3

Yexu luj dua Mauxe

1Vem le nuav, cov kwvtij dawb huv kws koom qhov kws Vaajtswv hu moog sau ntuj, mej ca le ua tuab zoo saib Yexu kws yog tubkhai hab yog tug tuam pov thawj hlub kws peb has tas peb ntseeg. 2Yexu ua ncaaj rua Vaajtswv kws tsaa nwg, ib yaam le Mauxe ua ncaaj rua huv Vaajtswv tsev tuabneeg. 3Yexu kuj tswm nyog tau koob meej ntau dua Mauxe, ib yaam le tug Kws ua tsev yeej tau koob meej ntau dua lub tsev. 4Vem txhua lub tsev muaj tug kws ua, tassws tug kws tswm txhua yaam huvsw yog Vaajtswv. 5Mauxe ua ncaaj rua huv Vaajtswv tsev tuabneeg suavdawg yaam le ib tug tub qhe sub nwg txhad ua tau timkhawv txug tej kws yuav has txug tom hauv ntej, 6tassws Kheto ua ncaaj yaam le tug tub kaav Vaajtswv tsev tuabneeg. Peb kuj yog Vaajtswv tsev tuabneeg tsuav yog peb tuav rawv txujkev ruaj sab hab txujkev vaam kws peb khaav txug.

Vaajtswv cov tuabneeg yuav tau su

7Vem le nuav, lawv le Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv has tas,
  “Nub nua yog mej noog nwg lub suab,
  8tsw xob ua mej lub sab tawv
   yaam le zag kws mej faav xeeb
  yog nub kws swm sab
   huv tebchaws moj saab qhua hov,
  9yog qhov chaw kws mej tej laug
   swm hab tshuaj saib kuv,
   hab pum tej num kws kuv ua plaub caug xyoo.
  10Vem le ntawd kuv txhad chim
   rua cov tuabneeg tam hov, hab kuv has tas,
  ‘Puab lub sab pheej yuam kev,
   hab puab tsw paub kuv txujkev.’
  11Lawv le kuv cog lug twv chim quas nyov tas,
  ‘Puab yuav tsw tau nkaag moog rua huv
   lub chaw kws kuv pub puab su hlo le.’ ”

12Cov kwvtij, ca le ceev faaj tuab zoo tsw xob ca mej cov muaj ib tug twg kws lub sab phem, lub sab tsw ntseeg, kws yuav coj mej yuam kev ntawm Vaajtswv kws muaj txujsa nyob. 13Tassws mej yuav tsum naj nub ib leeg txhawb ib leeg lub sab rua thaus tseed hu tau tas “Nub nua,” sub mej txhad tsw muaj ib tug twg ua lub sab tawv vem yog raug lub txem daag ntxag. 14Vem tas peb tub koom nrug Kheto ua ke, tsuav yog peb tuav txujkev ruaj sab kws peb muaj txwj thaus chiv thawj ruaj moog txug thaus kawg, 15lawv le kws has tas,
  “Nub nua yog mej noog nwg lub suab,
   tsw xob ua mej lub sab tawv
   yaam le zag kws mej faav xeeb hov.”
16Leejtwg yog cov kws nov hab faav xeeb hov? Tub yog txhua tug kws Mauxe coj tawm huv Iyi tebchaws moog lawm los tsw yog? 17Leejtwg yog cov kws Vaajtswv chim rua plaub caug xyoo hov? Tub yog txhua tug kws ua txhum hab puab tej cev tuag poob taag rua huv tebchaws moj saab qhua los tsw yog? 18Leejtwg yog cov kws Vaajtswv cog lug twv tas yuav tsw tau nkaag rua huv lub chaw kws nwg pub puab su? Tub yog cov kws tsw noog lug los tsw yog? 19Vem le hov peb txhad pum tas qhov kws puab moog tsw tau rua huv vem yog puab tsw ntseeg.