2

Klei Bi Mtlaih Prŏng

1Kyuanăn brei drei mđing knga jăk hĭn kơ klei drei hmư̆ leh, huĭdah drei srăng klah đuĕ mơ̆ng klei anăn. 2Kyuadah tơdah klei phung dĭng buăl jăk hưn leh mâo klei bi sĭt, leh anăn tơdah jih klei soh leh anăn jih klei amâo gưt asăp mâo leh klei phat kđi djŏ, 3si drei srăng dưi tlaih tơdah drei amâo uêñ ôh kơ klei bi mtlaih prŏng snăn? Tal êlâo Khua Yang hưn klei bi mtlaih anăn, leh anăn phung hmư̆ leh Ñu hưn bi sĭt kơ hmei, 4êjai Aê Diê hưn bi sĭt msĕ mơh hŏng klei bi knăl, bruă myang, leh anăn lu mta klei yuôm bhăn, leh anăn hŏng klei Yang Mngăt Jăk brei mdê mdê bi mbha leh tui si klei Ñu čiăng.

Pô Atăt Gai Kơ Klei Bi Mtlaih

5Amâo djŏ kơ phung dĭng buăl jăk ôh Aê Diê bi mŭt leh lăn ala srăng truh, kơ lăn ala anăn hmei dôk blŭ ară anei. 6 Ƀiădah čih leh sa anôk hlăm Klei Aê Diê Blŭ snei:
  “Ya phung mnuih jing tơl ih hdơr mĭn kơ ñu,
   amâodah phung anak mnuih tơl ih răng kriê kơ diñu?
  7Ih mjing diñu leh bhiâo ti gŭ phung dĭng buăl jăk Aê Diê,
   ih mđua diñu leh đuôn mtao klei guh kơang leh anăn klei mpŭ.
   8Ih brei diñu kiă kriê jih jang mnơ̆ng.”
Hlăm klei Aê Diê brei diñu kiă kriê jih jang mnơ̆ng, Aê Diê amâo lui sa mta mnơ̆ng ôh amâo mŭt diñu. Ară anei drei amâo ƀuh ôh mnuih kiă kriê jih jang mnơ̆ng.
9Ƀiădah drei ƀuh Yêsu, Pô Aê Diê bi luă gŭ bhiâo ti gŭ phung dĭng buăl jăk, Pô Aê Diê mđua leh đuôn mtao klei guh kơang leh anăn klei mpŭ kyua klei djiê Ñu tŭ leh, čiăng kơ hŏng klei Aê Diê pap Ñu dưi tŭ klei djiê hrô kơ jih jang mnuih.
10Kyuadah jing djŏ leh Aê Diê Pô mjing leh anăn krơ̆ng jih jang mnơ̆ng, hlăm klei Ñu atăt lu anak kơ klei guh kơang, srăng brei Yêsu Pô atăt diñu kơ klei bi mtlaih jing jăk klă hŏng klei knap mñai Gơ̆ tŭ. 11Kyuadah Yêsu Pô bi doh jăk leh anăn phung Ñu bi doh jăk kbiă hriê mơ̆ng sa čô Ama. Kyuanăn Ñu amâo hêñ ôh pia digơ̆ ayŏng adei, 12 Ñu lač kơ Aê Diê,
  “Kâo srăng hưn anăn Ih kơ phung ayŏng adei kâo,
   kâo srăng bi mni kơ Ih ti krah phung bi kƀĭn.”
13 Ñu lŏ lač,
  “Kâo srăng knang kơ Ih.”
Ñu lŏ lač mơh,
  “Nĕ tinei kâo, mbĭt hŏng phung anak Aê Diê brei leh kơ kâo.”
14Snăn kyuadah phung anak mâo kđeh leh anăn êrah, Ñu pô msĕ mơh mâo klei jing msĕ snăn, čiăng kơ hŏng klei djiê Ñu dưi bi rai pô mâo klei myang klei djiê, čiăng lač yang jhat, 15leh anăn dưi bi êngiê jih jang phung jing hlŭn jih klei hdĭp digơ̆ kyua huĭ kơ klei djiê. 16 Kyuadah sĭt nik amâo djŏ Ñu hriê đru ôh phung dĭng buăl jăk, ƀiădah phung anak čô Y-Abraham. 17Kyuanăn yuôm Ñu mâo klei jing msĕ si phung ayŏng adei Ñu hlăm jih jang klei, čiăng kơ Ñu dưi jing sa čô khua ngă yang prŏng thâo pap leh anăn sĭt suôr hlăm bruă Ñu mă kơ Aê Diê, čiăng ngă klei bi doh klei soh phung ƀuôn sang. 18Kyuadah Ñu pô tŭ leh klei knap mñai êjai tuôm hŏng klei mplư, snăn Ñu dưi đru phung tuôm hŏng klei mplư.