10

1Luật pháp Do-thái thời xưa chỉ là hình ảnh lu mờ của những việc tốt đẹp trong thời đại cứu rỗi. Sinh tế dâng lên hằng năm vẫn không thể khiến người dâng tế lễ trở nên hoàn hảo được. 2Nếu được, sao họ không chấm dứt việc dâng sinh tế? Vì nếu đã được sạch tội, lương tâm họ tất nhiên không còn cáo trách tội lỗi nữa. 3Trái lại, tội lỗi của họ vẫn được nhắc nhở hằng năm mỗi khi dâng tế lễ, 4Vì huyết của bò đực và dê đực không bao giờ loại trừ tội lỗi được. 5Bởi thế, khi xuống trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố:
“Thượng Đế chẳng muốn sinh tế hay lễ vật
Nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi
6Ngài cũng không hài lòng tế lễ thiêu và chuộc tội.
7Nên tôi nói: Thưa Thượng Đế,
Này tôi đến để thi hành ý muốn Chúa
Đúng theo mọi điều Thánh kinh đã chép về tôi.”
8Trước hết, Chúa Cứu Thế xác nhận: “Thượng Đế chẳng muốn, cũng chẳng hài lòng sinh tế hay lễ vật, tế lễ thiêu hay chuộc tội,” mặc dù luật pháp cũ đã quy định rõ ràng. 9Sau đó, Chúa tiếp: “Này tôi đến để thi hành ý muốn Chúa.” Vậy Chúa Cứu Thế đã bãi bỏ lệ dâng hiến cũ để lập thể thức dâng hiến mới. 10Theo ý muốn Thượng Đế, Ngài đã dâng hiến bản thân làm Sinh tế chuộc tội một lần là đủ tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 11Các thầy tế lễ Do-thái mỗi ngày cứ dâng đi dâng lại những sinh tế không thể nào loại trừ tội lỗi. 12Còn Chúa Cứu Thế chỉ dâng Sinh tế chuộc tội một lần, nhưng có hiệu lực vĩnh viễn, rồi lên ngồi bên phải Thượng Đế, 13đợi chờ các kẻ chống nghịch đầu hàng dưới chân Ngài. 14Nhờ dâng tế lễ chỉ một lần, Chúa làm cho những người sạch tội được hoàn hảo đời đời.
15Chúa Thánh Linh cũng xác nhận với chúng ta điều ấy:
“Đây là Giao ước Ta sẽ lập với họ.
16Sau những ngày đó, Ta sẽ ghi luật Ta trong trí
Và khắc vào tâm khảm họ.”
17Ngài lại hứa:
“Ta sẽ tha thứ các gian ác của họ
Chẳng còn ghi nhớ tội lỗi nữa.”
18Một khi tội lỗi đã được tha thứ, việc dâng tế lễ chuộc tội không cần thiết nữa.

Đặc quyền đền gần Chúa

19Do đó, thưa anh em, chúng ta được quyền vào Nơi Chí thánh nhờ máu Chúa Giê-xu, 20vì Ngài đã mở cho ta con đường sống mới mẻ xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài. 21Ta đã có thầy Tế lễ tối cao quản trị cả nhà Thượng Đế. 22Vậy, với tấm lòng thành và niềm tin vững chắc, ta hãy bước đến gần Thượng Đế, vì tâm hồn được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể được tắm bằng nước tinh khiết. 23Chúng ta hy vọng chắc chắn nơi lời hứa của Chúa, vì Ngài luôn luôn thành tín. 24Cũng hãy lưu ý khích lệ nhau trong việc yêu thương, tương trợ và làm đủ các việc lành. 25Đừng xao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, nhất là lúc này, vì Chúa gần trở lại.
26Một khi đã biết rõ chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội sẽ chẳng còn sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27nhưng phải khủng khiếp đợi chờ Chúa xử đoán và lửa hừng sẽ thiêu đốt kẻ phản nghịch. 28Người phạm luật Mai-sen phải bị xử tử không thương xót, nếu có hai, ba nhân chứng xác nhận. 29Vậy, hãy nghĩ xem, có hình phạt thảm khốc nào tương xứng với kẻ giày đạp Con Thượng Đế, coi thường huyết giao ước đã tẩy sạch tội mình và sỉ nhục Thánh Linh hằng ban ân cho con cái Ngài? 30Vì ta biết Chúa dạy: “Xét xử là phần việc Ta, Ta sẽ báo ứng,” và “Chúa sẽ xét xử dân Ngài.” 31Sa vào tay Thượng Đế hằng sống thật là kinh khiếp! 32Hãy nhớ lại ngày trước, lúc anh em mới tiếp nhận ánh sáng Chúa, dù gặp nhiều gian khổ anh em vẫn kiên tâm chiến đấu. 33Có lúc anh em công khai chịu sỉ nhục, hoạn nạn; đến khi người khác phải chịu, anh em cũng vui lòng chia sẻ. 34Anh em cùng chịu gian khổ với người bị lao tù, vui lòng bị tước đoạt của cải, vì biết mình còn của cải vĩnh viễn tốt đẹp hơn. 35Đừng mất can đảm, vì nhờ đó anh em sẽ được phần thưởng lớn. 36Anh em phải kiên nhẫn làm trọn ý muốn của Thượng Đế, rồi Ngài sẽ ban cho anh em mọi điều Ngài hứa. 37Chẳng còn bao lâu nữa,
“Đấng ta chờ mong sẽ trở lại,
Ngài không chậm trễ đâu.
38Người công chính sẽ sống bởi đức tin,
Nếu ta rút lui, Chúa chẳng hài lòng.”
39Nhưng ta chẳng bao giờ rút lui, bỏ cuộc, để rồi bị hủy diệt. Trái lại, ta giữ vững đức tin để linh hồn được cứu rỗi.