3

Yexus Muaj Hwjchim Loj Dua Mauxes

1Yog li ntawd, cov kwvtij uas ntseeg Yexus, nej puavleej yog cov uas Vajtswv hu los ua Vajtswv haivneeg lawm; nej yuav tsum ntsia ntsoov Yexus tus uas Vajtswv txib los ua tus Povthawj Hlob saib xyuas tej uas peb ntseeg. 2Yexus muaj nplooj siab dawb paug ua txoj haujlwm uas Vajtswv muab tso rau nws ua, ib yam li Mauxes muaj nplooj siab dawb paug pab cov Yixalayees uas yog Vajtswv tsevneeg txhua tus huv tibsi. 3Sawvdaws yeej qhuas tus kws ua tsev heev dua qhuas lub tsev. Ib yam nkaus li ntawd tsimnyog Yexus tau ntsejmuag heev dua Mauxes. 4Tej tsev yeej muaj tus ua, tiamsis Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam. 5Mauxes muaj nplooj siab dawb paug pab Vajtswv tsevneeg txhua tus huv tibsi. Nws yeej yog ib tug tubtxib; nws hais txog tej uas Vajtswv yuav qhia rau sawvdaws yav tom ntej. 6Tiamsis Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub; nws muaj nplooj siab dawb paug saib xyuas Vajtswv tsevneeg. Yog peb muaj nplooj siab tawv qhawv thiab ua siab ntev tos tej uas peb cia siab rau, peb thiaj yuav ua tau Vajtswv tsevneeg.

Vajtswv Haivneeg Yuav Tau So

7Rau qhov Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia hais tias,
  “Hnub no yog nej hnov Vajtswv lub suab hu,
  8nej tsis txhob tawv ncauj ib yam li yav tas los
  nej cov yawgkoob ntxeev siab rau Vajtswv
  thiab ib yam li hnub uas lawv sim Vajtswv siab
   thaum lawv nyob tom tiaj suabpuam,
  9Vajtswv hais tias, txawm yog nej cov yawgkoob
  pom tej uas kuv ua los tau plaub caug xyoo
   los lawv tseem sim kuv siab thiab.
  10Twb yog vim li ntawd kuv thiaj chim rau lawv cov ntawd
  thiab kuv hais tias, ‘Lawv lub siab yeej nyiam ua phem
   thiab lawv tsis kawm kuv tej kevcai.’
  11Kuv chim, kuv thiaj coglus tseg hais tias,
  ‘Lawv cov ntawd yuav tsis tau los nrog kuv so ib zaug li.’ ”
12Cov kwvtij, nej yuav tsum ceevfaj zoo nyob tsam nej cov muaj ib tug muaj lub siab phem thiab tsis ntseeg, nws cia li tso Vajtswv tus uas muaj sia nyob tseg. 13Nej tsis txhob ua li ntawd, nej ib leeg yuav tsum niaj hnub pab ib leeg thaum peb tseem hu tau hais tias, “Hnub No”; yog nej ua li ntawd, kev txhaum yuav ntxias tsis tau nej ib tug twg ua neeg tawv ncauj. 14Yog peb muab siab npuab tej uas thaum chivthawj peb cia siab rau mus txog hnub kawg, peb yuav nrog Yexus Khetos tau koob hmoov ib yam nkaus.
15Vajtswv txojlus hais tias,
  “Hnub no yog nej hnov Vajtswv lub suab hu,
   nej tsis txhob tawv ncauj ib yam li yav tas los
   nej cov yawgkoob ntxeev siab rau Vajtswv.”
16Cov uas hnov Vajtswv lub suab hu thiab ntxeev siab rau Vajtswv yog cov twg? Twb yog txhua tus uas Mauxes coj tawm hauv tebchaws Iziv los ntag. 17Lub sijhawm plaub caug xyoo ntawd Vajtswv chim rau cov neeg twg? Vajtswv chim rau cov neeg uas ua txhaum, cov neeg ntawd twb yog cov uas tuag pawglug tom tiaj suabpuam. 18Thaum Vajtswv coglus tseg hais tias, “Lawv cov ntawd yuav tsis tau los so hauv qhov chaw uas kuv tu tseg rau lawv ib zaug li”, yog nws hais txog cov twg? Twb yog nws hais txog cov neeg uas ntxeev siab rau nws ntag. 19Yog li ntawd, peb paub hais tias vim lawv tsis ntseeg, Vajtswv thiaj tsis pub lawv mus hauv qhov chaw ntawd.