Klei Hưn Mdah

Hră Mơĭt kơ Phung Hêbrơ čih mơĭt kơ sa êpul phung bi đru đăo dôk ti gŭ klei arăng bi kdơ̆ng ƀrư̆ hruê ktang hĭn êjai tơl păt čiăng lui wir klei đăo. Pô čih hră anei bi mđĭ ai phung đăo brei digơ̆ thâo klă kơ Khua Yang Yêsu Krist jing klei Aê Diê bi êdah sĭt klă leh anăn knhal tuč. Čiăng bi êdah klei anei, pô čih kñăm yua tlâo mta klei sĭt ti gŭ snei. Klei Tal Sa, Khua Yang Yêsu jing Anak Êkei hlŏng lar Aê Diê. Ñu gưt asăp kluôm ênŭm kơ Ama hŏng klei Ñu gĭr tŭ klei knap mñai. Jing Anak Aê Diê, Khua Yang Yêsu mâo klei mpŭ lu hĭn kơ phung khua pô hưn êlâo hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, lu hĭn kơ phung dĭng buăl jăk, leh anăn lu hĭn kơ Y-Môis mơh. Klei Tal Dua, arăng iêu Khua Yang Yêsu jing khua ngă yang hlŏng lar, prŏng hĭn kơ jih jang phung khua ngă yang hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp; leh anăn Klei Tal Tlâo, Kyua hŏng Khua Yang Yêsu, pô đăo srăng mâo klei bi mtlaih mơ̆ng klei soh, klei hyưt huĭ, leh anăn klei djiê. Kdlưn hĭn kơ anăn, Khua Yang Yêsu jing sa čô khua ngă yang prŏng, Pô brei klei bi mtlaih sĭt, mâo klei hưn êlâo leh hlăm hdră klei ngă yang leh anăn mnơ̆ng myơr čuh tui si klei phung Yuđa đăo.
 Hŏng klei čih bi êdah dŭm phung mâo klei đăo jhŏng ktang hlăm klei yăl dliê hƀuê ênuk phung Yuđa (Kdrêč 11), pô čih hră iêu mthưr phung đăo brei dôk sĭt suôr leh anăn hlăm kdrêč 12 pô čih mtrŭt digơ̆ brei djă pioh klei đăo tơl knhal tuč, êjai dlăng kơ Khua Yang Yêsu, leh anăn gĭr tŭ jih klei arăng bi kdơ̆ng leh anăn klei ngă jhat srăng truh kơ digơ̆. Klei knhal tuč hră anei jing klei mtă mtăn leh anăn klei brei răng.

Jar

Klei hưn bi êdah: Khua Yang Yêsu jing klei bi êdah Aê Diê kluôm ênŭm (1:1-3)
Khua Yang Yêsu mâo klei mpŭ hĭn kơ phung dĭng buăl jăk (1:4–2:18)
Khua Yang Yêsu mâo klei mpŭ lu hĭn kơ Y-Môis leh anăn Y-Yôsuê (3:1–4:13)
Klei mpŭ yuôm prŏng hlăm bruă khua ngă yang Khua Yang Yêsu Krist (4:14–7:28)
Klei mpŭ yuôm prŏng hlăm bruă klei bi mguôp mrâo Yang Yêsu Krist (8:1–9:22)
Klei mpŭ yuôm prŏng Khua Yang Yêsu Krist jing mnơ̆ng myơr ngă yang (9:23–10:39)
Klei mpŭ yuôm prŏng klei đăo (11:1–12:29)
Klei hdĭp bi mơak kơ Khua Yang (13:1-19)
Klei wah lač knhal tuč (13:20-21)
Klah čŭn (13:22-25)