3

Yêsu Jing Prŏng Hĭn Kơ Y-Môis

1Snăn Ơ phung ayŏng adei doh jăk, phung mâo leh klei iêu kơ adiê, brei diih mĭn kơ Yêsu, Pô jing khua ƀĭng kna leh anăn khua ngă yang prŏng kơ klei đăo drei hưn. 2 Ñu dôk sĭt suôr leh hŏng Pô mdưm Ñu, msĕ si Y-Môis dôk sĭt suôr hlăm jih sang Aê Diê. 3Ƀiădah Aê Diê yap Yêsu năng mâo klei guh kơang kdlưn hĭn kơ Y-Môis msĕ si pô ngă sang mâo klei mpŭ kdlưn hĭn kơ sang ñu ngă. 4(Kyuadah grăp boh sang mâo pô ngă ñu, ƀiădah Pô ngă jih jang mnơ̆ng jing Aê Diê.) 5Y-Môis dôk sĭt suôr hlăm jih sang Aê Diê msĕ si sa čô dĭng buăl, čiăng hưn bi sĭt kơ jih klei arăng srăng blŭ êdei. 6Ƀiădah Krist dôk sĭt suôr msĕ si sa čô anak êkei kiă sang Aê Diê. Drei jing sang Ñu tơdah drei djă pioh kjăp klei knang leh anăn klei jhŏng hlăm klei drei čang hmăng.

Mâo Klei Mdei Pioh kơ Phung Ƀuôn Sang Aê Diê

7 Kyuanăn tui si Yang Mngăt Jăk lač,
  “Hruê anei tơdah diih hmư̆ asăp Ñu,
  8đăm bi khăng ai tiê diih ôh msĕ si hlăk hruê arăng bi kdơ̆ng,
   hlăk hruê mâo klei lông dlăng hlăm kdrăn tač;
  9tinăn phung aê diih lông dlăng kâo,
   wăt tơdah ƀuh bruă kâo êjai pă pluh thŭn.
  10Kyuanăn kâo ngêñ leh kơ phung ênuk anăn,
   leh anăn lač, ‘Ai tiê diñu klah đuĕ nanao;
   diñu amâo thâo bĭt êlan kâo ôh.’
  11Tui si klei kâo kat asei leh hlăm klei kâo ngêñ,
   ‘Diñu amâo srăng mŭt mdei ôh hlăm čar kâo brei leh kơ diñu.’ ”
12Ơ phung ayŏng adei, răng bĕ, huĭdah sa čô hlăm phung diih mâo ai tiê jhat amâo đăo ôh, atăt diih lui wir Aê Diê hdĭp. 13Ƀiădah mtrŭt hdơ̆ng diih grăp hruê êjai arăng pia “Hruê anei”, amâo čiăng kơ sa čô hlăm phung diih mâo ai tiê khăng kyua klei soh mplư. 14Kyuadah drei mâo kdrêč mbĭt hŏng Krist knŏng tơdah drei dôk kjăp hlăm klei drei knang êlâo tơl knhal tuč, 15 tui si Klei Aê Diê Blŭ lač,
  “Hruê anei, tơdah diih hmư̆ asăp Ñu,
   đăm bi khăng ai tiê diih ôh msĕ si ti hruê arăng bi kdơ̆ng.”
16 Hlei jing phung hmư̆ ƀiădah ăt bi kdơ̆ng? Amâo djŏ hĕ jih jang phung Y-Môis atăt kbiă leh mơ̆ng čar Êjip? 17Leh anăn kơ hlei phung Aê Diê ngêñ êjai pă pluh thŭn? Amâo djŏ hĕ phung ngă soh leh, asei mlei digơ̆ djiê hlăm kdrăn tač? 18Leh anăn kơ hlei phung Ñu kat asei amâo brei mŭt mdei mbĭt hŏng Ñu ôh? Amâo djŏ hĕ kơ phung amâo gưt asăp ôh? 19Snăn drei ƀuh digơ̆ amâo dưi mŭt hlăm klei mdei kyua klei amâo đăo.