Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Yud, jing adơi Yêsu
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ jing ƀing tŭ pơhuĭ yua mơ̆ng ƀing nai pơtô soh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 65 hăng thŭn 80 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yud čih kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing đaŏ kơ tơlơi ƀing nai pơtô soh jing ƀing gir pơtrŭt ƀing gơñu kơ tơlơi tŭ pơklaih yuakơ tơlơi khăp pap brơi kơ ƀing gơñu ngă soh yơh.

Hră anai Yud yơh čih. Yud pơrơđah ñu pô jing adơi kơ Yakơ (j. 1). Yakơ anai sĭt jing adơi Yang Yêsu yơh, jing pô pơrơklah ƀơi tơlơi pơjơnum amăng plei Yerusalaim laih anŭn čih hră Yakơ. Tui anŭn, Yud ăt jing adơi sa amĭ hăng Yang Yêsu yơh. Yud čih kiăng kơ pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing nai pơtô soh, jing ƀing yap gơñu pô jing ƀing đaŏ kơnang sĭt. Amăng hră Yud be̱r anai, ăt hrup hăng hră 2 Pêtrôs mơ̆n, pô čih hră anai pơtrŭt kơ ƀing đŏk hră anai “kiăng kơ dŏ gir kơjăp amăng tơlơi đaŏ kơnang, jing sa wơ̆t djŏp kơ abih bang tơlơi yơh Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ană bă Ñu.” Ñu ăt pơtrŭt ƀing đaŏ kiăng kơ pơgăl pơgang hăng gir run amăng tơlơi đaŏ kơnang. Ñu pơhiăp kơđŏm kơ tơlơi yom pơphan dŏ kơjăp amăng tơlơi đaŏ. Ñu ăt pơkơđiăng kơ tơlơi phat kơđi Ơi Adai či lê̆ ƀơi ƀing đaŏ soh jing kar hăng lê̆ ƀơi Kain, Kôrah laih anŭn Balaam.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Pơhiăp Hlâo (1, 2)
Kơnuih, tơlơi pơtô laih anŭn bưng thut ƀing nai pơtô soh (3-16)
Tơlơi pơtô laĭ kiăng kơ djă̱ kơjăp tơlơi đaŏ (17-23)
Tơlơi bơni hiam (24, 25)