lawm, tsw xob zais ntawm kuv hlo le.” 20Mas Akhaa teb Yausua tas, “Muaj tseeb tag kuv tau ua txhum rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, kuv tau ua le nuav. 21Tej hov txhua chaw kws txeeb tau hov kuv pum ib lub tsho ntev Sina zoo nkauj heev hab ob puas sekhee nyaj hab ib daim kub nyaav tswb caug sekhee. Kuv ntshaw tej nuav kuv txhad muab lug. Saib maj, tej nuav muab zais rua huv aav huv qaab kuv lub tsev ntaub, cov nyaj nyob hlo huv qaab.”
22Yausua txawm khaiv tuabneeg moog saib mas puab dha moog txug huv nwg lub tsev ntaub mas pum tej nuav muab faus rua huv qaab nwg lub tsev ntaub, cov nyaj nyob hlo huv qaab. 23Puab txhad muab rhu tawm huv lub tsev ntaub coj moog rua Yausua hab cov Yixayee suavdawg, hab puab muab tso taab meeg ntawm Yawmsaub xubndag. 24Tes Yausua hab cov Yixayee suavdawg txawm coj Akhaa kws yog Xelag tug tub hab cov nyaj hab lub tsho ntev hab daim kub hov hab nwg tej tub tej ntxhais, tej nyuj tej neeg luav tej yaaj tej tshws hab nwg lub tsev ntaub hab txhua yaam kws nwg muaj huvsw coj moog rua huv lub Haav Akhauj. 25Mas Yausua has tas, “Ua caag koj coj kev ceblaaj txom nyem lug raug peb? Nub nua Yawmsaub coj kev ceblaaj txom nyem lug txug koj.” Cov Yixayee suavdawg txhad xuas pob zeb ntaus nwg tuag hab xuas pob zeb ntaus nwg tsev tuabneeg tuag hab muab puab hlawv pov tseg, 26hab khaws pob zeb tib ua ib pawg luj rua sau puab nyob lug txug naj nub nwgnuav. Mas Yawmsaub txhad thim nwg txujkev npau tawg heev. Vem le hov naj nub nwgnuav luas tseed hu lub chaw hov tas Haav Akhauj.