3

Haa^mbaa^gukc Daux Gaux Nyei Waac

1Naaiv se Ziouv nyei douc waac mienh, Haa^mbaa^gukc, daux gaux nyei waac ziux Si^gi^o^notv nzung.
  2O Ziouv aac, yie duqv haiz meih nyei mengh hoc.
   O Ziouv aac, yie haiz meih zoux nyei gong ziouc gamh nziex haic.
  Tov yiem yie mbuo nyei lungh ndiev aengx zoux hnangv zinh ndaangc zoux nyei.
   Yiem yie mbuo nyei lungh ndiev tov biux mengh cuotv daaih bun mienh hiuv.
  Meih qiex jiez nyei ziangh hoc,
   tov jangx jienv korv-lienh yie mbuo.
  3Tin-Hungh yiem Temaan daaih,
   Cing-Nzengc Wuov Dauh yiem Baalaan Mbong daaih. ⟨Selaa
  Ninh nyei njang-laangc nzie buangv lungh,
   ceng ninh nyei qiex buangv nzengc lungh ndiev.
  4Ninh nyei njang hnangv mba'hnoi,
   ninh nyei buoz aengv cuotv njang njapc njapc nyei,
   yiem naaic ninh bingx ninh nyei qaqv.
  5Wuon-baengc mingh ndaangc ninh,
   zeqc naanc yaac gan jienv ninh nqa'haav nqaang daaih.
  6Ninh souv jienv ndorqc baamh gen.
   Ninh mangc yaac nqamv maanc fingx mienh.
  Yietc liuz yiem nyei geh zorng huv muonc nzengc.
   Maanc gouv nyei mbong-aiv yaac biopc njiec.
   Ninh nyei jauv hnangv loz-hnoi nyei nor.
  7Yie duqv buatc Kuqan Mienh nyei ndopv-liuh zuqc kouv naanc,
   Mi^ndien Deic-Bung nyei ndopv-liuh nyei mbaeqc gaengh ndie yaac dongz.
  8Ziouv aac, meih geh meih nyei maaz,
   zueiz jienv mborqv jaax nyei maaz-cie duqv hingh wuov zanc,
   meih qiex jiez nyei se ndaaih fai?
  Meih nouz haic se ndoqv fai?
   Meih nyei ga'qiex biuih cuotv bun koiv fai?
  9Tin-Hungh baeng juang-zinx cuotv,
   zorqv forng fapv jienv juang-zinx nyei hlaang. Selaa
   Tin-Hungh longc ndaaih bun nqoi ndau-beih.
  10Zuangx mbong buatc meih ziouc dongz,
   wuom-seix njunh njunh nyei guaatv jiex mingh,
  ndo nyei koiv maaih qiex mbui haic.
   Koiv nyei wuom-laangc nqomz faaux hlang.
  11Meih nyei forng buonv cuotv mingh siepv njapc njapc nyei,
   meih nyei cang zaengh zaengh nyei aengv cuotv njang,
   mba'hnoi caux hlaax ziouc dingh jienv ganh nyei dorngx.
  12Meih nouz jienv nyei yangh tong lungh ndiev.
   Meih qiex jiez jienv caaiv maanc guoqv mienh.
  13Meih cuotv mingh njoux meih nyei baeqc fingx,
   weic njoux meih orn daaih wuov dauh.
  Meih mborqv huv orqv mienh nyei bieiv zeiv nyei m'nqorngv,
   yaac mietc nzengc gan ninh nyei yietc zungv mienh.Selaa
  14Win-wangv daaih hnangv nziaaux-zunc oix buonc yie mbuo nzaanx nzengc,
   ninh mbuo njien-youh nyei hnangv oix bingx jienv naqv mienh jomc mienh.
   Meih longc win-wangv nyei cang nzopv ninh mbuo nyei baeng-bieiv.
  15Meih longc meih nyei maaz caaiv koiv,
   seix haic nyei domh wuom biuih biuih nyei.
  16Yie muangx haiz naaiv deix qiex ziouc sin zinx.
   Yie nyei nzuih meix ndenz-ndenz nyei.
  Yie nyei mbungv yaac latv nzengc,
   yie nyei zaux caaiv maiv jienv.
  Yie oix sekv nzieqc nyei zuov jienv kouv naanc nyei hnoi
   taux daaih zuqc dongh mborqv bieqc yie mbuo wuov deix mienh.
  17Maiv gunv ngongh nyorx ndiangx maiv nqoi biangh,
   a'ngunc hmei maiv ziangh biouv,
  ga'lanv biouv yaac maiv ziangh,
   lingh deic maiv cuotv gaeng-zuangx,
  ba'gi yungh laanh maiv maaih ba'gi yungh,
   ngongh laanh yaac maiv maaih ngongh,
  18yie corc oix kaux Ziouv njien-youh,
   yie oix kaux njoux yie wuov dauh Tin-Hungh orn-lorqc.
  19Ziouv Tin-Hungh se yie nyei qaqv.
  Ninh bun yie nyei zaux
   hnangv njaih nyeiz nyei deih caaiv duqv jienv nor.
   Ninh bun yie yangh hlang nyei dorngx.
 Bun taux dorh nzung nyei mienh. Longc patv nyei jaa-sic.