2

Tơlơi Pơkơđiăng Kiăng Kơ Pơđi̱ng Hơmư̆

1Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta khŏm pơđi̱ng kơčăng hloh yơh kơ hơdôm tơlơi ƀing ta hơmâo hơmư̆ laih, kiăng kơ ƀing ta ƀu či tơhrŏh đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng tơlơi sĭt anŭn. 2Yuakơ boh hiăp ƀing ling jang hiam hơmâo pơhaih laih nanao tŭ pơrơklă jing sĭt laih anŭn rĭm mơnuih ngă soh sat hăng ƀu tui gưt, ñu anŭn či tŭ tơlơi pơkơhma̱l tui hăng tơlơi bruă sat ñu pô yơh, 3tui anŭn, hiư̆m pă ƀing ta dưi tơklaih hĭ tơdah ƀing ta ƀu pơđi̱ng ôh kơ tơlơi pơklaih yom pơphan Ơi Adai pha brơi anŭn lĕ? Kơ tơlơi pơklaih anŭn, Khua Yang pô yơh hơmâo pơhaih laih hlâo laih anŭn ƀing mơnuih hơmâo hơmư̆ Ñu pơhaih laih ăt pơhiăp pơkơđŏm kơ ƀing ta laih mơ̆n. 4Kơ tơlơi bruă anŭn, Ơi Adai pô ăt ngă gơ̆ng jơlan laih mơ̆n yua mơ̆ng khul gru kơnăl, khul tơlơi yom pơphan hăng lu mơta tơlơi mơsêh mơyang, laih anŭn hăng khul tơlơi brơi pơyơr mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam pha brơi tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng yơh.

Pô Dui Ba Mơnuih Mơnam Kơ Tơlơi Pơklaih

5Yuakơ ƀu djơ̆ kơ ƀing ling jang hiam ôh Ơi Adai hơmâo jao brơi laih adai lŏn pơanăp anai kiăng kơ git gai, jing tơlơi ƀing gơmơi hlak pơruai. 6Samơ̆ hơmâo sa anih đơđa mơnuih hơmâo ngă gơ̆ng jơlan laih tui anai:
  “Hơget mơnuih mơnam jing tơl Ih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ñu lĕ?
   Hơget ană mơnuih jing tơl ăt răk rong ba ñu mơ̆n lĕ?
  7Ih hơmâo hrih pơjing laih ñu kơnơ̆ng gah yŭ kơ ƀing ling jang hiam đôč yơh.
   Laih anŭn Ih hơmâo troă laih ƀơi ñu tơlơi kơdrưh kơang laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom hrup hăng pơtao,
  8laih anŭn Ih jao brơi laih kơ ñu dŏ gah ngŏ kơ abih bang mơta tơlơi.”
Tơdang Ơi Adai brơi kơ ñu dŏ gah ngŏ kơ abih bang mơta tơlơi, ƀu hơmâo mơta tơlơi hơget ôh Ñu ƀu jao hĭ kơ ñu kiăng kơ git gai. Samơ̆ ră anai ƀing ta aka ƀu ƀuh ôh hơdôm mơta tơlơi dŏ gah yŭ kơ tơlơi ñu git gai.
9Samơ̆ amăng ƀiă hrơi mông ƀing ta ƀuh Yang Yêsu, jing Pô Ơi Adai pơjing kơ Ñu gah yŭ ƀiă kơ ƀing ling jang hiam, samơ̆ ră anai Ñu tŭ troă tơlơi ang yang hăng tơlơi pơpŭ yuakơ Ñu tŭ tơnap tap hăng djai laih, kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ơi Adai yơh Ñu mưn tŭ tơlơi djai pơala brơi kơ rĭm čô mơnuih.
10Tơdang dui ba lu ană bă mŭt pơ tơlơi ang yang, anŭn jing tơlơi djơ̆ lăp yơh kơ tơlơi Ơi Adai, yuakơ Ñu laih anŭn mơ̆ng Ñu yơh abih bang mơta tơlơi dưi hơmâo rai, năng pơjing Pô phŭn kơ tơlơi pơklaih gơñu hlo̱m ƀo̱m mơ̆ng tơlơi tŭ tơnap tap yơh. 11Abih dua Yang Yêsu jing Pô pơrơgoh pơhiam hĭ mơnuih mơnam laih anŭn ƀing jing hĭ rơgoh hiam jing hrŏm sa sang anŏ. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi Yang Yêsu ƀu mlâo ôh yap kơ ƀing gơñu jing ƀing ayŏng adơi. 12Ñu laĭ tui anai,
  “Ơ Ơi Adai hơi, Kâo či pơhaih Anăn Ih kơ ƀing ayŏng adơi Kâo,
   jing ƀơi anăp abih bang mơnuih dŏ pơjơnum yơh Kâo či adoh bơni hơơč kơ Ih.”
13Laih anŭn Ñu laĭ dơ̆ng tui anai,
  “Kâo či đaŏ kơnang kơ Ñu.”
Laih anŭn Ñu laĭ dơ̆ng tui anai,
  “Kâo yơh anai, laih anŭn hrŏm hăng ƀing ană bă Ơi Adai hơmâo jing ƀing mơnuih Ih hơmâo jao brơi laih kơ kâo.”
14Yuakơ ƀing ană Ñu anŭn jing mơnuih hơmâo pơpha hrŏm gah drơi jan asar hăng drah, Yang Yêsu pô ăt pơpha hrŏm amăng tơlơi jing hĭ mơnuih kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi Ñu djai yơh, Ñu dưi pơrai hĭ pô djă̱ tơlơi dưi tơlơi djai, anŭn jing yang sat yơh. 15Laih anŭn, Ñu dưi pơrơngai hĭ abih bang ƀing mơnuih jing ƀing tơlơi hơdip gơñu dŏ jing hĭ hlŭn yuakơ huĭ kơ tơlơi djai. 16Sĭt yơh ƀu djơ̆ kơ ƀing ling jang hiam ôh Ñu djru, samơ̆ kơ ƀing ană tơčô Abraham yơh. 17Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, Yang Yêsu khŏm jing hĭ hrup hăng ƀing ayŏng adơi Ñu amăng hlo̱m ƀo̱m, kiăng kơ Ñu dưi jing hĭ pô khua ngă yang prŏng hloh bă hăng tơlơi khăp pap hăng tơlơi tŏng ten mă bruă kơ Ơi Adai, laih anŭn kiăng kơ Ñu dưi pơkra tơlơi song mă kơ hơdôm tơlơi soh ƀing ană plei. 18Yuakơ Ñu pô tŭ tơnap ruă laih tơdang Ñu tŭ tơlơi plư, sĭt Ñu ăt dưi djru pơklaih brơi kơ ƀing hlơi pô tŭ tơlơi plư mơ̆n.