3

Chúa Cứu Thế lớn hơn Mai-sen

1Thưa anh em, là những người dự phần ân cứu rỗi, hãy tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Sứ giả của Thượng Đế và Thầy Tế lễ tối cao mà ta tin cậy. 2Chúa Giê-xu trung thành với Thượng Đế như Mai-sen đã trung thành phục dịch trong Nhà Thượng Đế. 3Chúa Giê-xu đáng được vinh dự hơn Mai-sen, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn ngôi nhà. 4Con người xây cất nhà cửa, còn Đấng sáng tạo vạn vật chính là Thượng Đế. 5Mai-sen trung thành phục dịch Nhà Chúa, trong cương vị người tôi tớ; ông nói trước về những điều Chúa sẽ dạy sau này. 6Còn Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế, lãnh đạo mọi việc trong Nhà Chúa. Ta thuộc về Nhà Chúa — vì Chúa sống trong ta —nếu ta giữ vững lòng can đảm và niềm hy vọng trong Ngài.

Nơi an nghỉ diệu kỳ

7Như Thánh Linh đã dạy:
“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa
8Đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày nổi loạn
Trong thời kỳ thử nghiệm giữa sa mạc.
9“Nơi ấy, tổ phụ các con thử nghiệm, thách thức Ta
Mặc dù họ đã thấy công việc Ta suốt bốn mươi năm.
10Vì thế, Ta giận những người ấy,
Và than rằng: lòng họ luôn lầm lạc, không chịu vâng lời
11Trong cơn phẫn nộ, Ta quả quyết:
Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.”
12Thưa anh em, hãy thận trọng để khỏi có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xây lưng khước từ Thượng Đế hằng sống. 13Nhưng hằng ngày, hãy khích lệ nhau —trong thời gian gọi là “ngày nay” — để không ai bị tội lỗi quyến rũ mà ngoan cố, cứng lòng. 14Nếu ta giữ vững niềm tin cậy từ ngày đầu theo Chúa, trung kiên đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ dự phần cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế.
15Như Chúa đã kêu gọi:
“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa
Đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày nổi loạn...”
16Ai đã nghe tiếng Chúa rồi nổi loạn? Những người đã được Mai-sen hướng dẫn thoát ly khỏi ngục tù Ai-cập. 17Ai đã chọc giận Thượng Đế suốt bốn mươi năm? Những người phạm tội nên phải phơi thây trong sa mạc. 18Chúa đã quả quyết ai không bao giờ được vào nơi an nghi với Ngài? Những người không vâng lời Chúa. 19Vì sao họ không được vào nơi an nghỉ? Chỉ vì họ hoài nghi.