2

Tơlơi Yahweh Laĭ Glaĭ Kơ Habakkuk

1Kâo či đĭ pơ sang gak kâo hăng dŏ tơguan, kiăng kơ thâo tơlơi Yahweh či laĭ brơi kơ kâo kiăng kơ pơhiăp laih anŭn Ñu či laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo brŏk laih hăng Ñu.
2Yahweh laĭ glaĭ kơ kâo tui anai, “Čih trŭn rơđah rơđo̱ng bĕ ƀơi khul hơnăl pơtâo hơget tơlơi Kâo pơrơđah kơ ih, tui anŭn yơh kiăng kơ arăng amuñ lăng rơđah ƀiă. 3Ih khŏm čih pioh bĕ hơdôm tơlơi Kâo či pơrơđah kơ ih, yuakơ aka djơ̆ mông tơlơi anŭn či krep truh ôh. Samơ̆ hrơi mông hlak truh tañ biă mă yơh tơdang tơlơi Kâo hơmâo pơrơđah laih kơ ih či truh sĭt. Wơ̆t tơdah tơlơi Kâo laĭ anŭn truh kar hăng rơnang blang, samơ̆ ih khŏm dŏ tơguan kơ tơlơi anŭn bĕ. Tơlơi anŭn či truh sĭt yơh laih anŭn ƀu či akaih hĭ ôh. 4Boh hiăp anai yơh jing tơlơi Kâo pơrơđah anŭn, ‘Hlơi pô jing ƀing sat ƀai ƀu či hơdip ôh, samơ̆ ƀing hlơi pô jing tơpă hơnơ̆ng yơh, gơñu anai či hơdip yơh yuakơ gơñu đaŏ kơjăp kơ Ơi Adai.’ ”

Bưng Ƀing Ƀu Tơpă Hơnơ̆ng

5Gơnam pơdrŏng săh jing plŏm ƀlŏr. Ƀing hưp kluh jing ƀing pơang pô ƀu pơdơi ôh kiăng kơ ngă sat ƀai, hrup hăng plei ƀing djai Seôl mă tŭ mơnuih ƀu thâo hrăp ôh. Tui anŭn yơh, gơñu blah juă mơ̆ng lŏn čar anai truh pơ lŏn čar adih kiăng mă tŭ kơ gơñu pô. 6Ƀing lŏn čar jing ƀing Babilon blah mă hĭ laih, ƀing gơ̆ yơh či klao mưč kơ ƀing Babilon anŭn hăng djik djak kơ ƀing Babilon dưi blah juă anai. Ƀing gơñu či laĭ kơ ƀing Babilon tui anai, “Ƀing gih mă tŭ lu dram gơnam biă mă samơ̆ ƀu djơ̆ anŏ ƀing gih ôh, tui anŭn Ơi Adai či pơkơhma̱l ƀing gih yơh. Hơbĭn sui dơ̆ng ƀing gih ăt pơkom pioh kơ gih pô gơnam pơdrŏng săh laih anŭn pơgŏ̱ ƀing đo̱m nư kơ ƀing gih kla glaĭ lĕ?” 7Samơ̆ hlâo kơ ƀing gih dưi thâo, ƀing gih jing ƀing hơmâo blah juă laih ƀing arăng, blĭp blăp gih pô yơh či đo̱m nư kơ arăng, laih anŭn arăng či pơgŏ̱ ƀing gih kla kơmlai yơh. Ƀing rŏh ayăt či rai pơrŭng ngă kơ ƀing gih rŭng răng. Ƀing gơñu či sua mă hĭ dram gơnam gih yơh! 8Ƀing gih hơmâo sua mă laih dram gơnam mơ̆ng lu ƀing lŏn čar, samơ̆ ră anai ƀing mơnuih ăt dŏ so̱t amăng lŏn čar anŭn yơh či sua mă dram gơnam gih. Tơlơi anai či truh yơh yuakơ ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih lu mơnuih laih anŭn ăt ngă laih sat ƀai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang mơnuih laih anŭn khul plei pla amăng lŏn tơnah mơ̆n.
9Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih yơh! Ƀing gih hơmâo ngă brơi laih kơ sang anŏ gih jing hĭ pơdrŏng yuakơ ƀing gih hơmâo sua mă laih abih bang dram gơnam mơ̆ng ƀing arăng; laih anŭn ƀing gih ăt hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih mơ̆n tơlơi rơnŭk jơna̱p laih anŭn pưk sang kơjăp hơđơ̆ng kiăng kơ pơgang sang anŏ gih mơ̆ng tơlơi truh sat huĭ hyưt. 10Samơ̆ hơdră mơneč gih hơmâo ba rai laih tơlơi mlâo kơ sang anŏ gih; ƀing gih kơnơ̆ng ba rai tơlơi răm rai kơ gih pô đôč yơh yuakơ ƀing gih hơmâo pơrai hĭ laih lu lŏn čar. 11Khul boh pơtâo pơnăng ăt či kar hăng ur đĭ kraih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, laih anŭn khul kơyâo hlô̱ng sang ăt či mơñi rơuăng glaĭ tơlơi ur anŭn mơ̆n.
12Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih! Ƀing gih ngă sat ƀai biă mă kiăng kơ hơmâo tơlơi dưi pơdơ̆ng đĭ plei prŏng gih. Ƀing gih ăt pơdjai mơnuih mơ̆n kiăng kơ ƀing arăng ma̱n pơdơ̆ng đĭ plei prŏng ƀing gih. 13Ƀing lŏn čar ƀing gih hơmâo blah juă laih anŭn, mă bruă đôč đač yơh kơ ƀing gơ̆ pô. Ƀing gơñu pô mă bruă gleh glan biă mă, samơ̆ abih bang gơnam gơñu hơmâo ma̱n pơdơ̆ng đĭ laih, apui yơh či ƀơ̆ng hĭ abih bang. Yahweh Dưi Kơtang yơh jing Pô ngă tơlơi anai. 14Samơ̆ lŏn tơnah anai či bă hăng tơlơi thâo hluh kơ tơlơi ang yang Yahweh hrup hăng ia pơbă rơsĭ yơh.
15Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih! Ƀing gih ngă kơ ƀing lŏn čar re̱ng gah gih mơñum kơčŏk tơpai jing kơčŏk tơlơi hil gih. Ƀing gih brơi kơ ƀing gơ̆ mơñum măt hĭ, giŏng anŭn lăng krĕng ƀơi drơi jan mơhlŭn ƀing gơ̆ kiăng kơ pơmlâo hĭ ƀing gơ̆. 16Kơčŏk tơlơi pơkơhma̱l jing kơčŏk Yahweh hlak djă̱ ƀơi tơngan gah hơnuă Ñu, Ñu či jao brơi kơ ƀing gih yơh. Gih pô yơh či khŏm mơñum mơ̆ng kơčŏk anŭn. Ƀing gih či măt laih anŭn ƀing lŏn čar re̱ng gah či ƀuh ƀing gih dŏ mơhlŭn yơh. Pơala kơ pơpŭ kơ ƀing gih, gơñu či djik djak laih anŭn pơmlâo hĭ ƀing gih yơh. 17Ƀing gih hơmâo dro̱m hĭ laih khul kơyâo anih lŏn Lebanôn, tui anŭn yơh ră anai arăng či pơrai hĭ ƀing gih. Ƀing gih pơdjai hĭ laih tơpul hlô mơnơ̆ng amăng anih lŏn anŭn, tui anŭn yơh ră anai hlô mơnơ̆ng či pơbra̱l hĭ ƀing gih. Tơlơi anai či truh yơh yuakơ ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih lu mơnuih laih anŭn ăt ngă laih sat ƀai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang mơnuih laih anŭn khul plei pla amăng lŏn tơnah mơ̆n.
18Hơget tơlơi tŭ yua mơ̆ng rup trah lĕ? Anŭn jing kơnơ̆ng gơnam mơnuih pơkra rai đôč laih anŭn ñu ƀu laĭ brơi kơ ƀing gih hơget gĕt ôh samơ̆ nanao pơhiăp ƀlŏr yơh. Hơget tơlơi hiam ñu ngă brơi kơ pô pơkra rai ñu kiăng kơ đaŏ kơnang kơ ñu lĕ? Anai jing yang rơba̱ng ăt kŏn thâo pơhiăp lơi! 19Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih! Ƀing gih yơh pơhiăp hăng sa ƀĕ tơmĕh kơyâo ƀôdah hăng sa tơlŏ pơtâo tui anai, “Mơdưh bĕ! Tơgŭ bĕ!” Rup trah dưi ră ruai brơi kơ ƀing gih tơlơi hơget mơ̆n hă? Wơ̆t tơdah arăng lo̱m klôp gơnam anŭn hăng amrăk mah, samơ̆ gơnam anŭn ƀu thâo pơhiăp tơlơi hơget ôh.
20Yahweh dŏ amăng Sang Yang rơgoh hiam Ñu. Brơi kơ rĭm čô amăng lŏn tơnah anai dŏ rơiăt bĕ ƀơi anăp Ñu.