Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Habakkuk
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah, jing ƀing tơnap kiăng kơ thâo hluh hơdră jơlan Ơi Adai
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 605 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Habakkuk pơrơjăh hăng Ơi Adai kơ khul hơdră jơlan Ơi Adai, jing tơlơi kar hăng tơlơi ñu ƀu thâo hluh ôh, tơdah ƀu tơpă hơnơ̆ng. Tơdơi kơ hơmư̆ tơlơi laĭ glaĭ mơ̆ng Ơi Adai, Habakkuk laĭ glaĭ hăng sa tơlơi pơhiăp pơhaih tơlơi đaŏ kơnang hiam biă mă.

 Hơdôm boh hiăp pô pơala Habakkuk hơmâo ƀơi jĕ abih thŭn tal tơjuh H.K., jing amăng rơnŭk tơdang ƀing Babilon dŏ hơmâo tơlơi dưi. Ñu rŭng răng biă mă kơ tơlơi sat ƀai ƀing mơnuih kheñ đet anŭn laih anŭn ñu tơña kơ Yahweh tui anai, “Tui anŭn, yua hơget Ih dŏ rơriăt tơdang ƀing gơñu pơrai hĭ ƀing mơnuih hơmâo tơlơi tơpă hơnơ̆ng hloh kơ ƀing gơñu lĕ?” (1:13) Yahweh laĭ glaĭ kơ Ñu kơ tơlơi Ñu či ngă bruă Ñu amăng hrơi mông hiam klă Ñu pô yơh, laih anŭn tơdang anŭn “ƀing hlơi pô tơpă hơnơ̆ng či hơdip yuakơ ƀing gơñu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai yơh” (2:4).
 Hơdôm boh hiăp dŏ glaĭ amăng sŏp hră anai jing tơlơi laĭ lui hlâo kơ tơlơi truh sat či truh ƀơi ƀing ƀu tơpă hơnơ̆ng, pơjưh hĭ hră anai hăng tơlơi adoh bơni hơơč djă̱ hơdơr kơ tơlơi yom prŏng Ơi Adai laih anŭn pơrơđah kơ tơlơi đaŏ kơnang ƀu thâo rơngiă hĭ mơ̆ng pô čih tơlơi pơdôi anŭn yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Habakkuk brŏk ƀuăh laih anŭn tơlơi Yahweh laĭ glaĭ (1:1–2:4)
Tơlơi truh sat ƀơi ƀing ƀu tơpă hơnơ̆ng (2:5-20)
Tơlơi Habakkuk iâu laĭ (3:1-19)