2

Sự cứu rỗi vĩ đại

1Vậy, ta phải giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt. 2Nếu những lời thiên sứ rao truyền đã là những mệnh lệnh bắt buộc, mọi người vi phạm, bất tuân đều bị trừng phạt đích đáng, 3ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ân cứu rỗi lớn lao này? Chính Chúa đã công bố Tin Mừng cứu rỗi này trước hết, rồi các môn đệ Ngài truyền lại cho chúng ta. 4Thượng Đế cũng đã xác nhận Tin Mừng bằng những dấu lạ, phép lạ và việc quyền năng, cùng ban các ân tứ Thánh Linh cho mỗi người tùy theo ý muốn Ngài.

Đấng dìu dắt loài người vào cuộc sống mới

5Thượng Đế không đem thế giới tương lai đặt dưới quyền các thiên sứ, 6Vì sách Thi thiên chép:
“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến:
Con loài người là ai mà Chúa săn sóc?
7Chúa đã đặt người thấp hơn các thiên sứ một bực
Rồi cho đội vương miện vinh quang và danh dự
8Bắt vạn vật phục dưới chân người.”
Khi bảo vạn vật phục con người, Thượng Đế chẳng miễn trừ một vật nào. Hiện nay ta chưa thấy vạn vật phục con người.
9Tuy nhiên, đem lời ấy áp dụng cho Chúa Giê-xu thật đúng: Ngài đã chịu xuống thấp hơn các thiên sứ một bực, nhưng Ngài đã hy sinh, nên được đội vương miện vinh quang và danh dự. Do ân phúc của Thượng Đế, Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu rỗi mọi người.
10Thượng Đế là Đấng sáng tạo và bảo tồn vạn vật đã khiến Chúa Giê-xu, Cứu Tinh của nhân loại, chịu khổ nạn để hoàn thành sự cứu rỗi. Điều đó thật hợp lý, vì nhờ đó Ngài dìu dắt nhiều người vào cuộc sống vinh quang.
11Đấng thánh hóa loài người, và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Nên Chúa Giê-xu không thẹn gọi họ là anh em, 12như chép trong Thi thiên:
“Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi
Và ca ngợi Ngài giữa hội chúng.”f [Thi 22:22]
13“Tôi sẽ tin cậy Ngài.”
và:
“Này, tôi đây, cùng với các con cái Thượng Đế đã ban cho tôi.”
14Vì con cái Thượng Đế là người bằng xương thịt, nên Chúa Giê-xu cũng đã nhập thể làm người. Ngài chịu chết để chiến thắng Sa-tan, vua sự chết. 15Ngài cũng giải cứu những người vì sợ chết, buộc lòng làm nô lệ suốt đời. 16Hiển nhiên Chúa Giê-xu không trở thành thiên sứ, nhưng Ngài đã thành người, làm hậu tự Áp-ra-ham. 17Chúa trở nên giống như ta, là anh em Ngài, về mọi phương diện, để làm Thầy Tế lẽ tối cao, nhân từ, trung thực trước mặt Thượng Đế, chuộc tội cho mọi người. 18Vì Chúa từng chịu khổ khi đương đầu với các cơn cám dỗ, nên Ngài có thể giải cứu những người đang bị màng lưới cám dỗ vây bọc.