2

Txojkev Dim Txim uas Tseemceeb

1Yog li ntawd peb yuav tsum hajyam ua tib zoo khaws tej lus tseemceeb uas peb tau hnov los lawm cia zoo zoo, peb thiaj li yuav muab siab npuab tej lus ntawd. 2Rau qhov tej lus uas cov timtswv ceebtsheej qhia puavleej yog lus tseeb. Tus uas tsis mloog thiab tsis ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd twb raug txim raws li nws tej kev txhaum lawm. 3Yog peb tsis quavntsej txojkev dim txim uas tseemceeb, peb yuav ua li cas dim tau. Tus Tswv yog tus uas xub qhia txojkev dim txim ntawd ntag. Cov neeg uas hnov nws qhia, lawv qhia tseeb rau peb hais tias muaj li ntawd tiag. 4Tsis yog li ntawd xwb, Vajtswv tseem ua tej txujci loj thiab tseemceeb thiab ua tej uas qhia nws lub hwjchim rau sawvdaws pom hais tias yeej muaj li lawv hais tiag. Thiab Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus dawbhuv rau sawvdaws raws li Vajtswv pom zoo pub.

Yexus Yog Tus uas Cawm Peb Dim Peb Lub Txim

5Vajtswv tsis tau tsa cov timtswv ceebtsheej ua cov kav lub ntiajteb tshiab uas peb hais txog uas yuav los tom ntej no. 6Tiamsis Vajtswv txojlus hais tias,
  “Vajtswv, neeg tsimtxiaj npaum li cas,
   koj ho xam txog lawv?
  Tej tibneeg, lawv tsimtxiaj npaum li cas
   koj ho yuav saib xyuas lawv?
  7Koj tsim nws, koj pub nws muaj hwjchim
   yau dua cov timtswv ib nyuag ntu,
  koj pub nws muaj hwjchim thiab tau ntsejmuag,
  8thiab tsa nws ua tus kav ib puas tsav yam huv tibsi.”
Lo lus uas hais tias Vajtswv tsa neeg ua “tus kav ib puas tsav yam,” lo lus ntawd qhia tseeb hais tias tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv tsis muab rau neeg kav. Txawm li ntawd los nimno peb tseem tsis tau pom neeg kav ib puas tsav yam.
9Tiamsis peb pom hais tias Vajtswv cia Yexus muaj hwjchim yau dua cov timtswv ceebtsheej ib nyuag ntu. Vajtswv ua li ntawd, rau qhov Vajtswv tus uas hlub sawvdaws nws yuav txib Yexus los tuag theej sawvdaws lub txhoj. Nimno peb pom Yexus muaj lub tshwjchim ci ntsa iab thiab nws tau ntsejmuag, rau qhov nws raug kev tuag txomnyem ntsuav. 10Qhov uas Vajtswv tus uas tsim thiab saib xyuas ib puas tsav yam txib Yexus los raug kev txomnyem kom Yexus thiaj ua tau Yexus txoj haujlwm tiav, qhov ntawd Vajtswv ua yog lawm. Vajtswv ua li ntawd, nws thiaj yuav coj tau nws cov menyuam ntau leej los txais yuav nws txoj koob hmoov, rau qhov Yexus yog tus uas cawm lawv kom lawv dim lawv lub txim.
11Yexus thiab cov neeg uas Yexus twb pub lub siab tshiab rau lawm puavleej yog tib leeg txiv yug xwb. Twb yog vim li ntawd Yexus thiaj tsis txajmuag hu hais tias lawv yog nws cov kwvtij. 12Raws li tej lus uas nws hais tseg lawm hais tias,
  “Vajtswv, kuv yuav qhia koj zaj rau kuv cov kwvtij mloog;
  Kuv yuav hu nkauj ua koj tsaug tabmeeg cov neeg
  uas tuaj nyob ua ke mloog lus qhuab qhia.”
13Nws hais dua hais tias, “Kuv yuav cia siab rau Vajtswv.” Thiab nws hais ntxiv dua hais tias, “Kuv nrog cov menyuam uas Vajtswv pub rau kuv nyob ntawm no.”
14Vim cov menyuam ntawd puavleej yog neeg muaj roj muaj ntshav; yog li ntawd, Yexus thiaj los yug ua neeg muaj roj muaj ntshav ib yam li lawv. Nws ua li ntawd, nws txojkev tuag thiaj rhuav tau dab Ntxwgnyoog lub hwjchim uas ua kom neeg tuag puastsuaj mus 15thiab tso tau cov neeg uas ibtxwm ntshai kev ploj kev tuag kom lawv dim. 16Peb twb pom tseeb lawm hais tias tsis yog Vajtswv pab cov timtswv ceebtsheej tiamsis yog Vajtswv pab Anplahas cov xeebntxwv. 17Yog li ntawd, Yexus thiaj los yug ua neeg ib yam li nws cov kwvtij, nws thiaj tau ua lawv tus Povthawj Hlob uas ncaj ncees thiab muaj lub siab hlub uas ua Vajtswv txoj haujlwm. Nws ua li ntawd Vajtswv thiaj yuav zam tau sawvdaws lub txim. 18Nimno Yexus paub pab cov neeg uas raug kev sim siab, rau qhov nws twb raug kev sim siab thiab kev tsimtxom los lawm.