Lời giới thiệu

Thư gửi cho người Hê-bơ-rơ được viết cho một nhóm tín hữu đang bị sự chống đối ngày càng dữ dội và có nguy cơ từ bỏ niềm tin. Tác giả khuyến khích đức tin của họ bằng cách chứng tỏ rằng Đức Chúa Jêsus Christ là sự mặc khải chân thật và cuối cùng của Đức Chúa Trời. Để làm điều này, tác giả nhấn mạnh đến ba chân lý như sau. Thứ nhất, Chúa Jêsus là Con đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha trong việc cam chịu khổ nạn. Là Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus ưu việt hơn các nhà tiên tri thời Cựu Ước, các thiên sứ, và ngay cả Môi-se. Thứ nhì, Chúa Jêsus được tuyên xưng là thầy tế lễ đời đời, cao hơn hết thảy các thầy tế lễ thời Cựu Ước; và thứ ba, nhờ Chúa Jêsus, người tin Chúa được cứu khỏi tội lỗi, sự sợ hãi, và sự chết. Hơn nữa, Chúa Jêsus chính là thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ban sự cứu rỗi chân chính, đã được tiên báo qua các nghi lễ và sinh tế của Do Thái giáo.
 Bằng việc trưng dẫn một số gương anh hùng đức tin trong lịch sử Do Thái (chương 11), tác giả kêu gọi tín hữu giữ sự trung tín, và trong chương 12 ông thúc giục họ tiếp tục giữ niềm tin cho đến cuối cùng, nhìn xem Chúa Jêsus, chịu đựng sự chống đối và bách hại có thể xảy đến với họ. Bức thư kết thúc bằng các lời khuyên bảo và cảnh cáo.

Bố cục

Giới thiệu: Chúa Jêsus là sự hoàn tất mặc khải của Đức Chúa Trời (1:1-3)
Chúa Jêsus ưu việt hơn thiên sứ (1:4 – 2:18)
Chúa Jêsus ưu việt hơn Môi-se và Giô-suê (3:1 – 4:13)
Sự ưu việt về chức vụ tế lễ của Chúa Jêsus (4:14 – 7:28)
Sự ưu việt về giao ước mới trong Chúa Jêsus (8:1 – 9:22)
Sự ưu việt về sinh tế của Chúa Jêsus (9:23 – 10:39)
Sự ưu việt của đức tin (11:1 – 12:29)
Nếp sống đẹp lòng Chúa (13:1-19)
Lời cầu nguyện kết thúc (13:20-21)
Lời kết (13:22-25)