11

Klei Đăo

1Klei đăo jing klei thâo kjăp kơ mnơ̆ng arăng čang hmăng, klei bi sĭt kơ mnơ̆ng arăng amâo ƀuh ôh. 2Hŏng klei đăo phung ênuk đưm mâo klei Aê Diê tŭ. 3 Hŏng klei đăo drei thâo săng kơ Aê Diê hrih leh lăn adiê hŏng klei Ñu blŭ, snăn mnơ̆ng dưi ƀuh Aê Diê mjing mơ̆ng mnơ̆ng amâo dưi ƀuh ôh.

Klei Bi Hmô Mơ̆ng Y-Aƀel, Y-Ênŏk leh anăn Y-Nôê

4 Hŏng klei đăo Y-Aƀel myơr kơ Aê Diê mnơ̆ng ngă yang jăk hĭn kơ Y-Kain. Hŏng klei đăo anăn Aê Diê tŭ ñu jing kpă, hưn bi êdah klei anăn êjai tŭ mnơ̆ng ñu myơr. Ñu djiê leh, ƀiădah hŏng klei ñu đăo ñu ăt dôk blŭ. 5 Hŏng klei đăo Y-Ênŏk, Aê Diê pŭ ba ñu kơ adiê čiăng kơ ñu amâo djiê ôh; leh anăn arăng amâo lŏ ƀuh ñu ôh, kyuadah Aê Diê pŭ ba ñu leh. Êlâo kơ Aê Diê pŭ ba ñu kơ adiê, Klei Aê Diê Blŭ hưn bi sĭt kơ ñu bi mơak leh kơ Aê Diê. 6Leh anăn tơdah amâo mâo klei đăo, amâo dưi bi mơak kơ Aê Diê ôh. Kyuadah hlei pô čiăng nao giăm Aê Diê, brei đăo mâo Aê Diê, leh anăn Aê Diê mưn hlei pô duah Ñu. 7 Hŏng klei đăo Y-Nôê gưt leh anăn ngă sa boh kŭmpăn čiăng bi mtlaih sang ñu, leh Aê Diê hưn kơ ñu kơ klei srăng truh ka arăng tuôm ƀuh ôh. Hŏng klei ngă snăn ñu phat kđi lăn ala leh anăn jing pô dưn klei kpă ênô truh kyua klei đăo.

Klei Đăo Y-Abraham

8 Hŏng klei đăo Y-Abraham gưt tơdah Aê Diê iêu ñu brei nao kơ anôk ñu srăng mă tŭ jing ngăn dưn. Snăn ñu đuĕ nao, amâo thâo ôh ti anôk ñu nao. 9 Hŏng klei đăo ñu dôk hlăm čar Aê Diê ƀuăn leh, msĕ si hlăm čar tue. Ñu dôk hlăm sang čhiăm msĕ si Y-Isăk leh anăn Y-Yakôp, phung dưn mbĭt hŏng ñu klei ƀuăn msĕ. 10Kyuadah ñu čang guôn kơ ƀuôn mâo atur kjăp, Aê Diê jing Pô čih rup leh anăn mdơ̆ng ƀuôn anăn. 11 Hŏng klei đăo Y-Abraham mâo klei dưi jing ama wăt tơdah ñu mduôn leh, leh anăn H'Sara pô mă tŭ leh klei dưi kkiêng, wăt tơdah ñu êgao leh thŭn dưn, kyuadah ñu yap Pô ƀuăn leh klei anăn jing sĭt suôr. 12 Kyuanăn mơ̆ng sa čô mnuih giăm kơ klei djiê leh, kbiă hriê sa phung anak čô lu msĕ si mtŭ hlăm adiê, leh anăn msĕ si čuah ti hang êa ksĭ amâo dưi yap ôh.
13 Jih jang phung anăn djiê leh hlăm klei đăo sơăi, ka tuôm mă tŭ ôh mnơ̆ng Aê Diê ƀuăn leh, ƀiădah diñu ƀuh leh anăn kkuh kơ mnơ̆ng anăn mơ̆ng kbưi, leh anăn thâo kơ diñu jing tue leh anăn phung hiu bhiâo ti lăn ala. 14Phung blŭ msĕ snăn bi êdah kơ diñu duah sa boh čar diñu srăng dôk. 15Tơdah diñu lŏ mĭn kơ čar diñu kbiă leh, diñu dưi lŏ wĭt kơ čar anăn. 16Ƀiădah diñu čiăng mâo sa boh čar jăk hĭn, jing čar hlăm adiê. Kyuanăn Aê Diê amâo hêñ ôh arăng pia gơ̆ jing Aê Diê diñu, kyuadah Aê Diê mkra leh kơ diñu sa boh ƀuôn prŏng.
17 Hŏng klei đăo Y-Abraham myơr leh Y-Isăk tơdah Aê Diê lông dlăng ñu, pô mă tŭ leh klei ƀuăn kăp myơr anak êkei ñu mâo knŏng sa čô. 18 Djŏ kơ pô anăn Aê Diê lač leh, “Mơ̆ng Y-Isăk Aê Diê srăng yap phung anak čô ih.” 19Ñu mĭn kơ Aê Diê mâo klei myang dưi lŏ bi hdĭp phung djiê leh; čiăng lač msĕ si ñu lŏ mă wĭt Y-Isăk mơ̆ng klei djiê. 20 Hŏng klei đăo Y-Isăk hơêč hmưi klei jăk jĭn srăng truh hruê êdei kơ Y-Yakôp leh anăn kơ Y-Êsâo. 21 Hŏng klei đăo Y-Yakôp, hlăk ñu dơ̆ng djiê, hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ grăp čô anak êkei Y-Yôsep, êjai dôk krơ̆ng ti giê dra, ñu kkui kŏ kkuh mpŭ kơ Aê Diê. 22 Hŏng klei đăo Y-Yôsep, tơdah ñu giăm djiê, hưn kơ klei phung Israel srăng kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn mtă kơ digơ̆ si srăng ngă hŏng klang ñu.

Klei Đăo Y-Môis

23 Hŏng klei đăo, leh kkiêng kơ Y-Môis, amĭ ama ñu mdăp ñu tlâo mlan, kyuadah digơ̆ ƀuh anak anăn siam; leh anăn digơ̆ amâo huĭ ôh kơ klei mtao mtă. 24 Hŏng klei đăo Y-Môis, leh hriê kơ prŏng, hngah yap ñu jing anak êkei kơ anak mniê Pharaôn, 25ƀiădah ruah tŭ klei arăng ngă jhat mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê hrô kơ klei dôk mơak bhiâo hlăm klei soh. 26Ñu yap klei arăng ngă jhat kyua Krist jing ngăn dŏ yuôm hĭn kơ ngăn dŏ čar Êjip, kyuadah ñu čang guôn kơ klei mưn ênuk êdei. 27Hŏng klei đăo ñu đuĕ mơ̆ng čar Êjip, amâo huĭ ôh kơ klei mtao ngêñ; kyuadah ñu gĭr msĕ si ƀuh leh Pô arăng amâo dưi ƀuh ôh. 28 Hŏng klei đăo ñu mkra klei ƀơ̆ng Knăm Klei Găn leh anăn klei hƀrah êrah, čiăng kơ Pô Bi Rai anak kkiêng tal êlâo amâo ngă ôh kơ phung Israel.

Klei Đăo Phung Jhŏng Ktang Israel

29 Hŏng klei đăo phung ƀuôn sang găn Êa Ksĭ Hrah msĕ si ti lăn thu. Ƀiădah phung Êjip mơngăt jih tơdah diñu lông ngă msĕ. 30 Hŏng klei đăo mnư̆ ƀuôn Yêrikô klưh, leh phung Israel êbat dar jŭm ƀuôn anăn êjai kjuh hruê. 31 Hŏng klei đăo mniê knhông H'Rahap amâo djiê ôh mbĭt hŏng phung amâo gưt asăp, kyuadah ñu jum leh phung knuă hŏng klei jăk.
32 Leh anăn ya kâo srăng lŏ lač? Kyuadah kâo amâo wăn ôh yăl dliê kơ Y-Gidêôn, Y-Barak, Y-Samsôn, Y-Jêptê, Y-Đawit, Y-Samuel, leh anăn kơ phung khua pô hưn êlâo. 33 Hŏng klei đăo diñu dưi leh hŏng ƀuôn ala mtao mdê mdê, phat kđi hŏng klei kpă, mă tŭ klei ƀuăn, kơ̆ng hĕ ƀăng êgei êmông gu, 34 bi ram hĕ pui hlơr, tlaih mơ̆ng mta đao gưm, êjai awăt lŏ jing ktang, dưi hlăm klei bi blah, suôt phung kahan tue. 35 Phung mniê lŏ mă tŭ phung djiê diñu lŏ hdĭp. Phung mkăn tŭ klei arăng bi knap, leh anăn hngah kơ klei arăng phưi, čiăng dưi lŏ hdĭp kơ klei hdĭp jăk hĭn. 36 Phung mkăn tŭ klei arăng mưč leh anăn čăm, klei arăng kă hŏng săng đai leh anăn klei arăng krư̆. 37 Arăng bhĭr boh tâo bi mdjiê diñu, arăng uă diñu hŏng anuă, arăng bi mdjiê diñu hŏng đao gưm; diñu hiu hơô klĭt biăp leh anăn klĭt bê, ƀun ƀin, arăng bi knap, arăng ngă jhat kơ diñu — 38phung lăn ala amâo năng kơ diñu ôh — diñu hiu rưng hlăm kdrăn tač, hlăm čư̆, hlăm ƀăng hlô dliê, leh anăn hlăm ƀăng čư̆.
39Jih jang phung anăn, wăt tơdah mâo klei hưn bi sĭt kơ klei diñu đăo, ka tuôm mă tŭ ôh klei Aê Diê ƀuăn, 40kyuadah Aê Diê čuăn leh klei jăk hĭn kơ drei, čiăng kơ diñu amâo dưi truh kơ klei jăk klă ôh tơdah amâo mâo drei.