10

Klei Krist Ngă Yang Jing Djăp Leh

1Kyuadah klei bhiăn jing knŏng êyui kơ mnơ̆ng jăk srăng truh leh anăn amâo djŏ rup sĭt mnơ̆ng anăn ôh. Hŏng mnơ̆ng ngă yang msĕ arăng myơr nanao grăp thŭn, snăn klei bhiăn amâo dưi ôh atăt kơ klei jăk klă phung nao giăm Aê Diê. 2Tơdah amâo jing snăn ôh, amâo djŏ hĕ arăng mdei leh myơr mnơ̆ng ngă yang anăn? Tơdah phung kkuh mpŭ mâo leh klei bi doh, diñu amâo lŏ thâo ƀuh ôh kơ diñu jing soh. 3Ƀiădah hlăm klei ngă yang anăn mâo klei lŏ hdơr kơ klei soh grăp thŭn. 4Kyuadah êrah êmô knô leh anăn bê knô amâo dưi ôh lăm hĕ klei soh.
5 Kyuanăn tơdah Krist mŭt leh hlăm lăn ala, Ñu lač,
  “Ih amâo čiăng ôh kơ mnơ̆ng ngă yang leh anăn kơ mnơ̆ng myơr,
   ƀiădah ih mkra leh sa asei mlei kơ kâo;
  6ih amâo mơak ôh kơ mnơ̆ng myơr čuh
   leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei soh.
  7Snăn kâo lač, ‘Ơ Aê Diê, Nĕ anei, kâo hriê leh čiăng ngă klei ih čiăng,’
   tui si arăng čih leh djŏ kơ kâo hlăm hdruôm hră klĭt.”
8Ñu lač leh êlâo, “Ih amâo čiăng ôh, kăn mơak rei kơ mnơ̆ng ngă yang, kơ mnơ̆ng myơr, kơ mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei soh” (arăng myơr mnơ̆ng anăn tui si klei bhiăn), 9leh anăn Ñu lŏ lač, “Nĕ anei, kâo hriê leh čiăng ngă klei ih čiăng.” Snăn Ñu lui leh klei ngă yang tal êlâo čiăng lŏ mjing klei ngă yang tal dua. 10Hŏng klei Aê Diê čiăng anăn Yêsu Krist bi doh jăk drei leh hŏng klei myơr asei mlei Ñu pô sa bliư̆ man djăp kơ jih jang ênuk.
11 Leh anăn grăp čô khua ngă yang dôk dơ̆ng grăp hruê mă bruă myơr nanao mnơ̆ng ngă yang msĕ, mnơ̆ng ngă yang anăn amâo tuôm dưi lăm hĕ klei soh ôh. 12 Ƀiădah tơdah Krist myơr leh sa mnơ̆ng ngă yang kyua klei soh kơ jih jang ênuk, Ñu dôk gŭ tĭng hnuă kơ Aê Diê, 13leh anăn dôk guôn tơl Aê Diê mjing phung roh Ñu mdhô̆ Ñu trông jơ̆ng. 14Kyuadah hŏng knŏng sa mnơ̆ng myơr Ñu mjing jăk klă leh kơ jih jang ênuk phung Ñu bi doh jăk leh. 15Leh anăn Yang Mngăt Jăk msĕ mơh hưn bi sĭt kơ drei, kyuadah Ñu lač,
  16 “Anei jing klei bi mguôp kâo srăng ngă hŏng diñu
   leh êgao ênuk anăn, Khua Yang lač:
  kâo srăng dưm klei bhiăn kâo hlăm ai tiê diñu,
   leh anăn kâo srăng čih klei bhiăn anăn hlăm klei mĭn diñu.”
17Leh anăn Ñu lŏ lač,
  “Kâo amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ klei soh amâodah klei jhat ƀai diñu.”
18Snăn tơdah mâo leh klei pap brei kơ klei soh, arăng amâo lŏ mâo klei myơr kyua klei soh ôh.

Brei Drei Nao Giăm Kơ Aê Diê

19Snăn Ơ phung ayŏng adei, kyuadah drei mâo klei jhŏng mŭt hlăm adŭ doh jăk hĭn kyua êrah Yêsu, 20hŏng êlan mrâo leh anăn hdĭp Ñu pŏk leh kơ drei găn čhiăm păng, čiăng lač hŏng êlan asei mlei Ñu pô, 21leh anăn kyuadah drei mâo sa čô khua ngă yang prŏng răng kriê sang Aê Diê, 22 brei drei nao giăm Aê Diê hŏng ai tiê sĭt suôr, hŏng klei thâo sĭt mơ̆ng klei đăo, ai tiê drei bi doh leh mơ̆ng ai tiê kpă jing jhat leh, leh anăn asei mlei drei rao leh hŏng êa doh. 23Brei drei djă pioh kjăp klei hưn kơ klei drei čang hmăng, amâo đing ôh, kyuadah Pô ƀuăn leh jing sĭt suôr. 24Brei drei bi mĭn si drei dưi mtrŭt hdơ̆ng drei pô kơ klei khăp leh anăn kơ klei ngă bruă jăk. 25Đăm lui ôh klei bi kƀĭn msĕ si đa đa mưng ngă, ƀiădah bi mđĭ ai hdơ̆ng drei, leh anăn ngă klei anăn lu hĭn êjai diih ƀuh Hruê Krist giăm truh.
26Kyuadah tơdah drei dôk ngă soh hŏng klei čiăng leh drei thâo săng klei sĭt nik, amâo lŏ mâo mnơ̆ng ngă yang kyua klei soh ôh, 27 ƀiădah mâo klei huĭ dôk guôn klei phat kđi, leh anăn pui hlơr snăk srăng ƀơ̆ng phung bi kdơ̆ng. 28 Hlei pô gao klei bhiăn Y-Môis djiê amâo mâo klei pap ôh tơdah mâo dua tlâo čô pô hưn bi sĭt. 29 Ya klei phat kđi ktang hĭn diih mĭn srăng năng truh kơ pô juă leh Anak Aê Diê, bi čhŏ êrah klei bi mguôp bi doh ñu leh, leh anăn dlao wač kơ Yang Mngăt Jăk klei pap? 30 Kyuadah drei thâo kral leh Pô lač snei, “Kâo srăng rŭ ênua. Kâo srăng phat kđi.” Leh anăn Ñu lŏ lač, “Khua Yang srăng phat kđi phung ƀuôn sang Ñu.” 31Jing klei huĭ snăk lĕ hlăm kngan Aê Diê hdĭp.
32Ƀiădah brei diih hdơr kơ ênuk êlâo, tơdah leh diih mâo klei mngač, diih tŭ leh klei bi blah ti krah klei knap mñai. 33Tăp năng diih tŭ klei hêñ leh anăn klei knap mñai mơ̆ng phung ƀuôn sang, leh anăn tăp năng diih jing găp hŏng phung arăng ngă jhat anăn. 34Kyuadah diih mâo leh klei thâo pap kơ phung mnă, leh anăn diih tŭ leh hŏng klei hơ̆k mơak klei arăng plah mă ngăn dŏ diih, kyuadah diih thâo leh diih pô mâo ngăn dŏ jăk hĭn leh anăn dôk hlŏng lar. 35Kyua anăn đăm lui ôh klei diih knang, kyuadah klei knang anăn bi truh klei mưn prŏng. 36Kyuadah yuôm kơ diih mâo klei gĭr, čiăng kơ tơdah diih ngă leh klei Aê Diê čiăng, srăng mă tŭ klei Ñu ƀuăn leh.
  37 “Kyuadah ăt dôk knŏng bhiâo,
   Pô hriê srăng truh leh anăn amâo lŏ dôk hnui ôh;
  38ƀiădah pô kâo yap kpă srăng dôk hdĭp kyua klei đăo,
   ƀiădah tơdah ñu kdŭn,
   mngăt kâo amâo mơak hŏng ñu ôh.”
39Bi drei, amâo jing ôh hlăm phung kdŭn leh anăn luč, ƀiădah hlăm phung djă pioh klei đăo čiăng bi mtlaih kơ mngăt.