2

Nau Tâm Rmal Ma Phung Kaldê

1Gâp mra gŭ dâk ta ntŭk gâp gak, jêh ri gŭ ta kalơ mpêr pôih,
 jêh ri lŏng uănh moh ntil nau Păng đă gâp ƀư, jêh ri moh nau gâp mra plơ̆ lah yor nau jêr jŏk aơ.

Nau Yêhôva Plơ̆ Sĭt Lah

2Yêhôva plơ̆ sĭt lah ma gâp pô aơ:  "May chih hom nau may tâm saơ, "jêh ri chih ntoh rah vah ta kalơ kđar, gay ma nơm mbơh nau nây rŏ sărlah. 3Yorlah nau tâm saơ hôm e kâp tâm di rnôk tâm nal đah păng, kêng nglĕ dŭt păng mra văch gơnh ro, păng mâu mƀruh ôh.
 Tơlah păng băt tât, may gŭ kâp ƀât;
 N'hêl nanê̆ păng mra tât, păng mâu mbrĕ-mbrơi ôh.
4"Aơ, nuih n'hâm păng jêng sưr; nau păng ŭch mâu geh nau sŏng ôh, ƀiălah nơm sŏng mra gŭ rêh yor nau chroh.
5N'hêl nanê̆ păng rvĭk ndrănh, ƀư nau ƀlêp ƀlêr, nau sưr jêh ri mâu đăp gŭ du ntŭk păng ôh.
 Yorlah păng lĕ mơng kơnh nâm bu
 Ƀon Phung Khĭt, nâm bu nau khĭt păng mâu blau dĭl ôh;
 Păng tâm rbŭn ma păng nơm lĕ rngôch mpôl băl bunuyh, păng sŏk lĕ rngôch phung ƀon lan jêng bună.

Nau Rêh Ni Ma Phung Mâu Sŏng Ôh

6"Mâu di hĕ lĕ rngôch phung aơ mra treo nau bu ntêh rmot jêh ri gơm mưch ma păng, jêh ri lah:
 "Rêh ni ngăn ma nơm prăp bun moh ntil ndơ mâu jêng ndơ păng nơm ôh, jêh ri ƀư ndrŏng păng nơm ma ndơ bu nchăm ma păng yor păng nchâp!
 Ndah nâm dơi jŏ păng gŭ ƀư pô nây?'
7Mâu di hĕ nơm ăn may chan mra dâk ƀât lât dơm, jêh ri phung ăn may râp sâr kah rngăl? Rnôk nây mra jêng ndơ khân păng pit in.
8Yorlah may hŏ pit in jêh ndô ndơ âk mpôl băl bunuyh, lĕ rngôch phung ƀon lan hôm e mra pit in ndơ may, yorlah may hŏ ƀư pling jêh mham bunuyh; may ƀư rai jêh bri neh, ƀon toyh, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm păng.
9"Rêh ni ngăn ma nơm joi sa kao mâu tâm di nsĭt ma ngih vâl păng, gay ƀư ntŭk gŭ tâm ntŭk prêh ta kalơ, gay king njrăng nau mhĭk tât!
10May hŏ leo jêh nau bêk prêng ma ngih vâl may nơm, may hŏ ƀư rai âk ntil mpôl bunuyh, jêh ri ƀư ngroh săk may nơm.
11Yorlah lŭ rŏ mpir mra nter, rda ƀư ma si kalơ chor mra plơ̆ sĭt lah.
12"Rêh ni ngăn ma nơm ndâk ƀon ma nau pling mham, jêh ri ƀư mbon neh ƀon ma nau kue!
13Nau nây mâu di tă bơh Yêhôva phung tahan ôh phung ƀon lan pah kan prăp ma ŭnh sa, jêh ri mâu hĕ di ma phung mpôl băl bunuyh hŏt rgănh khân păng nơm ma nau dơm dam?
14Yorlah gĭt năl nau chrêk rmah Yêhôva mra bêng ler tâm neh ntu nâm bu hoch dak lip nkŭm mbon dak mƀŭt.
15Rêh ni ngăn ma nơm n'hơk phung chiau meng păng nhêt kachok nau păng ji nuih, jêh ri ăn khân păng nhŭl đah ndrănh, ŭch uănh săk jăn khân ôbăl gŭ rih hôk!
16May mra bêng ma nau prêng, mâu di ôh ma nau chrêk rmah.
 Aƀaơ ri nhêt hom may nơm, jêh ri ƀư nâm bu bunuyh ê hŏ koh ntâu.
 Kachok tâm ti ma Yêhôva mra rvăch tât ma may, jêh ri nau prêng mra ƀư ƀơ̆ nau chrêk rmah may!
17Nau may ƀư djơh ma bri Liban mra dơi đah may, nau may ƀư rai mpô mpa mra ƀư nkrit may; yorlah may hŏ ƀư pling jêh mham bunuyh jêh ri ƀư rai bri neh, ƀon toyh, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm khân păng.
18"Mâm dĭng khlay du mlâm rup brah bu hŏ trah mon jêh păng?
 Du mlâm rup brah bu tŏ chiăr, jêng nơm nti nây mƀruh ngăn, moh ndơ khlay.
 Yorlah bunuyh yơh pah kan rup brah mlo nây jêh ri mâm rnơm ma kan ti bunuyh ƀư.
19Rêh ni ngăn ma nơm ngơi đah tơm si lah 'Kah rngăl hom may,' ma lŭ mlo 'Dâk hom may!'
 Ntơm bơh aƀaơ dơi ăn nau tâm mpơl lĕ? Aơ, bu mblum păng ma miah jêh ri prăk ƀiălah tâm păng mâu geh djê̆ lê̆ ôh nsôr n'hâm, jêng dơm dam.
20Ƀiălah Yêhôva gŭ tâm ngih brah kloh ueh păng; ăn lĕ rngôch neh ntu gŭ rklăk ta năp Păng."