2

Txujkev dim kws luj kawg

1Vem le nuav peb yimfuab yuav tsum muab tsua sau sab rua tej lug kws peb tau nov lawd heev dua qub peb txhad tsw txaav deb zuj zug qhov nuav lawm. 2Yog tej lug kws cov tubkhai ntuj has hov pum tas muaj tseeb hab txhua yaam kev faav xeeb hab tsw noog lug tau raug txem lawv le kws tswm nyog lawm, 3yog peb tsw quav ntsej txujkev dim kws luj kawg le nuav peb yuav dim tau le caag? Tug Tswv tub xub tshaaj tawm txujkev dim hov hab cov kws tau nov tug Tswv kuj laav tas muaj tseeb. 4Vaajtswv kuj ua tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj hab ua ntau yaam num kws muaj fwjchim ua timkhawv txug tej nuav, hab muab Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv faib rua peb lawv le nwg lub sab nyam.
5Vaajtswv tsw tau muab lub nplajteb kws nyob tom hauv ntej kws peb saamswm has txug tso rua cov tubkhai ntuj tswjfwm. 6Muaj ib tug ua timkhawv rua ib qhov has tas,
  “Tuabneeg yog daabtsw
   es koj ncu txug puab,
  hab tuabneeg tug tub yog daabtsw
   es koj mob sab nwg?
  7Koj ua rua nwg qeg dua cov
   tubkhai ntuj ib nyuas ntu xwb,
  hab koj muab meej mom hab koob
   meej ua mom kub rua nwg ntoo.
  8Koj muab txhua yaam
   tso rua huv qaab nwg xwb taw.”
Qhov kws Vaajtswv pub txhua yaam nyob huv qaab nwg, tsw muaj ib yaam twg kws tsw nyob huv qaab nwg kev tswjfwm. Qhov tseeb lub swjhawm nuav peb tsw tau pum tas txhua yaam nyob huv qaab nwg kev tswjfwm.
9Tassws peb pum tas Yexu kws raug muab ua qeg dua cov tubkhai ntuj ib nyuas ntu, tub tau meej mom hab koob meej ua mom kub ntoo lawm vem nwg raug kev tswm txom tuag, sub Yexu txhad swm txujkev tuag thij txhua tug vem yog Vaajtswv hlub.
10Thaus Vaajtswv coj cov tub coob coob moog tau koob meej ci ntsaa ab, kuj tswm nyog Vaajtswv tug kws ua rua txhua yaam muaj nyob hab txhua yaam nyob rua nwg, ua rua tug kws rhawv txujkev dim rua puab hov zoo kawg nkaus tsua qhov kws nwg raug tswm txom. 11Tug kws cais tuabneeg ua dawb huv hab cov kws raug muab cais ua dawb huv kuj koom tuab leej txwv. Yog le nuav Yexu tsw txaaj muag hu puab cov ntawd ua kwvtij. 12Nwg has tas,
  “Kuv yuav pav koj lub npe
   rua kuv cov kwvtij paub,
  kuv yuav qhuas koj rua thaus
   ib tsoom tuabneeg tuaj txoos ua ke.”
13Hab dua ib zag has tas,
  “Kuv yuav vaam khom nwg,”
hab has tas,
  “kuv hab cov mivnyuas
   kws Vaajtswv pub rua kuv nyob ntawm nuav.”
14Tub yog vem cov mivnyuas muaj roj muaj ntshaav le caag, nwg txhad muaj roj muaj ntshaav ib yaam le puab, sub qhov kws nwg tuag hov txhad rhuav tau Ntxwg Nyoog, tug kws muaj fwjchim ua rua tuabneeg tuag, 15hab cawm tau txhua tug kws ntshai txujkev tuag es poob ua txujkev ntshai le qhev ib swm neej kuas dim. 16Qhov tseeb Vaajtswv tsw txhawj cov tubkhai ntuj tassws txhawj Aplahaa caaj ceg. 17Vem le nuav Yexu yuav tsum ua zoo le nwg cov kwvtij txhua yaam huvsw, sub nwg txhad ua tau tug tuam pov thawj hlub kws muaj kev khuvleej hab kev ncaaj nceeg ua koom rua Vaajtswv txhad ntxuav tau tuabneeg lub txem. 18Vem Yexu raug kev txom nyem hab raug kev swm sab, nwg txhad paab tau cov kws raug kev swm sab hab.